En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2012-12-12 įsakymas Nr. Į-457 "Dėl kompensacijų už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas išmokėjimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS - PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ IŠLAIDAS IŠMOKĖJIMO

2012 m. gruodžio 12 d. Nr. Į-457

VilniusVadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 28 straipsnio 1 dalimi ir Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-157 (Žin., 2005, Nr. 53-1815; 2012, Nr. 101-5169), bei atsižvelgdama į Darbo grupės nagrinėti prašymams kompensuoti privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas (toliau – Darbo grupė), sudarytos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau- Departamentas) direktoriaus 2012 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. Į-358 (Žin., 2012, Nr. 121-6087), 2012 m. lapkričio 30 d. protokolą Nr. K-4:

1. S k i r i u 562306 Lt (penkis šimtus šešiasdešimt du tūkstančius tris šimtus šešis litus) kompensacijoms už Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas iš Departamento 2012 metų veiklos plane, patvirtiname Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. ĮV – 248 priemonės 02.004.01.02.01 vykdymui skirtų lėšų:

1.1. 13495 Lt (trylika tūkstančių keturis šimtus devyniasdešimt penkis litus) už Magazino (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16625), Jurbarko r. sav., Veliuonos mstl. (Veliuonos sen.), Gedimino g. 17, archeologinius tyrimus;

1.2. 18846 Lt (aštuoniolika tūkstančių aštuonis šimtus keturiasdešimt šešis litus) už Žeimių dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25717), Jonavos r. sav., Žeimių mstl. (Žeimių sen.), Draugystės g., architektūrinius tyrimus;

1.3. 12800 Lt (dvylika tūkstančių aštuonis šimtus litų) už Smuklės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1658), Švenčionių r. sav., Pabradės m. (Pabradės miesto sen.), Vilniaus g. 1 architektūrinius, polichrominius tyrimus, avarijos grėsmės pašalinimo projektavimo darbus;

1.4. 24189 Lt (dvidešimt keturis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt devynis litus) už Salyklo bokšto (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 28288), Prienų r. sav., Stakliškių k. (Stakliškių sen.), Trakų g. istorinius, architektūrinius, konstrukcijų, metalinių elementų bei archeologinius tyrimus;

1.5. 50905 Lt (penkiasdešimt tūkstančių devynis šimtus penkis litus) už Vandens malūno (unikalus kodas Kultūros vertybių registre Kultūros vertybių registre 2287), Raseinių r. sav., Maslauskiškių k. (Betygalos sen.) restauravimo darbus;

1.6. 126662 Lt (šimtą dvidešimt šešis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt du litus) už Vilkaviškio spirito fabriko statinių komplekso gamybinio pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių

registre 951), Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m. (Vilkaviškio miesto sen.), Vytauto g. 67, stogo ir fasadų restauravimo darbus ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto parengimą;

1.7. 177938 Lt (šimtą septyniasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt aštuonis litus) už Abromiškių dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 774), Elektrėnų sav., Abromiškių k. (Elektrėnų sen.), mūrinės ir centrinės (medinės) dalių avarijos grėsmės likvidavimo ir restauravimo darbus, konstrukcijų, rūsio patalpų mūro drėgmės ir užterštumo tyrimus;

1.8. 90330 Lt (devyniasdešimt tūkstančių tris šimtus trisdešimt litų) už Stasio Šimkaus namo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10398), Kauno m. sav., Kauno m., Bitininkų g. 45, fasadų avarinės būklės likvidavimo darbus;

1.9. 47141 Lt (keturiasdešimt septynis tūkstančius šimtą keturiasdešimt vieną litą) už Pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4252), Telšių r. sav., Telšių m. (Telšių miesto sen.), Respublikos g. 9, stogo ir fasadų restauravimo darbus.

2. P a v e d u Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui pervesti šio įsakymo 1 p. nurodytas lėšas kultūros paveldo objektų valdytojams pagal Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų, kuriems 2012 m. išmokamos kompensacijos už atliktus tvarkomuosius paveldosaugos darbus, sąrašą (1 priedas).Direktorė                                                                                           Diana Varnaitė

PrisegtukasDydis
priedas K-4_skelbimui.pdf163.65 KB
Prot_ Nr_4 israsas_skelbimui.pdf123.95 KB
Spausdinimo versija