En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2006 03 27 įsakymas Nr.115 “Dėl kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL KAI KURIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

2006 m. kovo 27 d. Nr. Į-115

Vilnius

Vadovaudamasis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116, (Žin., 2005, Nr. 45-1474), 12.4 punktu,

p r i p a ž į s t u netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento 1996 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. 150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių individualių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 7-136).

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento 1997 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 54 „Dėl Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento 1996 11 25 įsakymo Nr. 136 „Dėl Kultūros paveldo centro nuostatų“ pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 32-808).

3. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento 1997 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 138 „Dėl leidimų formų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 71-1833).

4. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento 1997 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 330 „Dėl Kultūros vertybių apsaugos neetatinių inspektorių institucijos įsteigimo ir Kultūros vertybių apsaugos neetatinio inspektoriaus nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 107-2717).

5. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento 1999 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. 29 „Dėl Nekilnojamosiose kultūros vertybėse atliekamų priešavarinių, remonto, pritaikymo, tyrimo, konservavimo, restauravimo ir atkūrimo darbų tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 18-499).

6. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės 2000 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. 60 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų teritorijose ar apsaugos zonose statomų statinių projektų specialiosios ekspertizės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 27-753).

7. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 089 „Dėl direktoriaus 2000 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 317 „Dėl kultūros vertybių apsaugos programų, finansuojamų iš Kultūros vertybių apsaugos departamentui skiriamų valstybės biudžeto lėšų, rengimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 29-960).

8. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 090 „Dėl direktoriaus 2000 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 60 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų teritorijose ar apsaugos zonose statomų statinių projektų specialiosios ekspertizės tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 29-961).

9. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 131 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių, pertvarkomų visuomenės lėšomis (arba jas naudojant iš dalies), pripažinimo tinkamomis naudoti tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 38-1318).

10. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. 224 „Dėl direktoriaus 2001-04-20 įsakymo Nr. 131 dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 56-2020).

11. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės 2000 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. 112 „Dėl leidimų tvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes, statyti ar griauti statinius šių vertybių teritorijose išdavimo Kultūros vertybių apsaugos departamente tvarkos ir Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimų atlikti nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimus išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 38-1083).

12. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 12 d. įsakymą Nr. 224 „Dėl Kultūros vertybių išbraukimo iš Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrų, į Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų, Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašus įrašytų bei į laikinąją istorijos ir kultūros paminklų apskaitą įtrauktų objektų neįrašymo į vieną iš registrų tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001,

Nr. 18-575).

13. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2002 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. 050 „Dėl styginio muzikos instrumento ir stryko pasų formų, jų spausdinimo reikalavimų, pasų pildymo, įforminimo ir styginių muzikos instrumentų laikinojo išvežimo kontrolės pagal pasus tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 32-1246).

14. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2002 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. 054 „Dėl Kultūros vertybių ir kultūros paminklų ženklinimo bei ženklo naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 32-1247).

15. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2002 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. 190 „Dėl Statinių projektų (projekto dalies) ir projektinių pasiūlymų (eskizinių projektų) nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbams parengimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3331).

16. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2002 m. rugsėjo 18 d. įsakymą Nr. 268 „Dėl Sąlygų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbams (projektavimo sąlygų) išdavimo Kultūros vertybių apsaugos departamente tvarkos, Paraiškos sąlygoms nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkymo darbams (laikinasis reglamentas) arba Sąlygoms statybos darbams nekilnojamojoje kultūros vertybėje, šios vertybės teritorijoje ar apsaugos zonose (laikinasis reglamentas) formos, Sąlygų nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkymo darbams (laikinasis reglamentas) formos, Sąlygų statybos darbams nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje ar apsaugos zonose (laikinasis reglamentas) formos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 100-4485).

17. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 406 „Dėl Kompensacijų paveldo objektų savininkams, investuojantiems į kultūros paveldo apsaugą arba patiriantiems nuostolių dėl apribojimų, skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 21-926).

18. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2003 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. Į-115 „Dėl leidimų atlikti paveldo apsaugos technologijų darbus išdavimo“ (Žin., 2003, Nr. 77-3552).

19. Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. Į-294 „Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. Į-255 „Dėl Paraiškų finansuoti kultūros paminklų ir vertybių tvarkymo ir kitus išsaugojimo darbus teikimo Kultūros vertybių apsaugos departamentui prie Kultūros ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 129-4647).

20. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. Į-331 „Dėl Vilniaus senamiesčio specialiojo plano pakeitimo projekto parengimo“ (Žin., 2005, Nr. 97-3695).

Direktorius                                                        Albinas Kuncevičius

Spausdinimo versija