En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2006 03 23 įsakymas Nr.107 “Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2006 m. kovo 23 d. Nr. Į-107

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 18 straipsnio 6 dalimi, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116 (Žin., 2005, Nr. 45-1474), 6.29, 7.10 ir 12.4 punktais:

1. T v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinės archeologijos komisijos nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 318 „Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos ir Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 77-2717) 4 punktą.

Direktorius                                                        Albinas Kuncevičius

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie

Kultūros ministerijos direktoriaus

2006 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. Į-107

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Mokslinės archeologijos komisijos nuo­sta­tai (toliau – Nuostatai) nu­sta­to Mokslinės archeologijos komisijos (to­liau – Komisija) funk­ci­jas, tei­ses, su­da­ry­mą bei dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką.

2. Komisija yra patariamoji institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, nagrinėjant ir sprendžiant archeologinio paveldo apsaugos, apskaitos ir archeologinių ardomųjų tyrimų (toliau – tyrimai) klausimus bei problemas.

3. Komisija sa­vo veik­lo­je va­do­vau­ja­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), ki­tais tei­sės ak­tais bei šiais Nuo­sta­tais.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

5. Komisija atlieka šias funkcijas:

5.1. vertina tyrėjų parengtus tyrimų projektus ir priima motyvuotą sprendimą jiems pritarti, nepritarti ar grąžinti pataisyti pagal nurodomas Komisijos pastabas;

5.2. teikia Departamento Kontrolės skyriui rekomendacijas dėl leidimų tyrimams išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo bei leidimų panaikinimo;

5.3. recenzuoja bei svarsto recenzuotas tyrimų ataskaitas bei, esant reikalui, skiria ekspertus šių ataskaitų vertinimui;

5.4. sprendžia ginčus dėl tyrimų;

5.5. dalyvauja rengiant su archeologinio paveldo apskaita, apsauga ir tyrimais susijusių teisės aktų projektus, teikia siūlymus šiems projektams tobulinti bei galiojantiems teisės aktams keisti ir papildyti.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

6. Komisija turi teisę:

6.1. gau­ti iš De­par­ta­men­to struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių in­for­ma­ci­ją, rei­ka­lin­gą funk­ci­joms vyk­dy­ti;

6.2. esant reikalui, kviesti ir išklausyti ginče dalyvaujančių šalių atstovus;

6.3. teikti Departamentui siūlymus dėl archeologinio paveldo apsaugos gerinimo;

6.4. teikti siūlymus Departamentui dėl apskaitos, kontrolės, paveldotvarkos ir kitų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos paveldosaugos programų rengimo;

6.5. teikti išvadas Departamento Kontrolės skyriui dėl konkrečiame objekte atliekamų tyrimų atitikimo archeologinio paveldo tyrimams nustatytiems reikalavimams, siūlyti Departamentui panaikinti tyrėjui išduotą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatą;

6.6. teik­ti in­for­ma­ci­ją vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nėms apie sa­vo veik­lą.

 

IV. KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 7. Komisijos nuo­sta­tus ir per­so­na­li­nę su­dė­tį įsakymu tvirtina De­par­ta­men­to direktorius.

8. Komisiją sudaro 9 nariai. 7 Komisijos narius, turinčius mokslinius laipsnius ir dirbančius tyrimų srityje archeologus, siūlo institucijos, turinčios archeologinius padalinius ar organizuojančios tyrimus, o 2 Komisijos narius, paveldosaugos srityje dirbančius specialistus, skiria Departamento direktorius.

9. Komisijos per­so­na­li­nė su­dė­tis tvir­ti­na­ma 4 me­tų lai­ko­tar­piui. Komisijos pirmininko siūlymu Komisijos per­so­na­li­nė su­dė­tis ga­li bū­ti kei­čia­ma anks­čiau nu­sta­ty­to lai­ko, kai Komisijos narys:

9.1. raš­tu atsisako dalyvauti Komisijos darbe ar­ba kai ne­ga­li ei­ti sa­vo pa­rei­gų;

9.2. be pateisinamų priežasčių nedalyvauja trečdalyje Komisijos posėdžių per metus;

9.3. nutraukia savo veiklą paveldosaugos ar archeologijos srityje;

9.4. pažeidžia kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

10. Komisija iš sa­vo na­rių 1 me­tų lai­ko­tar­piui paprasta balsų dauguma iš­si­ren­ka pir­mi­nin­ką.

11. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra vieši posėdžiai. Komisijos posėdžiai rengiami esant reikalui, tačiau ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.

12. Komisijos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos po­sė­džiai taip pat gali būti šaukiami ne ma­žiau kaip 5 Komisijos na­rių ini­cia­ty­va. Komisija gali rengti išvažiuojamuosius posėdžius.

13. Komisijos pir­mi­nin­kui or­ga­ni­zuo­ti dar­bą pa­de­da Departamento pa­skir­tas sekretorius, ku­ris nė­ra Komisijos na­rys. Komisijos sek­re­to­rius ren­gia me­džia­gą Komisijos po­sė­džiams, juos pro­to­ko­luo­ja, kaupia ir tvar­ko Komisijos do­ku­men­tus, ren­gia do­ku­men­tų pro­jek­tus ir in­for­muo­ja Komisijos na­rius apie po­sė­džius bei jų dar­bo­tvarkes.

14. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdžiuose. Visi sprendimai įforminami protokolu. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

15. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Sprendimai priimami, kai už juos balsuoja daugiau nei pusė dalyvaujančių Komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, galutinį sprendimą priima Komisijos pirmininkas. Komisijos narys balsuojant privalo nusišalinti, kai Komisijos sprendimas yra susijęs su jo (ar jo artimojo giminaičio, ar šeimos nario) asmeniniu turtiniu ar neturtiniu suinteresuotumu, galinčiu turėti įtakos sprendimams atliekant Komisijos nario pareigas.

16. Komisijos priimami bendro pobūdžio sprendimai yra skelbiami Departamento interneto tinklapyje adresu www.heritage.lt.

17. Komisijos veik­lai rei­ka­lin­gos lė­šos ski­riamos Departamento direktoriaus įsakymais. Komisijos narių paslaugos apmokamos Departamento nustatyta tvarka. Departamentas taip pat ski­ria Komisijos veik­lai rei­ka­lin­gas pa­tal­pas bei tei­kia ki­tą rei­ka­lin­gą tech­ni­nę pa­gal­bą.

Spausdinimo versija