En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2006 02 28 įsakymas Nr.72 “Dėl kultūros paveldo objektų, kurie bus tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programos priemones, sąrašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ,  KURIE BUS TVARKOMI PAGAL  LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA)  ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2006 m. vasario 28 d. Nr. Į-073

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 124 „Dėl lėšų skyrimo“ (Žin. 2007, Nr.17-634) ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. vasario 27 d. įsakymo Nr.ĮV-129 „Dėl Kultūros  paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo  2007 m. paveldosaugos programų patvirtinimo“ 2.2 punktu,

t v i r t i n u  Kultūros paveldo objektų,  kurie bus tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka)  įgyvendinimo 2007 m. programos  priemones, sąrašą (pridedamas).

                      

 

Direktorius                                                                                                       Albinas Kuncevičius

Spausdinimo versija