En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2006 01 18 įsakymas Nr.19 “Dėl inicijavimo Skarulių Šv. Onos bažnyčios (ATR102) skelbimo valstybės saugoma"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL INICIJAVIMO SKARULIŲ ŠV. ONOS BAŽNYČIOS (ATR102) SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMA

2006 m. sausio 18 d. Nr. Į-019

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu bei 10 straipsnio1 dalimi:

1. I n i c i j u o j u Skarulių Šv. Onos bažnyčios (AtR102) Jonavoje, Kauno aps., skelbimą valstybės saugoma.

2. R e g i s t r u o j u šį įsakymą Kultūros vertybių registre.

 

Direktorius                                                        Albinas Kuncevičius

Spausdinimo versija