En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2006 01 06 įsakymas Nr.003 “Dėl Kultūros paveldo centro nuostatų patvirtinimo"

 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
             PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
                            ĮSAKYMAS
                               
        DĖL KULTŪROS PAVELDO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
                               
                  2006 m. sausio 6 d. Nr. Į-003
                             Vilnius

    Vadovaudamasis  Kultūros paveldo departamento prie   Kultūros
ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos  kultūros
ministro  2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116 (Žin.,  2005,
Nr. 45-1474; 2005, Nr. 75-2738), 12.10 punktu:
    1. Tvirtinu Kultūros paveldo centro nuostatus (pridedama).
    2. Pripažįstu netekusiais galios:
    2.1.  Lietuvos  Respublikos kultūros  ministerijos   Kultūros
vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. birželio 1 d.
įsakymo   Nr.   208  "Dėl  Kultūros  paveldo  centro     nuostatų
patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 49-1730) 1 punktą.
    2.2.  Kultūros vertybių apsaugos departamento prie   Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 28
d. įsakymą Nr. Į-367 "Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento
direktoriaus 2001 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 208 "Dėl  Kultūros
paveldo centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2004, Nr.
149-5445).
    2.3.  Kultūros vertybių apsaugos departamento prie   Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m.  balandžio
14  d.  įsakymą  Nr.  Į-123  "Dėl  Kultūros  vertybių    apsaugos
departamento  direktoriaus 2001 m. birželio 1 d. įsakymo Nr.  208
"Dėl  Kultūros paveldo centro nuostatų patvirtinimo"   pakeitimo"
(Žin., 2005, Nr. 50-1676).

DIREKTORIUS                                   ALBINAS KUNCEVIČIUS

                        _________________

                                PATVIRTINTA
                                Kultūros paveldo departamento
                                prie Kultūros ministerijos
                                direktoriaus 2006 m. sausio 6 d.
                                įsakymu Nr. Į-003

                KULTŪROS PAVELDO CENTRO NUOSTATAI
                               
                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Kultūros paveldo centras (toliau - Centras) yra biudžetinė
kultūros įstaiga.
    2.   Centro  steigėjo  funkcijas  vykdo  Kultūros     paveldo
departamentas  prie  Kultūros  ministerijos (toliau  -   Kultūros
paveldo departamentas).
    3. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis  nuostatus,
antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke.
    4. Kultūros paveldo departamento prie
       Kultūros ministerijos direktoriaus
       2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. Į-87
       (nuo 2008 m. balandžio 6 d.)
       (Žin., 2008, Nr. 39-1446) redakcija
    Centro  veikla  grindžiama Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros   paveldo  apsaugos,  Lietuvos  Respublikos  kilnojamųjų
kultūros  vertybių  apsaugos,  Lietuvos  Respublikos  bibliotekų,
Lietuvos  Respublikos  biudžetinių  įstaigų, Lietuvos Respublikos
biudžeto  sandaros  ir  kitais  įstatymais,  Lietuvos Respublikos
Vyriausybės   nutarimais,  Centro  nuostatais  ir  kitais  teisės
aktais.
    5.  Centro  fonduose  kaupiami ir  saugomi  dokumentai   apie
materialųjį kultūros paveldą.
    6. Kultūros paveldo departamento prie
       Kultūros ministerijos direktoriaus
       2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. Į-87
       (nuo 2008 m. balandžio 6 d.)
       (Žin., 2008, Nr. 39-1446) redakcija
    Centro  buveinė  -  Ašmenos g. 10, LT-01135 Vilnius, Lietuvos
Respublika, įstaigos kodas 188204053.
   
             II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
   
    7. Centro veiklos tikslai:
    7.1. rinkti duomenis, būtinus inventorizavimui apie  kultūros
paveldą, ir tvarkyti kultūros paveldo inventorių;
    7.2. kaupti ir tvarkyti dokumentus ir duomenis apie  kultūros
paveldą.
    8. Centras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:
    8.1.    renka   materialią   kultūros   paveldo      išraišką
apibūdinančią,  fiksuojančią dabartį ir praeitį informaciją,   ją
kaupia, tikslina ir sistemina;
    8.2.  atlieka istorinius ir fizinius tyrimus, susijusius   su
kultūros paveldu, bei kaupia, tvarko ir rengia su tuo  susijusius
dokumentus ir informaciją;
    8.3.    teikia   sukauptus   duomenis   Kultūros      paveldo
departamentui;
    8.4. Kultūros paveldo departamento prie
         Kultūros ministerijos direktoriaus
         2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. Į-87
         (nuo 2008 m. balandžio 6 d.)
         (Žin., 2008, Nr. 39-1446) redakcija
    vykdo specialiosios paveldosaugos bibliotekos veiklą.
   
                  III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
   
    9. Centras turi teisę:
    9.1. sudaryti komisijas veiklos klausimams nagrinėti;
    9.2. sudaryti darbo grupes dokumentų projektams parengti;
    9.3. nustatyti vidaus organizacinę struktūrą;
    9.4. sudaryti sutartis;
    9.5.   teikti   siūlymus  Kultūros  paveldo     departamentui
inicijuoti  kultūros  vertybių  registravimą  Kultūros   vertybių
registre;
    9.6.   bendradarbiauti   su   savivaldybių      paveldosaugos
padaliniais,   Kultūros  paveldo  departamento     struktūriniais
padaliniais, kitomis paveldosaugos institucijomis;
    9.7.  teikti  siūlymus  Kultūros paveldo  departamentui   dėl
paveldosaugos programos projektų;
    9.8.  teikti  Kultūros  paveldo  departamento   nekilnojamojo
kultūros   paveldo   vertinimo   tarybai   klausimus     posėdžių
darbotvarkėms ir su tuo susijusius dokumentus;
    9.9. informuoti visuomenę apie kultūros paveldą;
    9.10.  pagal  kompetenciją teikti informaciją  fiziniams   ir
juridiniams   asmenims   Lietuvos  Respublikos   teisės     gauti
informaciją  iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir  įstaigų
įstatymo nustatyta tvarka;
    9.11. Kultūros paveldo departamento prie
          Kultūros ministerijos direktoriaus
          2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. Į-87
          (nuo 2008 m. balandžio 6 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 39-1446) redakcija
    steigti    struktūrinį   padalinį,   vykdantį   specialiosios
paveldosaugos bibliotekos veiklą;
    9.12. Kultūros paveldo departamento prie
          Kultūros ministerijos direktoriaus
          2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. Į-87
          (nuo 2008 m. balandžio 6 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 39-1446) redakcija
    gauti lėšų vykdant funkcijas, numatytas šiuose nuostatuose.
    10. Centras, įgyvendindamas pavestas funkcijas, privalo:
    10.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;
    10.2. Kultūros paveldo departamento prie
          Kultūros ministerijos direktoriaus
          2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. Į-87
          (nuo 2008 m. balandžio 6 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 39-1446) redakcija
    Kultūros   paveldo   departamentui  teikti  Kultūros  paveldo
departamento  strateginių  veiklos  planų  Centro vykdomos dalies
projektus ir jų vykdymo ataskaitas bei finansinę atskaitomybę;
    10.3.   vykdyti  įsipareigojimus  pagal  Centro     sudarytas
sutartis;
    10.4.  užtikrinti Centro finansinių ir statistinių  ataskaitų
teisingumą;
    10.5. Kultūros paveldo departamento prie
          Kultūros ministerijos direktoriaus
          2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. Į-87
          (nuo 2008 m. balandžio 6 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 39-1446) redakcija
    naudoti  Lietuvos  Respublikos  valstybės  biudžeto  ir kitas
gaunamas  lėšas  vadovaujantis  įstatymais,  Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;
    10.6.  teikti  kultūros vertybių duomenis  Kultūros   paveldo
departamentui.
    11.  Centras gali turėti kitas įstatymuose ir kituose  teisės
aktuose numatytas teises ir pareigas.
   
                  IV. CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS
   
    12.  Centrui vadovauja direktorius, kurį skiria į   pareigas,
atleidžia  iš  jų  Kultūros  paveldo  departamento    direktorius
Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų  nustatyta
tvarka. Centro direktorius turi pavaduotoją.
    13. Centro direktorius:
    13.1. vadovauja Centrui ir atsako už visą Centro veiklą;
    13.2.  tvirtina Centro organizacinę struktūrą ir   pareigybių
sąrašą, suderinęs su Kultūros paveldo departamentu;
    13.3. tvirtina darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir priedus,
neviršydamas  darbo  užmokesčiui  nustatytų lėšų,  suderinęs   su
Kultūros paveldo departamentu;
    13.4.  tvirtina  Centro struktūrinių padalinių nuostatus   ir
darbuotojų  pareigybių aprašymus, suderinęs su Kultūros   paveldo
departamentu;
    13.5.  teikia  Centro  pajamų ir  išlaidų  sąmatų   projektus
Kultūros paveldo departamentui tvirtinti;
    13.6. priima ir atleidžia Centro darbuotojus, skatina juos ir
skiria drausmines nuobaudas;
    13.7.  pasirašo  sutartis,  suderinęs  su  Kultūros   paveldo
departamentu;
    13.8. pasirašo raštus, dokumentus, išduoda įgaliojimus;
    13.9.   tvirtina  Centro  darbo  tvarkos  taisykles,    kitus
tvarkomuosius dokumentus;
    13.10.  leidžia  įsakymus  ir įsakymais  patvirtintus   kitus
Centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems
Centro darbuotojams, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
    13.11.   užtikrina,  kad  Centro  veikloje  būtų    laikomasi
įstatymų,  vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai  ir
kiti   teisės   aktai,  kultūros  ministro,  Kultūros     paveldo
departamento direktoriaus įsakymai;
    13.12. atsako už Centro turto tinkamą naudojimą ir saugojimą;
    13.13. be atskiro įgaliojimo atstovauja Centrui teismuose bei
kitose teisėsaugos institucijose;
    13.14. užtikrina racionalų ir efektyvų Centrui skiriamų lėšų,
valstybės turto naudojimą;
    13.15.  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  atstovauja   Centrui
valstybės institucijose;
    13.16.  vykdo  Kultūros  paveldo  departamento   direktoriaus
pavedimus.
    14. Centro direktoriui nesant, direktoriaus pareigas laikinai
eina Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymu paskirtas
Centro direktoriaus pavaduotojas ar Centro struktūrinio padalinio
vadovas.
   
           V. CENTRO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS
   
    15. Centrui priklausantis turtas valdomas, naudojamas ir  juo
disponuojama patikėjimo teise.
    16. Centro lėšas sudaro:
    16.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai;
    16.2. kitos teisėtai įgytos lėšos.
   
            VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS
   
    17.  Centro  direktoriaus ir darbuotojų darbo  santykius   ir
darbo   apmokėjimą  reglamentuoja  Lietuvos  Respublikos    darbo
kodeksas ir kiti teisės aktai.
   
             VII. CENTRO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
   
    18. Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Kultūros paveldo
departamentas, kitos įgaliotos valstybės institucijos teisės aktų
nustatyta tvarka.
   
                  VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
   
    19.  Centras gali baigti savo veiklą arba būti   pertvarkytas
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

                        _________________
 

Spausdinimo versija