En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2012-10-11 įsakymas Nr. Į-361 "Dėl taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL TAIKOMŲJŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TYRIMŲ ATASKAITOS FORMOS IR TURINIO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. spalio 11 d. Nr. Į-361

VilniusVadovaudamasi Privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-563 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-157 „Dėl Privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (2012, Nr. 101-5169), 7.2 punktu,

t v i r t i n u Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašą (pridedama).

Direktorė                                                    Diana Varnaitė

-----------------------------------------

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. Į-361

TAIKOMŲJŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TYRIMŲ ATASKAITOS FORMOS IR TURINIO REIKALAVIMŲ APRAŠASI. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimų ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimų ataskaitos (toliau – ataskaita) turiniui ir formai, išskyrus:

1.1. archeologiniams tyrimams, kurių ataskaitos formos ir turinio reikalavimai, nustatyti paveldo tvarkybos reglamente PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538 (Žin., 2011, Nr. 109-5162);

1.2. vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių) ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimams, kurių ataskaitos formos ir turinio reikalavimai nustatyti Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-331 (Žin., 2009, Nr. 83-3460; 2010, Nr. 79-4086).

II. ATASKAITOS TURINYS

2. Ataskaitą sudaro:

2.1 titulinis lapas, kuriame nurodoma:

2.1.1.objekto pavadinimas ir adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre;

2.1.2 tyrimų pavadinimas;

2.1.3. tyrimų autorius(-iai), jų atestatų numeriai;

2.1.4. tyrimų atlikimo data ir vieta;

2.2 turinys;

2.3. įvadas, kuriame nurodoma:

2.3.1. taikomųjų tyrimų tikslas;

2.3.2. trumpas objekto aprašymas;

2.3.3. anksčiau objekte atliktų tyrimų aprašymas, nurodant tyrimų rūšis ir autorius, ataskaitų saugojimo vietą;

2.4. objekto genplanas (esama situacija);

2.5. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:

2.5.1. trumpos istorinės žinios apie objektą (išskyrus istorinių ir menotyrinių tyrimų atvejus);

2.5.2. taikomųjų tyrimų atlikimo būdas ir tyrimų metu rasti duomenys;

2.5.3. brėžiniai su parodytomis tiriamomis vietomis, iliustracijos (fotonuotraukos, piešiniai), medžiagų pavyzdžiai, kiti duomenys;

2.5.4. taikomųjų tyrimų išvados ir rekomendacijos;

2.6. priedai:

2.6.1. iliustracijų sąrašas;

2.6.2. brėžinių sąrašas;

2.6.3. papildoma medžiaga, susijusi su atliktais tyrimais;

2.6.4. kiti pridedami dokumentai.

III. ATASKAITOS FORMA

3. Ataskaita rengiama popieriniu A4 formatu, grafinė medžiaga gali būti parengiama A3 formatu.

4. Ataskaitos viršelyje ir tituliniame lape ataskaitos pavadinimas turi būti vienodas.

5. Ataskaitą gali sudaryti keli tomai, jų skaičių nustato ataskaitos autorius.

6. Ataskaitos puslapiai turi būti numeruoti.

7. Iliustracinė medžiaga turi būti numeruota. Jei medžiagos autorius nėra ataskaitos autorius, prie kiekvienos iliustracijos nurodomi autoriai ir fotografavimo data.

8. Ataskaitos gale pateikiamas naudotos literatūros, šaltinių sąrašas.

9. Ataskaitos autorius(-iai) pasirašo tituliniame lape.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Apraše nustatyti reikalavimai taikomi ataskaitoms iki bus parengti paveldo tvarkybos reglamentai, reglamentuojantys taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimų atlikimo metodikos ir atsiskaitymo už šiuos tyrimus reikalavimus.

11. Už ataskaitos turinį, taikomųjų tyrimų išvadas ir rekomendacijas atsako ataskaitos autorius (-iai).

Spausdinimo versija