En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 10 13 įsakymas Nr.442 “Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

                 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

             PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

                         Į S A K Y M A S

                               

   DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS

               RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

                               

                  2005 m. spalio 13 d. Nr. Į-442

                             Vilnius

                               

  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo   kultūros

paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-

5571) 5 straipsnio 4 dalimi ir 10 dalies 4 punktu:

  1.   Tvirtinu   pridedamą  Nekilnojamojo   kultūros     paveldo

paveldotvarkos programos rengimo tvarkos aprašą.

  2.  Pripažįstu  netekusiu  galios Kultūros  vertybių   apsaugos

departamento  prie  Lietuvos Respublikos  kultūros   ministerijos

direktoriaus  2004  m.  birželio 30 d. įsakymą  Nr.  Į-214   "Dėl

Kultūros  vertybių  apsaugos programų, finansuojamų iš   Kultūros

vertybių apsaugos departamentui skiriamų valstybės biudžeto lėšų,

rengimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 109-4111).

  3. Kultūros paveldo departamento prie

     Kultūros ministerijos direktoriaus

     2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. Į-468

     (nuo 2005 m. lapkričio  6 d.)

     (Žin., 2005, Nr. 131-4760) redakcija

  Nustatau,  kad  šio  įsakymo  2  punktas įsigalioja nuo 2006 m.

sausio 1 d.

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                   ALGIMANTAS DEGUTIS                          _____________                                   PATVIRTINTA

                                   Kultūros paveldo departamento

                                   prie Kultūros ministerijos

                                   direktoriaus 2005 m. spalio 13

                                   d. įsakymu Nr. Į-442 NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS RENGIMO

                         TVARKOS APRAŠAS

                               

                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

                               

  1.  Nekilnojamojo  kultūros paveldo  paveldotvarkos   programos

rengimo   tvarkos   aprašas  (toliau  - Aprašas)    reglamentuoja

nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos (toliau -

Paveldotvarkos programa) rengimą ir tvirtinimą, kultūros  paveldo

objektų  įrašymo į Paveldotvarkos programą prioritetus,   rezervo

paskirstymą.

  2.  Aprašas taikomas finansuojant iš Paveldotvarkos   programai

skirtų valstybės biudžeto lėšų:

  2.1. valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ar objektų, dėl

kurių  yra  priimtas  sprendimas inicijuoti  skelbimą   valstybės

saugomais,  taikomuosius mokslinius tyrimus, privalomus   atlikti

prieš  kultūros  paveldo  objektų  tvarkybos  projektavimą   arba

nenumatytus tyrimus, būtinus atlikti tvarkybos darbų metu;

  2.2.   kultūros  paveldo  objektų,  dėl  kurių  yra    priimtas

sprendimas  inicijuoti  skelbimą valstybės  saugomais,   avarijos

grėsmės  pašalinimo,  apsaugos techninių priemonių  įrengimo   ir

kitus neatidėliotinus saugojimo darbus;

  2.3.  valstybės  saugomų  kultūros paveldo  objektų   tvarkybos

darbus;

  2.4.   kultūros  paminklais  paskelbtų  kilnojamųjų    kultūros

vertybių,  esančių kultūros paveldo statinių viena iš  vertingųjų

savybių, tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių

įrengimo darbus;

  2.5. į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų  kultūros

vertybių,  esančių kultūros paveldo statinių viena iš  vertingųjų

savybių,   tyrimo   darbus  ir  50  procentų  restauravimo     ir

konservavimo darbų;

  2.6.  Lietuvos kultūros paveldo, esančio užsienio   valstybėse,

tyrimus ir kitus tvarkybos darbus;

  2.7.  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos    specialiojo

planavimo dokumentų rengimą;

  2.8. paveldo tvarkybos reglamentų rengimą;

  2.9. paveldotvarkos norminių teisės aktų sistemos kūrimą.

  3.  Apraše  vartojamos sąvokos atitinka  Lietuvos   Respublikos

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr.

3-37;  2004,  Nr.  153-5571), Lietuvos  Respublikos   kilnojamųjų

kultūros vertybių apsaugos įstatyme (Žin, 1996, Nr. 14-352; 2002,

Nr. 123-5559) bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.   II. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS

                     RENGIMAS IR TVIRTINIMAS  4.  Paveldotvarkos  programos projektą pagal Kultūros   paveldo

departamento prie Kultūros ministerijos (toliau -  Departamentas)

direktoriaus  patvirtintą  Paraiškų finansuoti kultūros   paveldo

objektų   tvarkybos  ir  neatidėliotinus  saugojimo  darbus    iš

nekilnojamojo  kultūros paveldo paveldotvarkos programai   skirtų

valstybės biudžeto lėšų padavimo, priėmimo ir nagrinėjimo tvarkos

aprašą  (Žin.,  2005,  Nr.  90-3402)  Departamento    teritorinių

padalinių  ir  Paveldotvarkos  skyriaus  pateiktus    pasiūlymus,

tvarkybos  darbų  valdytojo  pateiktus  duomenis  apie   kultūros

paveldo  objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo  tęstinus

darbus  ir apie j praėjusių metų Paveldotvarkos programą  įrašytų

kultūros  paveldo  objektų  sąmatinę  dokumentaciją,   viešuosius

pirkimus  ir tęstiniems tvarkybos ir neatidėliotiniems  saugojimo

darbams  trūkstamas lėšas bei kultūros paveldo objektų  valdytojų

pateiktas  paraiškas,  rengia Departamento direktoriaus   įsakymu

sudaryta darbo grupė. Galutinį Paveldotvarkos programos  projektą

rengia Departamento Planavimo ir programų skyrius.

  5.  Parengtas  Paveldotvarkos programos projektas   pateikiamas

pritarimui  Valstybinei kultūros paveldo komisijai per 15   dienų

nuo  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės nutarimo,   patvirtinančio

Lietuvos  Respublikos valstybės biudžeto asignavimų   paskirstymą

pagal programas, įsigaliojimo dienos.

  6. Departamentas, gavęs Valstybinės kultūros paveldo  komisijos

pritarimą,  Paveldotvarkos  programos projektą teikia   tvirtinti

Lietuvos Respublikos kultūros ministrui.

  7.  Paveldotvarkos  programoje numatomas lėšų  rezervas,   kurį

sudaro 10-15 procentų nuo šiai programai skirtų lėšų.     III. PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS REZERVO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS  8.  Motyvuotą  prašymą  dėl  lėšų  skyrimo  iš   Paveldotvarkos

programoje numatyto lėšų rezervo Departamento direktoriui  teikia

kultūros  paveldo  objekto  valdytojas ir/arba  tvarkybos   darbų

valdytojas.  Rezervo  lėšos skiriamos Departamento   direktoriaus

įsakymu.

  9. Rezervo lėšos gali būti skiriamos šiais atvejais:

  9.1.   kai   reikia  atlikti  stichinių  nelaimių     padarinių

likvidavimo  darbus arba skubius avarijos grėsmės pašalinimo   ar

apsaugos   techninių   priemonių  įrengimo  darbus   ir     kitus

neatidėliotinus  saugojimo  darbus  bei  šiems  darbams   atlikti

reikalingos projektinės dokumentacijos parengimą;

  9.2.  prireikus  atlikti  į  Paveldotvarkos  programą   įrašytų

kultūros paveldo objektų tvarkybos metu nenumatytus tyrimus;

  9.3. prireikus kultūros paveldo objektų tvarkybos metu parengti

projektinės dokumentacijos pakeitimus ir juose numatytus darbus.

  10.  Kultūros paveldo objektų tvarkybos metu būtini  nenumatyti

tyrimai   atliekami,   projektinės  dokumentacijos     pakeitimai

rengiami,  jų  privaloma  ekspertizė  atliekama  ir   projektinės

dokumentacijos   pakeitimai  tvirtinami  Lietuvos     Respublikos

aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro  2005

m.  gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/ĮV-196 patvirtinto   statybos

techninio reglamento STR 1.01.01:2005 "Kultūros paveldo  statinio

tvarkomųjų statybos darbų reglamentai" (Žin., 2005, Nr.  60-2140)

nustatyta tvarka.  IV. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ ĮRAŠYMO Į PAVELDOTVARKOS PROGRAMĄ

                    PRIORITETAI IR KRITERIJAI  11.   Įrašant  kultūros  paveldo  objektus  į    Paveldotvarkos

programos projektą, prioritetas, skiriant lėšas, teikiamas:

  11.1. avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių

įrengimo ir kitiems neatidėliotiniems saugojimo darbams;

  11.2.  tyrimams  bei jų tvarkybos  projektinės   dokumentacijos

parengimui;

  11.3. konservavimo darbams;

  11.4. restauravimo darbams;

  11.5. remonto darbams.

  12.   Kultūros  paveldo  objektai  įrašomi  į    Paveldotvarkos

programos projektą pagal šiuos kriterijus:

  12.1. kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų užbaigtumas;

  12.2.  kultūros paveldo objekto valdytojo indėlis į   tvarkybos

darbų finansavimą.V. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAVELDOTVARKOS PROGRAMAI  13. Kultūros paveldo departamento prie

      Kultūros ministerijos direktoriaus

      2005 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. Į-538

      (nuo 2005 m. gruodžio 23 d.)

      (Žin., 2005, Nr. 149-5458) redakcija

  Valstybės  biudžeto  lėšos  Paveldotvarkos  programos  projekte

paskirstomos šia tvarka:

  13.1.  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  objektų  tvarkybai  ir

neatidėliotiniems jų saugojimo darbams - 80 procentų;

  13.2.  kitiems  paveldotvarkos  darbams (paveldosaugos norminių

teisės  aktų  sistemos  kūrimas,  nekilnojamojo  kultūros paveldo

apsaugos specialiųjų planų rengimas, paveldo tvarkybos reglamentų

rengimas) - 20 procentų.

  14.  Paveldotvarkos programai skirtos valstybės biudžeto  lėšos

(procentais)  gali būti perskirstomos tik suderinus su   Kultūros

ministerija  ir  gavus  Valstybinės kultūros  paveldo   komisijos

pritarimą.                    VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  15.  Ginčai  dėl  objektų įrašymo/neįrašymo  į paveldotvarkos

programą sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Spausdinimo versija