En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 07 18 Įsakymas Nr. Į-330 " Dėl prašymų inicijuoti nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą kultūros vertybių registre ar kultūros paveldo objekto skelbimą valstybės saugomu, ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ INICIJUOTI NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS ĮREGISTRAVIMĄ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE AR KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO SKELBIMĄ VALSTYBĖS SAUGOMU, AR APTIKTOS VERTINGOSIOS SAVYBĖS ATSKLEIDIMĄ IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMĄ PATEIKIMO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTUI PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

 

2005 m. liepos 18 d. Nr. Į-330

Vilnius

  

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 8 ir 9 straipsnių nuostatomis, n u s t a t a u, kad:

            1. Jeigu, vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 1 d., Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) teritoriniam padaliniui pateikiami projektiniai pasiūlymai ar raštu išdėstyti numatomi atlikti darbai ir  vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 2 d. teritorinis padalinys nustato, kad numatomi darbai žalotų vertingąsias savybes, teritorinis padalinys, raštu išsiaiškinęs ar savivaldybė nesirengia priimti sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objektą skelbti savivaldybės saugomu, prašydamas Departamentą priimti sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objektą skelbti valstybės saugomu, prie prašymo pateikia gautų projektinių pasiūlymų ar numatomų atlikti darbų aprašymo kopijas, prašyme nurodo kultūros paveldo objekto adresą, unikalų kodą Kultūros vertybių registre (toliau – Registras), konkrečių kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, kurias numatomi darbai sužalotų, aprašymą, siūlomo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano tipą, siūlomos planuoti teritorijos ir apsaugos zonų ribų aprašymą ir orientacinį plotą (rekomenduojama pridėti brėžinį ar schemą), informaciją, ar darbai sustabdyti (jei darbai sustabdyti – pridedama dokumento, kuriuo darbai sustabdyti, kopija), prašymo teisinį pagrindą (Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 1 ir 2 d.).

2. Jeigu Departamento teritorinis padalinys, vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d., prašo Departamentą priimti sprendimą:

2.1. inicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą – šiuo atveju Departamento teritorinis padalinys, prieš tai raštu išsiaiškinęs ar savivaldybė nesirengia inicijuoti nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimo Registre, prašyme pateikia aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės adresą, archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto aptiktų vertingųjų savybių, jų aptikimo aplinkybių, atliekamų statybos ar kitokių darbų aprašymą, informaciją, ar darbai sustabdyti (jei darbai sustabdyti – pridedama dokumento, kuriuo darbai sustabdyti, kopija), prašymo teisinį pagrindą (Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.);

2.2. inicijuoti kultūros paveldo objektą skelbti valstybės saugomu – šiuo atveju Departamento teritorinis padalinys, raštu išsiaiškinęs ar savivaldybė nesirengia priimti sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objektą skelbti savivaldybės saugomu, prašyme pateikia kultūros paveldo objekto adresą, unikalų kodą Registre, archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto aptiktų vertingųjų savybių, jų aptikimo aplinkybių, atliekamų statybos ar kitokių darbų aprašymą, informaciją, ar darbai sustabdyti (jei darbai sustabdyti – pridedama dokumento, kuriuo darbai sustabdyti, kopija), siūlomo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano tipą, siūlomos planuoti teritorijos ir apsaugos zonų ribų aprašymą ir plotą (rekomenduojama pridėti brėžinį ar schemą), prašymo teisinį pagrindą (Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.);

2.3. inicijuoti aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ar valstybės saugomo objekto apsaugos reikalavimų patikslinimą – šiuo atveju Departamento teritorinis padalinys prašyme pateikia kultūros paveldo objekto unikalų kodą Registre, adresą (arba tik nekilnojamosios kultūros vertybės adresą, jeigu ji neįregistruota Registre, prieš tai raštu išsiaiškinęs, ar savivaldybė nesirengia inicijuoti nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimo Registre), archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto aptiktų vertingųjų savybių, jų aptikimo aplinkybių, atliekamų statybos ar kitokių darbų aprašymą, informaciją, ar darbai sustabdyti (jei darbai sustabdyti – pridedama dokumento, kuriuo darbai sustabdyti, kopija), motyvus, kodėl prašoma priimti sprendimą inicijuoti aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ar apsaugos reikalavimų patikslinimą, dokumentų, nustatančių esamus apsaugos reikalavimus duomenis (institucija, priėmusi dokumentą, dokumento pavadinimas, data ir Nr.), esamų apsaugos reikalavimų aprašą, siūlomus apsaugos reikalavimų patikslinimus ir šiuo atveju siūlomo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano tipą, siūlomos planuoti teritorijos, apsaugos zonų ribų aprašymą ir plotą (rekomenduojama pridėti brėžinį ar schemą), prašymo teisinį pagrindą (Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.).

3. Jeigu Departamento teritorinis padalinys, vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str., prašo Departamentą priimti sprendimą inicijuoti nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą Registre – šiuo atveju Departamento teritorinis padalinys, raštu išsiaiškinęs, ar atitinkama savivaldybė nesirengia inicijuoti nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimo Registre, prašyme pateikia aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės adresą, motyvus, kodėl prašoma priimti šį sprendimą bei prideda detalią fotofiksaciją.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,                                                                               Algimantas Degutis

l.e. direktoriaus pareigas

Spausdinimo versija