En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus tvarkos taisyklės

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 
ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 
2012 m biželio 19 d. įsakymu Nr. Į-220
Vilnius
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 27-888) 2 punktu:

1. Tvirtinu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus tvarkos taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. Į-605 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo";

2.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. Į-239 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. Į-605 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";

2.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. Į-363 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. Į-605 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";

2.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. Į-402 „Dėl darbo laiko".

Direktorė                                                                                                                                                                                   Diana Varnaitė
 
 
 
 
 
PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktoriaus
2012 m. birželio 19 d. Įsakymu Nr. Į-220
 
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau -Departamentas) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis bei gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir atliekančių vidaus administravimą (toliau - tarnautojas ir darbuotojas) darbo ir poilsio laiką, mokėjimą už darbą, pavedimų vykdymą ir jų vykdymo kontrolę, bendruosius vidaus tvarkos reikalavimus, aprangos, išvaizdos ir elgesio reikalavimus, atostogų suteikimo tvarką, skatinimo, pašalpų skyrimo, mokymo tvarką, tarnautojų ir darbuotojų atsakomybę, reikalų perdavimą.

2. Taisyklių nuostatos privalomos kiekvienam tarnautojui ir darbuotojui bei taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. ~

3. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Departamento direktorius.

4. Taisykles tvirtina, keičia ar papildo Departamento direktorius Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio vedėjo teikimu.

 

II.                DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

5. Tarnautojų bei darbuotojų darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose" (Žin., 2003, Nr. 79-3593), Departamento direktoriaus įsakymais.

6. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Departamente nustatyto darbo laiko režimo.

7. Departamente nustatyta penkių darbo dienų savaitė. Šeštadienis ir sekmadienis -poilsio dienos.

8. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dirbama nuo 8 vai. 00 min. iki 17 vai. 00 min., penktadienį - nuo 8 vai. 00 min. iki 15 vai. 45 min. Pietų pertrauka visomis darbo dienomis - nuo 12 vai. 00 min. iki 12 vai. 45 min. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 vai.

9. Tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems su videoterminalais (kompiuteriais), yra suteikiamos 10 minučių trukmės papildomos pertraukos po kiekvienos 1 valandos darbo su videoterminalu (kompiuteriu) pradžios.

10. Tarnautojai ir darbuotojai, išvykdami iš nuolatinės tarnybos ar darbo (toliau -darbas) vietos darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, tarnautojai ir darbuotojai turi gauti savo tiesioginio vadovo, jo laikinai nesant - jį pavaduojančio tarnautojo sutikimą.

11. Tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą (jam laikinai nesant - jį pavaduojantį tarnautoją) arba už personalo administravimą atsakingą tarnautoją ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, už juos tai gali padaryti kiti asmenys. Tarnautojas ar darbuotojas, tapęs laikinai nedarbingu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai privalo pranešti savo tiesioginiam vadovui (jam laikinai nesant - jam pavaduojančiam tarnautojui), kuris nedelsiant apie tai informuoja už personalo administravimą atsakingą tarnautoją "ir Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, atsakingą už darbo užmokesčio apskaitą.

 

III.             MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

 

12. Darbo užmokestis tarnautojams ir darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį:

12.1. už pirmąją mėnesio pusę - nuo 20 iki 23 einamojo mėnesio dienos;

12.2. už antrąją mėnesio pusę - nuo 5 iki 8 kito mėnesio dienos.

13. Esant tarnautojo ar darbuotojo raštiškam prašymui, darbo užmokestis už visą mėnesį gali būti mokamas vieną kartą - nuo 5 iki 8 kito mėnesio dienos.

14. Darbo užmokestis skaičiuojamas pagal atsakingo Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio valstybės tarnautojo ar darbuotojo ir teritorinių padalinių vedėjų Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui pateiktus tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui turi būti pateikiami mėnesiui pasibaigus, kito mėnesio pirmą darbo dieną. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai Departamente ir jo teritoriniuose padaliniuose pildomi vadovaujantis Departamento darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo taisyklėmis, patvirtintomis Departamento direktoriaus. ^   _

15. Atsakingas Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus tarnautojas ar darbuotojas visiems tarnautojams ir darbuotojams tarnybiniu kiekvieno tarnautojo ir darbuotojo tarnybinio elektroninio pašto adresu išsiunčia darbo užmokesčio atsiskaitymo lapelius, kuriuose įrašomos tarnautojui ar darbuotojui tą mėnesį apskaičiuotos, išskaičiuotos ir išmokėtos sumos.

16. Tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestis pervedamas į jų asmenines sąskaitas bankuose. Tarnautojai ir darbuotojai privalo raštu informuoti Buhalterinės apskaitos ar atskaitomybės skyriaus vedėją, į kurį banką ir į kokią sąskaitą turi būti pervedamas jų darbo užmokestis.

17. Priemokos ir priedai tarnautojams ir darbuotojams yra mokami Departamento direktoriaus nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

18. Pažyma apie tarnautojo ar darbuotojo darbo užmokestį išduodama esant raštiškam jo prašymui, kuris pateikiamas Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyriui registruoti.

19. Duomenys apie tarnautojo ar darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba tarnautojo ar darbuotojo sutikimu.

 

IV.             PAVEDIMAI IR JŲ VYKDYMO KONTROLĖ

 

20. Pavedimai Departamento tarnautojams ir darbuotojams duodami Departamento direktoriaus įsakymais, rezoliucijomis, nurodymais, kita rašytine ar žodine forma.

21. Pavedimus pavaldiems tarnautojams ir darbuotojams turi teisę duoti Departamento direktoriaus pavaduotojas, struktūrinių padalinių vedėjai savo rezoliucijomis, nurodymais, kita rašytine ar žodine forma.

22. Jeigu pagal Departamento direktoriaus rezoliuciją pavedimas duodamas keletui vykdytojų, pagrindiniu pavedimo vykdymo organizatoriumi ir atsakingu už pavedimo įvykdymą laiku laikomas tas tarnautojas ar darbuotojas, kurio pavardė rezoliucijoje įrašyta pirmoji. Kiti rezoliucijoje įrašyti vykdytojai pateikia minėtam vykdytojui visą reikiamą jų turimą medžiagą pagal jų funkcijoms priskirtą veiklos sritį ar nuomonę sprendžiamu klausimu. Informacija gali būti perduodama ir elektroniniu paštu. Parengto rašto, teisės akto ir kito dokumento projektą

Departamento direktoriui pasirašyti teikia atsakingas už pavedimo įvykdymą tarnautojas ar darbuotojas. Departamento direktoriui teikiamas projektas turi būti vizuotas atsakingo už pavedimo įvykdymą tarnautojo ar darbuotojo, tiesiogiai projekto rengime dalyvavusių tarnautojų ir darbuotojų ir atsakingo už pavedimo įvykdymą tarnautojo ar darbuotojo struktūrinio padalinio vedėjo. Rašto, teisės akto ar dokumento projekto rengėjais nurodomi tarnautojai ar darbuotojai, tiesiogiai rengę projektą.

23. Departamento direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ar darbo grupių pirmininkai yra atsakingi už komisijai ar darbo grupei pavestų užduočių vykdymo organizavimą.

24. Jeigu pavedimo įvykdyti per nustatytą terminą negalima dėl objektyvių priežasčių, apie tai tarnybiniu pranešimu ar elektroniniu paštu turi būti nedelsiant pranešta pavedimą davusiam Departamento direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ar struktūrinio padalinio vedėjui.

25. Tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad iki jų atostogų pradžios, išvykimo į tarnybines komandiruotes ar jei jų darbe nebus dėl kitų priežasčių ir jų nebuvimo darbe metu baigsis pavedimų įvykdymo terminas, būtų įvykdyti gauti pavedimai, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių priežasčių (negauti papildomi dokumentai, atsakymai į paklausimus ar pan.) jų neįmanoma įvykdyti nustatytais terminais.

26. Struktūrinių padalinių vedėjai turi užtikrinti, kad jiems pavaldžių struktūrinių padalinių tarnautojams ar darbuotojams duoti pavedimai tokių tarnautojų ar darbuotojų atostogų, išvykimo į tarnybines komandiruotes ar dėl kitų priežasčių nebuvimo darbe metu, jei jų nebuvimo darbe laikotarpiu baigsis pavedimų įvykdymo terminas, būtų perduoti vykdyti kitiems jiems pavaldžių struktūrinių padalinių tarnautojams ar darbuotojams. Struktūrinio padalinio vedėjas, kurio pavardė rezoliucijoje [rašyta pirmoji, turi užtikrinti, kad jo atostogų, išvykimo į tarnybinę komandiruotę ar dėl kitų priežasčių nebuvimo darbe metu, jei jo nebuvimo darbe laikotarpiu baigsis pavedimo įvykdymo terminas, toks pavedimas būtų perduotas vykdyti kitam jam pavaldaus struktūrinio padalinio tarnautojui ar darbuotojui.

27. Pavedimų apskaitą Departamente vykdo Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyris, kuris neįvykdymų suvestinę paskutinę kiekvieno mėnesio savaitę teikia pavedimų vykdytojams. Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyris apie neįvykdytus pavedimus Departamento direktoriaus nustatyta tvarka, kurios projektą rengia bei Departamento direktoriui teikia Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyris, informuoja Departamento direktorių.

 

V.                BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

28. Departamento pastato, Šnipiškių g. 3, Vilniuje, administracinėse tarnybinėse patalpose (toliau - Departamento patalpos) visą parą budi apsaugos darbuotojas. Departamento patalpų apsaugos tvarkos aprašą Administracinio skyriaus vedėjo teikimu tvirtina Departamento direktorius. ~

29. Departamento pastate, Šnipiškių g. 3, Vilniuje, veikia durų kontrolės sistema, kurios kortelių išdavimo tvarką Administracinio skyriaus vedėjo teikimu tvirtina Departamento direktorius.

30. Tarnautojų, darbuotojų ir kitų asmenų patekimo į Departamentą ir išėjimo iš jo, tarnautojams ar darbuotojams patikėto tarnybinio transporto, mobiliųjų telefonų bei kito turto naudojimo, Departamento pastatų, patalpų ir materialinių vertybių priežiūros ir apsaugos reikalavimai nustatomi Departamento direktoriaus įsakymais, kurių projektus rengia Administracinis skyrius. Administracinio skyriaus vedėjas projektą, suderintą su suinteresuotais struktūriniais padaliniais, teikia Departamento direktoriui.

31. Departamento patalpose ir tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti draudžiama.

32. Tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

33. Tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti, vartoti jokių maisto produktų ar gėrimų matomose piliečių bei kitų asmenų aptarnavimo vietose bei vartoti maisto produktus ar gėrimus asmenų aptarnavimo metu.

34. Tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, tarnybines transporto priemones, elektros energiją, vandenį ir kitus materialinius Departamento išteklius.

35. Departamento elektroniniais ryšiais, telekomunikacijų galiniais įrenginiais, programine ir biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

36. Tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Departamento elektroniniais ryšiais, telekomunikacijų galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

37. Už kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą atsakingas Departamento direktoriaus paskirtas tarnautojas ar darbuotojas arba kitas asmuo pagal sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka sudarytas su Departamentu.

38. Tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik tarnautojui ar darbuotojui esant. Tarnautojai ir darbuotojai atsako už jiems perduoto naudoti materialaus turto saugojimą.

39. Tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

40. Tarnautojai ir darbuotojai, išeidami iš savo darbo kabinetų, jeigu juose nėra kitų tarnautojų ar darbuotojų, privalo juos užrakintu. Atsarginiai raktai nuo Departamento darbo kabinetų pastate, Šnipiškių g. 3, Vilniuje, išduodami Departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

41. Baigę darbą, tarnautojai ir darbuotojai turi palikti tvarkingą darbo vietą. Pasibaigus darbo dienai, iš toje pačioje patalpoje dirbančių asmenų vėliausiai darbą baigęs tarnautojas ar darbuotojas turi uždaryti langus, išjungti elektros prietaisus ir užrakinti patalpas.

42. Valstybės tarnautojo pažymėjimai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

43. Darbuotojo tapatybę patvirtinantys dokumentai išduodami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Darbuotojo tapatybę patvirtinantys dokumentai galioja iki darbo sutarties pabaigos.

44. Departamento tarnautojų ir darbuotojų pavaldumas nustatomas Departamento direktoriaus tvirtinamuose Departamento skyrių ir teritorinių padalinių nuostatuose bei tarnautojų pareigybių aprašymuose.

45. Departamente dokumentai rengiami, įforminami, tvarkomi ir apskaitomi vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229), ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 201 l,Nr. 88-4230).

46. Departamentas turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu. Departamento antspaudas naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Departamento antspaudas saugojamas Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyryje. Departamento antspaudas saugojamas, apskaitomas ir sunaikinimas Antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos policijos generalinio komisaro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 5-V-684 (2011, Nr. 96-4538), nustatyta tvarka. Departamento registravimo pažymėjimas saugomas Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyryje. Departamento registravimo pažymėjimo originalas naudojamas tik Departamento direktoriui ar tarnautojui, pavaduojančiam Departamento direktorių, leidus.

47. Departamento archyvą teisės aktų nustatyta tvarka tvarko atsakingas už archyvo tvarkymą tarnautojas ar darbuotojas. Archyvą Departamento teritoriniuose padaliniuose teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas už archyvo tvarkymą tarnautojas ar darbuotojas.

6

48. Fizinių ir juridinių asmenų prašymai Departamente nagrinėjami, asmenys Departamente aptarnaujami Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779), nustatyta tvarka.

49. Informacija Departamento interneto svetainėje talpinama, vadovautis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtinu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976).

 

VI.             APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

50. Tarnautojai ir darbuotojai darbe turi būti tvarkingos išvaizdos, turi dėvėti švarius, dalykinio stiliaus drabužius.

51. Tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar panašioje veikloje, susijusioje su atstovavimu Departamentui arba jos reprezentavimu, penktadieniais gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius. Laisvalaikio stiliaus drabužius taip pat galima dėvėti tarnybos tikslais vykstant į kultūros paveldo objektus.

52. Jeigu tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 50 punkto reikalavimų, Departamento direktorius arba jo įgaliotas asmuo gali įpareigoti tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis irtvarkytis tinkamai. 

 

VII.          ELGESIO REIKALAVIMAI

 

53. Tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Departamentą.

54. Departamento patalpose turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, tarnautojai ir darbuotojai turi pagarbiai bendrauti vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

55. Tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

56. Tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo vietose laikyti necenzūrinę, asmens garbę ir orumą žeminančio turinio informaciją.

 

VIII.       ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

57. Departamento skyrių ir teritorinių padalinių vedėjai iki kiekvienų metų kovo mėnesio 30 dienos sudaro tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką ir pateikia jį atsakingam už personalo administravimą tarnautojui, kuris parengia galutinį kasmetinių atostogų grafiko projektą bei su įsakymo projektu pateikia jį tvirtinti Departamento direktoriui. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš planuojamų kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų.

58. Kasmetinės atostogos tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos pagal Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintą atostogų grafiką. Tarnautojus ir darbuotojus su Departamento direktoriaus patvirtintu kasmetinių atostogų grafiku faksu ar elektroniniu paštu supažindina personalo administravimą atsakingą tarnautojas. Išimtiniais atvejais, dėl svarbių priežasčių, tarnautojo ar darbuotojo rašytiniu motyvuotu prašymu, atostogos gali būti suteikiamos kitu negu grafike numatytu laiku.

59. Darbuotojai ir tarnautojai prašymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo pateikia Departamento direktoriui ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki atostogų grafike nustatytos datos. Prašymai turi būti vizuoti pagal pavaldumą skyriaus ar teritorinio padalinio vedėjo. Departamento skyriaus ar teritorinio padalinio vedėjas, išeidamas kasmetinių atostogų, gauna jį pavaduojančio tarnautojo ar darbuotojo sutikimą dėl pavadavimo, išskyrus atvejus, kai toks pavadavimas yra numatytas valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigybės aprašyme. Sutikimas Departamento direktoriui pateikiamas kartu su prašymu dėl kasmetinių atostogų suteikimo.

60. Tarnautojams ir darbuotojams bei Departamentui pavaldžių įstaigų ir įmonių vadovams kasmetinės ir tikslinės atostogos suteikiamos Departamento direktoriaus įsakymu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

61. Departamento direktoriaus įsakymo dėl kasmetinių atostogų suteikimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įsakymo pasirašymo, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atostogų pradžios, Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio atsakingas tarnautojas pateikia Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui.

62. Esant tarnybiniam būtinumui tarnautojai ir darbuotojai iš kasmetinių atostogų gali būti atšaukti tik jų sutikimu. Dėl šio sutikimo gavimo yra atsakingas už personalo administravimą atsakingas asmuo.

63. Departamento direktoriui kasmetinės atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu.

 

IX.             TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS BEI PAŠALPOS, MOKYMAS

 

64. Tarnautojai ir darbuotojai skatinami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų bei Departamento direktoriaus nustatyta tvarka. _

65. Tarnautojams ir darbuotojams gali būti skiriama vienkartinė materialinė pašalpa Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų bei Departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

66. Tarnautojų mokymas organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

 

X.                TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

67. Tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

68. Tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

69. Pareigybių, į kurias priimant su darbuotoju yra sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis, sąrašas yra tvirtinamas Departamento direktoriaus įsakymu.

 

XI.             REIKALŲ PERDAVIMAS

 

70. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas tarnautojai ar darbuotojai ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki atleidimo arba perkėlimo į kitas pareigas dienos privalo perduoti reikalus (baigtus ir nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, pagal Departamento direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą suformuotas ir sutvarkytas pagal reikalavimus bylas, informacinę ir norminę dokumentaciją ir pan.) savo skyriaus ar teritorinio padalinio vedėjui pagal reikalų perdavimo - priėmimo aktą (Taisyklių priedas).

Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas tarnautojai ar darbuotojai knygas, įgytas už Departamento lėšas, antspaudus, kitą Departamento turtą, perduotą jiems naudoti, perduoda Departamento direktoriaus įsakymu paskirtam materialiai atsakingam už ūkio inventorių tarnautojui ar darbuotojui, kompiuterinę ir programinę įrangą perduoda Departamento direktoriaus įsakymu paskirtam materialiai atsakingam už kompiuterinę įrangą asmeniui, tarnautojo pažymėjimą arba darbuotojo darbo pažymėjimą perduoda už personalo administravimą atsakingam tarnautojui. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjas patikrina, ar atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas tarnautojas ar darbuotojas neturi finansinių įsiskolinimų įstaigai. Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už archyvą patikrina, ar atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas tarnautojas ar darbuotojas perdavė dokumentus į archyvą.

Reikalų perdavimo - priėmimo aktą atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas tarnautojas ar darbuotojas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki atleidimo arba perkėlimo į kitas pareigas perduoda Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyriui, kuris saugo reikalų perdavimo - priėmimo aktą tarnautojo ar darbuotojo asmens byloje.

71. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas tarnautojai ar darbuotojai, turi įvykdyti terminuotas užduotis (pavedimus), išskyrus atvejus, kai dėl svarbių priežasčių (negauti papildomi dokumentai, atsakymai į paklausimus ar pan.) jų neįmanoma įvykdyti nustatytais terminais.

72. Apie tarnautojo ar darbuotojo atleidimą iš pareigų arba perkėlimą į kitas pareigas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas už personalo administravimą tarnautojas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki atleidimo iš pareigų ar perkėlimo į kitas pareigas dienos informuoja tarnautoją ar darbuotoją, atsakingą už kompiuterinės įrangos naudojimą Departamente, tam, kad būtų apribotos (pakeistos) tarnautojo ar darbuotojo prieigos prie bendrųjų Departamento pagrindinės kompiuterinės įrangos ir tinklo išteklių teisės.

73. Atsakingas už personalo administravimą tarnautojas rengia įsakymų dėl tarnautojų ar darbuotojų atleidimo iš pareigų ar perkėlimo į kitas pareigas projektus. Teikiamus pasirašyti Departamento direktoriui įsakymų projektus vizuoja Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio vedėjas, Buhalterinės* apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjas, Administracinio skyriaus vedėjas, už archyvo tvarkymą atsakingas tarnautojas ar darbuotojas, materialiai atsakingas tarnautojas ar darbuotojas.

 

XII.          BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

74. Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyris kiekvieną tarnautoją ar darbuotoją su Taisyklėmis supažindina pasirašytinai.

75. Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyris priimtus į pareigas (darbą) naujus tarnautojus ir darbuotojus pasirašytinai supažindina su Departamento struktūra ir nuostatais, atitinkamo Departamento struktūrinio padalinio nuostatais, Taisyklėmis bei jų pareigybių aprašymais.

76. Departamento Administracinis skyrius priimtus į pareigas (darbą) naujus tarnautojus ir darbuotojus priėmimo į pareigas (darbą) dieną pasirašytinai supažindina su įvadiniu darbo vietos bei priešgaisriniu instruktažu.

77. Departamento direktoriaus patvirtintos Taisyklės ^skelbiamos Departamento interneto tinklalapyje.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus tvarkos taisyklių priedas

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

REIKALŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS
Nr.
(data)

(perduodančio reikalus valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigų pavadinimas,

vardas, pavardė)

Eil. Nr.

Priimančio pagal kompetenciją reikalus valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigų pavadinimas

Parašas, data

Vardas, pavardė

Pastabos
1

Struktūrinio padalinio, iš kurio atleidžiamas (perkeliamas) valstybės tarnautojas ar darbuotojas, vedėjas ar tiesioginis vadovas

 
 
 
2

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjas arba vedėjo pavaduotojas

 
 
 
3

Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už archyvą

 
 
 
4

Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio valstybės tarnautojas, atsakingas už personalo administravimą

 
 
 
5

Materialiai atsakingas už ūkio inventorių asmuo

 
 
 
6

Materialiai atsakingas už kompiuterinę įrangą asmuo

 
-
 

Perduodančio reikalus valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigų pavadinimas

Parašas, data

Vardas, pavardė

Spausdinimo versija