En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2004 12 31 įsakymas Nr.538 “Dėl kultūros vertybių apsaugos departamento prie kultūros ministerijos ekspertų tarybų, komisijų narių, kitų ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo"

     KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO
  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
                         Į S A K Y M A S
                                
    DĖL KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE 
KULTŪROS MINISTERIJOS EKSPERTŲ TARYBŲ, KOMISIJŲ NARIŲ, 
KITŲ EKSPERTŲ TEIKIAMŲ NEMATERIALAUS POBŪDŽIO 
(INTELEKTINIŲ) PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
                                
                2004 m. gruodžio 31 d. Nr. Į-538
                             Vilnius
  
  T  v i r t i n u Kultūros vertybių apsaugos departamento   prie
Kultūros  ministerijos  ekspertų  tarybų, komisijų  narių,   kitų
ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių)  
paslaugų apmokėjimo taisykles (pridedama).
  
DIREKTORĖ                                   DIANA VARNAITĖ
                          ______________
 
                                   PATVIRTINTA
             Kultūros vertybių apsaugos 
             departamento prie Kultūros 
             ministerijos direktoriaus 2004 m.
             gruodžio 31 d. įsakymu Nr. Į-538
             (Kultūros paveldo departamento 
             prie Kultūros ministerijos 
             direktoriaus 2008 m. balandžio 3 
             d. įsakymo Nr. Į-94 redakcija)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 
KOMISIJŲ IR TARYBŲ EKSPERTŲ TEIKIAMŲ NEMATERIALAUS POBŪDŽIO (INTELEKTINIŲ)
         PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TAISYKLĖS

  1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos komisijų ir tarybų ekspertų teikiamų 
nematerialaus  pobūdžio(intelektinių) paslaugų apmokėjimo
taisyklės (toliau - Taisyklės)taikomos apmokant už 
Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo ekspertų  tarybos,
Nekilnojamojo kultūros paveldo  apsaugos specialistų 
atestavimo komisijos, Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos, Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Mokslinės archeologijos komisijos, 
Restauravimo tarybos  narių, kitų komisijų ar tarybų
narių (toliau - ekspertai), veikiančių pagal Lietuvos 
Respublikos  įstatymus,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimus, Lietuvos Respublikos kultūros ministro ar 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
(toliau - Departamentas) priimtus teisės  aktus,
teikiamas nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas 
toliau - paslaugos).
  2. Tais atvejais, kai ekspertai teikdami paslaugas 
sukuria kūrinius (originalias išvadas, komentarus,
recenzijas ir pan.), kurie, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos autorių teisių  ir gretutinių teisių 
įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr.28-1125; 
2006, Nr. 116-4400) 4 straipsnio nuostatomis, gali būti
laikomi autorių teisių objektais ir Departamentas  
nusprendžia, kad tokius kūrinius reikia įsigyti, su
ekspertais  sudaromos autorinės sutartys. Ekspertų, kurie
yra Departamento  valstybės tarnautojai ir kurių 
pareigybės aprašymai nustato  pareigą dalyvauti 
komisijų ar tarybų veikloje, paslaugų teikimo  metu
sukurtų kūrinių turtinės autorių teisės, remiantis 
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių 
teisių įstatymo  9 straipsnio 2 dalies nuostatomis,
5 metams pereina Departamentui.
  3. Jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 
84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustato, kad, norint įsigyti
paslaugas  ar paslaugų teikimo metu sukurtus kūrinius,
privaloma  atlikti viešųjų  pirkimų procedūras,paslaugų
ir kūrinių   pirkimo procedūros atliekamos, paslaugų
teikimo sutartys (toliau  - paslaugų sutartys) sudaromos
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Departamento
direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 2  d. įsakymu Nr. Į-367
"Dėl viešųjų pirkimų" ir kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais viešuosius pirkimus. Nustatant 
ekspertams už paslaugas mokamą sumą privaloma vadovautis
Taisyklių 7.2 punktu.
  4. Ekspertai teikia paslaugas, dalyvaudami
posėdžiuose, kuriuose  teikia  kompetentingas  išvadas,
konsultacijas, pasiūlymus.
  5. Suteiktos paslaugos apmokamos ar autorinis 
atlyginimas už kūrinio sukūrimą ir autorių turtinių 
teisių perdavimą  ar suteikimą mokamas iš valstybės 
biudžeto asignavimų, skirtų Departamento vykdomoms 
programoms. Komisijų ir tarybų  posėdžių apmokėjimui
lėšos skiriamos kalendoriniams metams  Departamento
direktoriaus įsakymais.
  6. Ekspertų, kurie yra Departamento valstybės 
tarnautojai ir kurių pareigybės aprašymai nustato pareigą
dalyvauti komisijų ar tarybų veikloje, teikiamos paslaugos
neapmokamos.
  7. Ekspertų, kurie nėra Taisyklių 6 punkte nurodyti 
valstybės tarnautojai,  teikiamos paslaugos apmokamos
pagal  paslaugų sutartis:
  7.1. paslaugų sutartys sudaromos vadovaujantis  
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr.
74-2262; 2000, Nr. 80) 6.716-6.724 straipsnių nuostatomis;
  7.2. atlyginimo suma už suteiktas paslaugas nustatoma
šalių susitarimu, tačiau ji negali viršyti 0,5 MGL už 
suteiktas paslaugas viename posėdyje;
  7.3. paslaugų sutartys, kurios vėliau gali būti 
tikslinamos, paprastai sudaromos kalendorinių metų
pradžioje iki kalendorinių metų pabaigos.
  8. Autorinis atlyginimas už ekspertų, tarp jų ir  
valstybės tarnautojų, sukurtus kūrinius, aptartus šių 
Taisyklių 2 punkte,mokamas pagal sudarytas autorines 
sutartis, kuriose:
  8.1.  autorinio atlyginimo dydis už sukurtus  
kūrinius nustatomas šalių susitarimu;
  8.2. aptariamos perduodamos ar suteikiamos autorių 
turtinės teisės (konkretūs kūrinių panaudojimo būdai).
  9. Paslaugų sutarčių ir autorinių sutarčių sudarymu 
rūpinasi komisijų ar tarybų pirmininkai. Jų teikimu 
paslaugų sutarčių ir autorinių sutarčių projektus rengia 
Juridinio skyriaus Personalo poskyrio valstybės 
tarnautojas, atsakingas už personalo tvarkymą.
  10. Paslaugų sutarčių ir autorinių sutarčių projektus,
prieš teikiant Departamento direktoriui pasirašyti, 
vizuoja Juridinio skyriaus Personalo poskyrio vedėjas, 
Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjas, 
Planavimo ir programų skyriaus vedėjas ir komisijų ar 
tarybų pirmininkai - jeigu jie  yra Departamento 
valstybės tarnautojai.
  11. Pasirašytos paslaugų sutartys ir autorinės 
sutartys tą pačią dieną pateikiamos Juridinio skyriaus 
Personalo poskyriui, kuris jas registruoja bei saugo 
jų originalus. Šių sutarčių patvirtintas kopijas 
Juridinio skyriaus Personalo poskyris ne vėliau kaip kitą
darbo dieną po registravimo dienos perduoda Buhalterinės
apskaitos ir atskaitomybės skyriui ir Planavimo ir programų
skyriui.
  12. Komisijų ir tarybų pirmininkai organizuoja
posėdžius taip, kad nebūtų viršyti tarybų, narių 
paslaugų  apmokėjimui skirti  metiniai asignavimai. 
Užpildyti posėdžių apskaitos dokumentai pagal posėdžių 
protokolus iki kiekvieno mėnesio 3 d.
pateikiami Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės 
skyriui.

            _________________
Spausdinimo versija