En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2004 04 20 įsakymas Nr.100 “Dėl reikalavimų išvežimo leidimo blankų spausdinimui sąrašo patvirtinimo"

          KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO
  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
                         Į S A K Y M A S
                                
   DĖL REIKALAVIMŲ IŠVEŽIMO LEIDIMO BLANKŲ SPAUSDINIMUI SĄRAŠO
                          PATVIRTINIMO
                                
                2004 m. balandžio 20 d. Nr. Į-100
                             Vilnius
                                
  T  v  i  r  t  i  n  u  Reikalavimų  išvežimo  leidimo   blankų
spausdinimui sąrašą (pridedama).
                                
DIREKTORĖ                                        DIANA VARNAITĖ
                          ______________
                                               
                                   PATVIRTINTA
                                   Kultūros vertybių apsaugos 
                                   departamento prie Kultūros 
                                   ministerijos direktoriaus 2004
                                   m. balandžio 20 d. įsakymu Nr.
                                   Į-100
                                
        REIKALAVIMAI IŠVEŽIMO LEIDIMO BLANKŲ SPAUSDINIMUI
                                
  1. Reikalavimai išvežimo leidimo blankų spausdinimui (toliau  -
Reikalavimai)  parengti  vadovaujantis  1992 m.  gruodžio  9   d.
Tarybos  reglamento  (EEB) Nr. 3911/92 dėl kilnojamųjų   kultūros
vertybių  išvežimo  ir 1993 m. kovo 30 d.  Komisijos   reglamento
(EEB)  Nr. 752/93, išdėstančio nuostatas dėl Tarybos   reglamento
(EEB)  Nr.  3911/92 dėl kilnojamųjų kultūros  vertybių   išvežimo
įgyvendinimo  nuostatas, nuostatomis ir nustato išvežimo  leidimo
blanko  (toliau  -  blankas), kurio forma  pateikta   Reikalavimų
priede,   lapų   skaičių,   matmenis  ir   kitus     reikalavimus
spausdinimui.
  2. Blanko rinkinį sudaro 3 lapai.
  3.  Blankas spausdinamas ant rašomojo balto popieriaus,   kurio
sudėtyje  nėra jokių mechaninės medienos masės priedų.  Popierius
turi būti pakankamai nepermatomas, kad informacija nepersišviestų
kitoje  lapo pusėje. Jo stiprumas turi būti toks, kad   naudojant
įprastiniu būdu lengvai neplyštų ir nesiglamžytų.
  4.  Subrošiūruoti blanko lapai viršuje turi būti atskirti   nuo
dokumentui  nepriklausančios  brošiūravimo  juostos    perforuota
linija (atplėšimui palengvinti).
  5.  Linijos  ir  ženklai turi būti  spausdinami  juoda   spalva
(intensyvumas - 100 proc.).
  6. Blanko matmenys - 210 x 297 mm.
  7.   Kiekvienas  blankas  spaustuvėje  turi  būti     pažymėtas
nesikartojančiu  eilės  numeriu,  pagal  kurį  jį  galima    būtų
identifikuoti. Blanko identifikavimo numerį sudaro:
  7.1.  dviejų raidžių serijos numeris, kuris spausdinamas  juoda
spalva ofsetiniu būdu ant kiekvieno lapo;
  7.2. šešių skaitmenų eilės numeris, kuris kiekvienoje  serijoje
kinta nuo "000001" iki "999999", kuris spausdinamas numeratoriumi
ant kiekvieno blanko lapo juodos spalvos dažais.
  8.  Visų blanko rinkinio lapų kairiajame apatiniame kampe  turi
būti  nurodytas blanką atspausdinusios spaustuvės pavadinimas  ir
adresas arba ją identifikuojantis ženklas.
                          ______________
 
                           Reikalavimų Išvežimo leidimo blankų 
                           spausdinimui
                           priedas
 
EUROPOS BENDRIJA                 KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS
                                                                 
+----+-------------------------+--------------------------------+
|  1 |                         |                                |
|    |1. PAREIŠKĖJAS           |2. IŠVEŽIMO LEIDIMAS            |
+----+(pavadinimas arba pavardė|                                |
|    |ir adresas)              |Nr.             Galioja iki     |
|    |                         |                                |
|    |                         |Negrąžinamas [] Laikinas []     |
|P   |                         |                                |
|A   |                         |                Vertybės        |
|R   |                         |                grąžinimo data  |
|E   |                         |                                |
|I   +-------------------------+--------------------------------+
|Š   |                         |                                |
|K   |3. PAREIŠKĖJO ATSTOVAS   |4. LEIDIMĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA |
|I   |(pavadinimas arba        |(pavadinimas ir adresas)        |
|M   |pavardė ir adresas)      |                                |
|A   |                         |                                |
|S   |                         |                                |
|    |                         |                                |
|    |                         |                                |
|    |                         |                                |
|    +-------------------------+--------------------------------+
|    |                         |                                |
|    |5. A. VALSTYBĖ Į KURIĄ   |6. VALSTYBĖ NARĖ,  IŠ KURIOS    |
|    |IŠVEŽAMA VISAM LAIKUI    |IŠVEŽAMA SIUNTA                 |
|    |ARBA LAIKINAI            |                                |
|    |                         |                                |
|    |                         |                                |
|    +-------------------------+                                |
|    |                         |                                |
|    |5 B. GAVĖJAS             |                                |
|    |                         |                                |
|    |                         |                                |
|    +----------------------------------------------------------+
|    |                                                          |
+----+7. APRAŠAS PAGAL REGLAMENTO (EEB) Nr. 3911/92 PRIEDĄ      |
|    |KULTŪROS VERTYBIŲ KATEGORIJOS                             |
|    |                                                          |
|  1 |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
+----+----------------------------------+-----------------------+
     |                                  |                       |
     |8. KULTŪROS OBJEKTO ARBA OBJEKTŲ  |9. VERTYBĖS KODAS      |
     |APRAŠAS                           |                       |
     |                                  +-------+---------------+
     |                                          |               |
     |                                          |10. MASĖ       |
     |                                          |               |
     |                                          +---------------+
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                          +---------------+
     |Jei nepakanka vietos, galima toliau rašyti|               |
     |viename ar keliuose puslapiuose,          |11. APYTIKSLĖ  |
     |padauginus trimis egzemplioriais,         |VERTĖ          |
     |pateikiant 8-18 langeliuose reikalaujamą  |               |
     |informaciją (žiūr. pastabą 23 langelyje)  |               |
     +------------------------------------------+---------------+
     |                                                          |
     |Identifikavimo kriterijai                                 |
     |                                                          |
     +--------------+--------------+-------------+--------------+
     |              |              |             |              |
     |12. MATMENYS  |13.           |14. SUKŪRIMO |15. KITI      |
     |              |PAVADINIMAS   |METAI        |YPATUMAI      |
     |              |ARBA TEMA     |             |              |
     |              |              |             |              |
     |              |              |             |              |
     +--------------+----------+---+-------------+--------------+
     |                         |                                |
     |16. MENININKAS,          |17. KŪRIMO PRIEMONĖS ARBA       |
     |LAIKOTARPIS ARBA MOKYKLA |TECHNIKA                        |
     |                         |                                |
     |                         |                                |
     |                         |                                |
     |                         |                                |
     +-------------------------+--------------------------------+
     |                                                          |
     |18. PATEIKTI DOKUMENTAI / KONKREČIOS NUORODOS DĖL         |
     |INDENTIFIKAVIMO                                           |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |Nuotrauka  []     Sąrašas  []     Identifikavimo žymės  []|
     |Bibliografija  []     Katalogas  []                       |
     +----------------------------------+-----------------------+
     |                                  |                       |
     |19 A. PAREIŠKIMAS                 |20. Leidimą išdavusios |
     |Aš, toliau pasirašiusysis, prašau |institucijos           |
     |išduoti leidimą išvežti           |antspaudas ir          |
     |apibūdintąjį kultūros objektą ir  |parašas:               |
     |gera valia pareiškiu, kad visa    |                       |
     |šiame pareiškime pateikta         |                       |
     |informacija ir ją papildantys     |                       |
     |dokumentai yra tikri.             |                       |
     |                                  |                       |
     |                                  |                       |
     |                                  |                       |
     |                                  |                       |
     |Vieta ir data:      Parašas:      |Vieta ir data:         |
     |                                  |                       |
     +----------------------------------+-----------------------+
 
     +----------------------------------------------------------+
     |                                                          |
     |21. KULTŪROS OBJEKTO NUOTRAUKA                            |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |              (ne mažesnė kaip 8 cm x 12 cm)              |
     |                                                          |
     |               +---------------------------+              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               +---------------------------+              |
     |                                                          |
     |                                                          |
     +----------------------------------------------------------+
     |                                                          |
     |22. IŠVEŽIMO ĮSTAIGA                                      |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |Antspaudas:                                               |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     +----------------------------------------------------------+
     |                                                          |
     |23. Prie šios formos yra pridėta ...... papildomi         |
     |puslapiai                                                 |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |Pastaba.                                                  |
     |                                                          |
     |Kiekvieną neužpildytą 8 langelio ar kurio nors pridėto    |
     |papildomo puslapio vietą tinkamai užbraukia atitinkama    |
     |institucija                                               |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     +----------------------------------------------------------+
 
EUROPOS BENDRIJA                 KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS
                                
+----+-------------------------+--------------------------------+
|  2 |                         |                                |
|    |1. PAREIŠKĖJAS           |2. IŠVEŽIMO LEIDIMAS            |
+----+(pavadinimas arba pavardė|                                |
|    |ir adresas)              |Nr.             Galioja iki     |
|    |                         |                                |
|    |                         |Negrąžinamas [] Laikinas []     |
|    |                         |                                |
|P   |                         |                Vertybės        |
|A   |                         |                grąžinimo data  |
|R   |                         |                                |
|E   +-------------------------+--------------------------------+
|I   |                         |                                |
|Š   |3. PAREIŠKĖJO ATSTOVAS   |4. LEIDIMĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA |
|K   |(pavadinimas arba        |(pavadinimas ir adresas)        |
|Ė   |pavardė ir adresas)      |                                |
|J   |                         |                                |
|O   |                         |                                |
|    |                         |                                |
|L   |                         |                                |
|A   |                         |                                |
|P   +-------------------------+--------------------------------+
|A   |                         |                                |
|S   |5. A. VALSTYBĖ, Į KURIĄ  |6. VALSTYBĖ NARĖ, IŠ KURIOS     |
|    |IŠVEŽAMA VISAM LAIKUI    |IŠVEŽAMA SIUNTA                 |
|    |ARBA LAIKINAI            |                                |
|    |                         |                                |
|    +-------------------------+                                |
|    |                         |                                |
|    |5 B. GAVĖJAS             |                                |
|    |                         |                                |
|    |                         |                                |
|    +----------------------------------------------------------+
|    |                                                          |
+----+7. APRAŠAS PAGAL REGLAMENTO (EEB) NR. 3911/92 PRIEDĄ      |
|    |KULTŪROS VERTYBIŲ KATEGORIJOS                             |
|    |                                                          |
|  2 |                                                          |
|    |                                                          |
+----+----------------------------------+-----------------------+
     |                                  |                       |
     |8. KULTŪROS OBJEKTO ARBA OBJEKTŲ  |9. VERTYBĖS KODAS      |
     |APRAŠAS                           |                       |
     |                                  +-------+---------------+
     |                                          |               |
     |                                          |10. MASĖ       |
     |                                          |               |
     |                                          +---------------+
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                          +---------------+
     |Jei nepakanka vietos, galima toliau rašyti|               |
     |viename ar keliuose puslapiuose,          |11. APYTIKSLĖ  |
     |padauginus trimis egzemplioriais,         |VERTĖ          |
     |pateikiant 8-18 langeliuose reikalaujamą  |               |
     |informaciją (žiūr. pastabą 23 langelyje)  |               |
     +------------------------------------------+---------------+
     |                                                          |
     |Identifikavimo kriterijai                                 |
     |                                                          |
     +--------------+--------------+-------------+--------------+
     |              |              |             |              |
     |12. MATMENYS  |13.           |14. SUKŪRIMO |15. KITI      |
     |              |PAVADINIMAS   |METAI        |YPATUMAI      |
     |              |ARBA TEMA     |             |              |
     |              |              |             |              |
     |              |              |             |              |
     |              |              |             |              |
     +--------------+----------+---+-------------+--------------+
     |                         |                                |
     |16. MENININKAS,          |17. KŪRIMO PRIEMONĖS ARBA       |
     |LAIKOTARPIS ARBA MOKYKLA |TECHNIKA                        |
     |                         |                                |
     |                         |                                |
     |                         |                                |
     |                         |                                |
     +-------------------------+--------------------------------+
     |                                                          |
     |18. PATEIKTI DOKUMENTAI / KONKREČIOS NUORODOS DĖL         |
     |INDENTIFIKAVIMO                                           |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |Nuotrauka  []     Sąrašas  []     Identifikavimo žymės  []|
     |Bibliografija  []     Katalogas  []                       |
     +----------------------------------+-----------------------+
     |                                  |                       |
     |19 B. MUITINĖS ĮSTAIGOS,          |20. Leidimą išdavusios |
     |ĮFORMINUSIOS EKSPORTO PROCEDŪRĄ,  |institucijos           |
     |TVIRTINIMAS                       |antspaudas ir parašas: |
     |                                  |                       |
     |                                  |                       |
     |Muitinė:            SAD Nr.       |                       |
     |                                  |                       |
     |Valstybė NARĖ:      Išdavimo data:|                       |
     |                                  |                       |
     |Parašas ir                        |Vieta ir data:         |
     |antspaudas:                       |                       |
     |                                  |                       |
     +----------------------------------+-----------------------+
 
     +----------------------------------------------------------+
     |                                                          |
     |21. KULTŪROS OBJEKTO NUOTRAUKA                            |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |              (ne mažesnė kaip 8 cm x 12 cm)              |
     |                                                          |
     |               +---------------------------+              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               |                           |              |
     |               +---------------------------+              |
     |                                                          |
     |                                                          |
     +----------------------------------------------------------+
     |                                                          |
     |22. IŠVEŽIMO ĮSTAIGA                                      |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |Antspaudas:                                               |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     +----------------------------------------------------------+
     |                                                          |
     |23. Prie šios formos yra pridėta ...... papildomi         |
     |puslapiai                                                 |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |Pastaba.                                                  |
     |                                                          |
     |Kiekvieną neužpildytą 8 langelio ar kurio nors pridėto    |
     |papildomo puslapio vietą tinkamai užbraukia atitinkama    |
     |institucija                                               |
     |                                                          |
     +----------------------------------------------------------+
 
EUROPOS BENDRIJA                 KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS
 
+----+------------------------+---------------------------------+
|  3 |                        |                                 |
|    |1. PAREIŠKĖJAS          |2. IŠVEŽIMO LEIDIMAS             |
+----+(pavadinimas arba       |                                 |
|L   |pavardė ir adresas)     |Nr.              Galioja iki     |
|A   |                        |                                 |
|P   |                        |Negrąžinamas []  Laikinas []     |
|A   |                        |                                 |
|S   |                        |                 Vertybės        |
|    |                        |                 grąžinimo data  |
|I   |                        |                                 |
|Š   +------------------------+---------------------------------+
|D   |                        |                                 |
|A   |3. PAREIŠKĖJO ATSTOVAS  |4. LEIDIMĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA  |
|V   |(pavadinimas arba       |(pavadinimas ir adresas)         |
|U   |pavardė ir adresas)     |                                 |
|S   |                        |                                 |
|I   |                        |                                 |
|A   |                        |                                 |
|I   |                        |                                 |
|    |                        |                                 |
|I   +------------------------+---------------------------------+
|N   |                        |                                 |
|S   |5. A. VALSTYBĖ, Į KURIĄ |6. VALSTYBĖ NARĖ, IŠ KURIOS      |
|T   |IŠVEŽAMA VISAM LAIKUI   |IŠVEŽAMA SIUNTA                  |
|I   |ARBA LAIKINAI           |                                 |
|T   |                        |                                 |
|U   +------------------------+                                 |
|C   |                        |                                 |
|I   |5 B. GAVĖJAS            |                                 |
|J   |                        |                                 |
|A   |                        |                                 |
|I   |                        |                                 |
|    +----------------------------------------------------------+
|    |                                                          |
+----+7. APRAŠAS PAGAL REGLAMENTO (EEB) Nr. 3911/92 PRIEDĄ      |
|    |KULTŪROS VERTYBIŲ KATEGORIJOS                             |
|  3 |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
|    |                                                          |
+----+----------------------------------+-----------------------+
     |                                  |                       |
     |8. KULTŪROS OBJEKTO ARBA OBJEKTŲ  |9. VERTYBĖS KODAS      |
     |APRAŠAS                           |                       |
     |                                  +--------+--------------+
     |                                           |              |
     |                                           |10. MASĖ      |
     |                                           |              |
     |                                           +--------------+
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                           +--------------+
     |Jei nepakanka vietos, galima toliau rašyti |              |
     |viename ar keliuose puslapiuose, padauginus|11. APYTIKSLĖ |
     |trimis egzemplioriais, pateikiant 8-18     |VERTĖ         |
     |langeliuose reikalaujamą informaciją (žiūr.|              |
     |pastabą 23 langelyje)                      |              |
     +-------------------------------------------+--------------+
     |                                                          |
     |Identifikavimo kriterijai                                 |
     |                                                          |
     +--------------+--------------+-------------+--------------+
     |              |              |             |              |
     |12. MATMENYS  |13.           |14. SUKŪRIMO |15. KITI      |
     |              |PAVADINIMAS   |METAI        |YPATUMAI      |
     |              |ARBA TEMA     |             |              |
     |              |              |             |              |
     |              |              |             |              |
     |              |              |             |              |
     +--------------+---------+----+-------------+--------------+
     |                        |                                 |
     |16. MENININKAS,         |17. KŪRIMO PRIEMONĖS ARBA        |
     |LAIKOTARPIS ARBA MOKYKLA|TECHNIKA                         |
     |                        |                                 |
     |                        |                                 |
     |                        |                                 |
     |                        |                                 |
     +------------------------+---------------------------------+
     |                                                          |
     |18. PATEIKTI DOKUMENTAI / KONKREČIOS NUORODOS DĖL         |
     |INDENTIFIKAVIMO                                           |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |Nuotrauka  []     Sąrašas  []     Identifikavimo žymės  []|
     |Bibliografija  []     Katalogas  []                       |
     +----------------------------------+-----------------------+
     |                                  |                       |
     |19 B. MUITINĖS ĮSTAIGOS,          |20. Leidimą išdavusios |
     |ĮFORMINUSIOS EKSPORTO PROCEDŪRĄ,  |institucijos antspaudas|
     |TVIRTINIMAS                       |ir parašas:            |
     |                                  |                       |
     |                                  |                       |
     |Muitinė:            SAD Nr.       |                       |
     |                                  |                       |
     |Valstybė:           Išdavimo data:|                       |
     |                                  |                       |
     |Parašas ir                        |Vieta ir data:         |
     |antspaudas:                       |                       |
     |                                  |                       |
     +----------------------------------+-----------------------+
 
     +----------------------------------------------------------+
     |                                                          |
     |21. KULTŪROS OBJEKTO NUOTRAUKA                            |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |              (ne mažesnė kaip 8 cm x 12 cm)              |
     |                                                          |
     |               +----------------------------+             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               |                            |             |
     |               +----------------------------+             |
     |                                                          |
     |                                                          |
     +----------------------------------------------------------+
     |                                                          |
     |22. IŠVEŽIMO ĮSTAIGA                                      |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |Antspaudas:                                               |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     +----------------------------------------------------------+
     |                                                          |
     |23. Prie šios formos yra pridėta ...... papildomi         |
     |puslapiai                                                 |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |                                                          |
     |Pastaba.                                                  |
     |                                                          |
     |Kiekvieną neužpildytą 8 langelio ar kurio nors pridėto    |
     |papildomo puslapio vietą tinkamai užbraukia atitinkama    |
     |institucija                                               |
     |                                                          |
     +----------------------------------------------------------+
Spausdinimo versija