En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2012-04-06 įsakymas Nr. Į-131 "Dėl Valstybės įmonės ,,Lietuvos paminklai" 2012 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS ,,LIETUVOS PAMINKLAI" 2012 M. VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ NUSTATYMO

2012 m. balandžio 6 d. Nr. Į-131

VilniusVadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 ,,Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2002, Nr. 83-3608; 2009, Nr. 126-5433) 1.1 p. ir atsižvelgdama į valstybės įmonės ,,Lietuvos paminklai“ (toliau – Įmonė) valdybos posėdžio 2012-03-19 protokolą Nr. LP-2:

1. Nustatau Įmonės 2012 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklius (procentais nuo metinės darbų apimties), vykdant Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) pavestų įgyvendinti 2012 metų programų ir kultūros paveldo objektų valdytojų pagal sutartis finansuotų darbų projektus, nuo kurių priklausys Įmonės vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamoji dalis:

1.1 I ketvirčio rodiklis – ne mažiau 8 proc.;

1.2. II ketvirčio rodiklis – ne mažiau 27 proc.;

1.3. III ketvirčio rodiklis – ne mažiau 55 proc.;

1.4. IV ketvirčio rodikliai:

1.4.1. 100 proc.;

1.4.2. 2012 metus baigti be nuostolių.

2. Pavedu:

2.1. Departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyriausiajam specialistui Alfredui Rimševičiui paskelbti šį įsakymą Departamento interneto svetainėje;

2.2. Departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriui kartu su Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriumi įvertinti, ar pagal Įmonės patektus duomenis Įmonė pasiekė šio įsakymo 1 p. nustatytus rodiklius;

2.3. Įmonės direktoriui Vydmantui Drumstai:

3.3.1. viešai paskelbti šio įsakymo 1 p. nustatytus rodiklius Įmonės interneto svetainėje;

2.3.2. pasibaigus kiekvienam 2012 m. ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos teikti Departamentui duomenis apie šio įsakymo 1 p. nurodytų rodiklių įvykdymą;

2.3.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarime Nr. 1341 nustatyta tvarka, nustatyti mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius Įmonės direktoriaus pavaduotojams ir vyriausiajam buhalteriui.

Direktorė                                                                                    Diana Varnaitė

Spausdinimo versija