En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2003 04 10 įsakymas Nr.108 “Dėl paveldimų antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių (įskaitant kilnojamąsias ir nekilnojamąsias kultūros vertybes ir objektus, saugomus kaip kultūros vertybės) vertės nustatymo ir pažymų apie paveldimo turto vertę išdavimo k

         

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS

      KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S
DĖL PAVELDIMŲ ANTIKVARINIŲ MENO KŪRINIŲ, MENO KŪRINIŲ, KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTĖS NUSTATYMO IR PAŽYMŲ APIE PAVELDIMO TURTO VERTĘ IŠDAVIMO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2003 m. balandžio 10 d. Nr. Į-108 Vilnius (Antraštė - Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. Į-06 (nuo 2005 m. sausio 30 d.) (Žin., 2005, Nr. 14-462), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. Į-320 (nuo 2006 m. sausio 20 d.) (Žin., 2006, Nr. 7-271) ir 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. Į-646 (nuo 2009 m. gruodžio 25 d.) (Žin., 2009, Nr. 152-6873) redakcija Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 24 "Dėl Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo" patvirtintos Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarkos (Žin., 2003, Nr. 5-194) 3.5 punktu, 1. T v i r t i n u: 1.1. Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. Į-06 (nuo 2005 m. sausio 30 d.) (Žin., 2005, Nr. 14-462), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. Į-320 (nuo 2006 m. sausio 20 d.) (Žin., 2006, Nr. 7-271) ir 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. Į-646 (nuo 2009 m. gruodžio 25 d.) (Žin., 2009, Nr. 152-6873) redakcija Paveldimų antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių, kilnojamųjų kultūros vertybių vertės nustatymo ir pažymų apie paveldimo turto vertę išdavimo Kultūros paveldo departamente taisykles (pridedama). 1.2. Prašymo išduoti pažymą apie paveldimo turto vertę formą (pridedama). 1.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. Į-646 (nuo 2009 m. gruodžio 25 d.) (Žin., 2009, Nr. 152-6873) redakcija Pažymų apie paveldėto turto vertę registro knygos formą (pridedama). 2. L a i k a u netekusiu galios Kultūros vertybių apsaugos departamento 1997 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 370 "Dėl paveldimų ir dovanojamų meno kūrinių (įskaitant kilnojamąsias ir nekilnojamąsias kultūros vertybes bei objektus, saugomus kaip kultūros vertybės) apmokestinamosios vertės nustatymo ir pažymų išdavimo Kultūros vertybių apsaugos departamente tvarkos patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 118-3074). DIREKTORĖ DIANA VARNAITĖ ______________ PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. Į-108 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. Į-646 (nuo 2009 m. gruodžio 25 d.) (Žin., 2009, Nr. 152-6873) redakcija PAVELDIMŲ ANTIKVARINIŲ MENO KŪRINIŲ, MENO KŪRINIŲ, KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTĖS NUSTATYMO IR PAŽYMŲ APIE PAVELDIMO TURTO VERTĘ IŠDAVIMO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTE PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Paveldimų antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių, kilnojamųjų kultūros vertybių vertės nustatymo ir pažymų apie paveldimo turto vertę išdavimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos taisyklės (toliau - taisyklės) nustato paveldimų antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių, kilnojamųjų kultūros vertybių (toliau - paveldimi meno kūriniai) vertės nustatymą ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatytos formos pažymų apie paveldimo turto vertę (toliau - pažyma) išdavimą Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas), Šnipiškių g. 3, Vilniuje. 2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 24 "Dėl Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo". 3. Paveldimų meno kūrinių vertės nustatymą organizuoja ir pažymas išduoda Departamentas. 4. Paveldimų antikvarinių tauriųjų metalų gaminių ir antikvarinių brangakmenių gaminių vertės nustatymą organizuoja Departamentas kartu su Lietuvos prabavimo rūmais. Pažymas išduoda Departamentas. II. PAVELDIMŲ MENO KŪRINIŲ VERTĖS NUSTATYMAS IR PAŽYMŲ IŠDAVIMAS 5. Asmuo, pageidaujantis nustatyti paveldimų meno kūrinių vertę bei gauti pažymą, Departamentui pateikia: 5.1. nustatytos formos prašymą; 5.2. notaro išduotą laisvos formos pažymą, kad gyventojas pagal paveldėjimo byloje esančius dokumentus paveldi atitinkamą turtą; 5.3. tuo atveju, kai paveldimi antikvariniai tauriųjų metalų gaminiai ir antikvariniai brangakmenių gaminiai - Lietuvos prabavimo rūmų įvertinimą; 5.4. paveldimus meno kūrinius; 5.5. po 2 kiekvieno paveldimų meno kūrinių nuotraukas, ne mažesnes kaip 8x12 centimetrų formato. 6. Specialistai, su kuriais Departamentas sudaręs Intelektinių paslaugų teikimo sutartis, kuriose paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti išvadas dėl paveldimų meno kūrinių vertės (toliau - specialistai), pateiktus įvertinimui paveldimus meno kūrinius apžiūri natūroje, surašo išvadas ir jas pateikia Departamentui. 7. Paveldimų meno kūrinių vertė nustatoma gyventojo, paveldėjusio šiuos meno kūrinius, prašymo nustatyti paveldimo turto vertę pateikimo Departamentui dieną, remiantis pateiktomis Departamentui specialistų išvadomis. 8. Departamentas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos gyventojui, paveldėjusiam šiuos meno kūrinius, išduoda pažymą apie paveldėto turto vertę. 9. Departamento išduotos pažymos registruojamos nustatytos formos registre. 10. Registro lapai turi būti sunumeruoti, registras įrištas ir patvirtintas Departamento spaudu bei direktoriaus parašu. III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 11. Visi ginčai, kylantys dėl paveldėtų meno kūrinių vertės nustatymo ir pažymų išdavimo, yra sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 12. Departamento išduota pažyma gyventojo pateikiama teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kuri apskaičiuoja paveldimo turto apmokestinamąją vertę. ______________ Forma patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2003 04 10 įsakymu Nr. Į-108 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus direktoriaus 2005 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. Į-320 (nuo 2006 m. sausio 20 d.) (Žin., 2006, Nr. 7-271) ir 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. Į-646 (nuo 2009 m. gruodžio 25 d.) (Žin., 2009, Nr. 152-6873) redakcija Data __________ Registracijos Nr. _________ PAREIŠKĖJAS (vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas) __________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ PAREIŠKĖJO ATSTOVAS (vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas)___ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Kultūros paveldo departamento Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyriui P R A Š Y M A S Prašau išduoti pažymą apie nurodytų paveldėtų antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių, kilnojamųjų kultūros vertybių vertę: +------+-----------------------+--------------------+-----------+ |Eil. |Objekto pavadinimas |Buvimo adresas |Pastabos | |Nr. | | | | +------+-----------------------+--------------------+-----------+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-----------------------+--------------------+-----------+ Pateikti dokumentai: Data ___________________ Parašas: __________________ __________ Forma patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2003 04 10 įsakymu Nr. Į-108 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. Į-646 (nuo 2009 m. gruodžio 25 d.) (Žin., 2009, Nr. 152-6873) redakcija PAŽYMŲ APIE PAVELDĖTŲ ANTIKVARINIŲ MENO KŪRINIŲ, MENO KŪRINIŲ, KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTĘ REGISTRAS +----+---------+--------+--------+-----+---------+-----+-------+-----+ |Eil.|Prašymo |Pažymos |Gavėjo |Para-|Pažymą |Para-|Specia-|Pas- | |Nr. |registra-|išdavimo|vardas, |šas |išdavusio|šas |listo |tabos| | |cijos Nr.|data |pavardė | |pareigūno| |išvadų | | | | | | | |vardas, | |Nr. | | | | | | | |pavardė | | | | +----+---------+--------+--------+-----+---------+-----+-------+-----+ ______________
Spausdinimo versija