En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2012-04-06 įsakymas Nr. ĮV-247 " Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymo nr, ĮV-578 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo" pakeitimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

[SAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2008 M. LAPKRIČIO 19 D. ĮSAKYMO NR, ĮV-578 „DĖL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ IR KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2012 m. balandžio 6 d. Nr. ĮV-247Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin.. 1996, Nr. 14-352: 2008, Nr. 81-3183) 4 straipsnio 2 dalies 5 punktu:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 19 d.

įsakymą Nr. ĮV-578 ..Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatų ir komisijos

sudėties patvirtinimo" (Žin.. 2008. Nr. 136-5338):

1.1. Nurodytojo įsakymo 1.1 punktu patvirtintų Kilnojamųjų kultūros vertybių

vertinimo komisijos nuostatų 9 punktą išdėstau taip:

„9. Komisiją sudaro ir jos sudėtį keičia, jos pirmininką trejų metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras. Komisija iŠ st;vc narių trejų metu laikotarpiui visų Komisijos narių balsų dauguma išsirenka Komisijos pirmininke pavaduotoją."

1.2. Pripažįstu netekusiu galios įsakymo 1.2 punktą.

2. T v i r t i n u Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos sudėtį trejų metų

laikotarpiui (pridedama).Kultūros ministras                                                                                     Arūnas Gelunas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2012 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-247KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIS

Dalia Krūminienė - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausioji valstybinė Inspektore (komisijos pirmininkė);

Dr. Girėnas Povilionis- Kultūros paveldo centro duomenų skyriaus kilnojamųjų objektų poskyrio vyresnysis paminklotvarkininkas, VšĮ ..Vargonų paveldo centras" vadovas;

Dr. Dalia Klajumienė- Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;

Dr. Jolita Liškevičienė - Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyresnioji

mokslo darbuotoja; _

Dr. Skirmantė Smilingytė-Zeimienė - Kultūros, filosofijos ir meno instituto mokslo

darbuotoja;

Dr. Regimantą Stankevičienė - Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus Kilnojamųjų objektų poskyrio vyriausioji paminklotvarkininke;

Dr. Gabija Surdokaitė - Kultūros, filosofijos ir meno instituto jaunesnioji mokslo

darbuotoja;

Dr. Nijolė Marija Tumėnienė - Lietuvos dailininkų sąjungos narė;

Dr. Dalia Vasiliūnienė - Kultūros, filosofijos ir meno instituto mokslo darbuotoja.

Spausdinimo versija