En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

1999 11 30 įsakymas Nr.338 "Dėl priverstinai valstybes išperkamų nekilnojamųjų kultūros vertybių komisijos darbo reglamento patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

1999 m. lapkričio 30 d. Nr. 338

Vilnius

Dėl priverstinai valstybės išperkamų nekilnojamųjų kultūros vertybių komisijos darbo reglamento patvirtinimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 08 12 nutarimu Nr. 1023 "Dėl priverstinai valstybės išperkamų nekilnojamųjų kultūros vertybių ar atlygintinai savivaldybės nuosavybėn paimamų statinių nustatymo tvarkos patvirtinimo",

TVIRTINU:

  1. Priverstinai valstybės išperkamų nekilnojamųjų kultūros vertybių komisijos darbo reglamentą.
  2. Neūkiškai laikomos nekilnojamosios kultūros vertybės būklės ir būtinumo sutvarkyti akto formą (pridedama Word97 doc).

Direktorė D.Varnaitė

 

Priverstinai valstybės išperkamų nekilnojamųjų

kultūros vertybių komisijos

DARBO REGLAMENTAS

 I. Bendrosios nuostatos

1. Šis reglamentas nustato priverstinai valstybės išperkamų nekilnojamųjų kultūros vertybių komisijos (toliau - Komisija) struktūrą ir darbo tvarką.

2. Komisija sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 1023 "Dėl priverstinai valstybės išperkamų nekilnojamųjų kultūros vertybių ar atlygintinai savivaldybės nuosavybėn paimamų statinių nustatymo tvarkos patvirtinimo".

 

3. Savo veikloje Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei darbo reglamentu.

II. Komisijos struktūra

4. Komisija sudaroma Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus įsakymu teritorinio padalinio vadovo teikimu, kai pastebima neūkiškai laikoma nekilnojamoji kultūros vertybė.

5. Komisija sudaroma iš:

5.1. Kultūros vertybių apsaugos departamento atstovo;

5.2. apskrities viršininko administracijos atstovo;

5.3. savivaldybės atstovo.

Į Komisijos sudėtį gali būti įtrauktas nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertas.

III. Komisijos darbo organizavimas

6. Komisija, dalyvaujant vertybės savininkui, apžiūri neūkiškai laikomą nekilnojamąją kultūros vertybę ir surašo jos būklės ir būtinumo sutvarkyti aktą, kurį pasirašo Komisijos nariai ir savininkas.

Prieš tai kultūros vertybės savininkui ne vėliau kaip 15 dienų iki numatomo posėdžio dienos išsiunčiamas registruotas pranešimas (su įteikimu) apie tai, kad jis turi dalyvauti surašant kultūros vertybės apžiūros aktą. Pranešime nurodoma Komisijos posėdžio data ir vieta.

7. Jei savininkas neatvyksta į posėdį, tai pažymima vertybės apžiūros akte.

8. Kai aktas surašomas, Kultūros vertybių apsaugos departamento teritorinio padalinio atstovas, atsižvelgdamas į kultūros vertybės būklę bei tvarkymo darbų pobūdį, įspėja savininką raštu, kad jis nustotų neūkiškai laikęs kultūros vertybę, ir paskiria terminą šiai vertybei sutvarkyti bei nurodo vertybėje būtinus atlikti darbus. Šiame rašte taip pat įspėjama, kad per paskirtąjį terminą nesutvarkius kultūros vertybės, bus kreiptasi į teismą dėl šios vertybės priverstinio išpirkimo valstybės nuosavybėn.

9. Pasibaigus nustatytam vertybės tvarkymo darbų atlikimo terminui, Kultūros vertybių apsaugos departamento teritorinio padalinio vadovas sukviečia Komisiją, kur, dalyvaujant vertybės savininkui, pakartotinai apžiūri vertybę ir surašo pakartotinės apžiūros aktą, kurį pasirašo Komisijos nariai ir savininkas. Prieš tai savininkas apie numatomą posėdį ir būtinumą jame dalyvauti įspėjamas registruotu laišku (su įteikimu) ne vėliau, kaip prieš 15 dienų iki posėdžio dienos.

10. Jei pakartotino posėdžio metu paaiškėja, kad savininkas neatliko reikiamų vertybės tvarkymo darbų, apžiūros aktas ir registruotų laiškų, kuriais buvo kviestas vertybės savininkas, įteikimo lapeliai perduodami Kultūros vertybių apsaugos departamentui, kuris kreipiasi į teismą dėl Kultūros vertybės priverstinio išpirkimo valstybės nuosavybėn.

11. Surašius apžiūros aktą ir esant neatidėliotinam reikalui (kultūros vertybė gali negrįžtamai sunykti, jos techninė būklė gali padaryti žalą fiziniams ar juridiniams asmenims), Komisija tai pažymi apžiūros akte, išvardindama sunykimo ar grėsmės faktorius. Šis aktas perduodamas Kultūros vertybių apsaugos departamentui, kuris kreipiasi į teismą dėl kultūros vertybės priverstinio išpirkimo valstybės nuosavybėn, iš anksto neįspėjęs savininko.

Spausdinimo versija