En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2011-08-01 įsakymas Nr. Į-251 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS TREČIOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2011 m. rugpjūčio 1 d. Nr. Į-251

VilniusVadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 8 straipsnio 5 dalimi, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1755):

1. S u d a r a u šios sudėties Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiąją nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą (toliau – Taryba):

Kęstutis Zaleckis – humanitarinių mokslų daktaras, diplomas DA 011518 (2002-11-14, registracijos Nr. 018752); specializacija Taryboje – kraštovaizdžio, urbanistinis, architektūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas,

Vytautas Levandauskas – humanitarinių mokslų daktaras, diplomas HD 001139 (2000-09-20, registracijos Nr. 017228); specializacija Taryboje – architektūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas,

Vaidas Petrulis – humanitarinių mokslų daktaras, diplomas VD 000065 (2006-03-01, registracijos Nr. VD 056); specializacija Taryboje – architektūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas,

Mindaugas Bertašius – humanitarinių mokslų daktaras, diplomas DA 008524 (1998-11-09, registracijos Nr. 016313); specializacija Taryboje – archeologinis ir mitologinis nekilnojamasis kultūros paveldas,

Jonas Vaičenonis – humanitarinių mokslų daktaras, diplomas DA 012287 (2004-04-06, registracijos Nr. 019279); specializacija Taryboje – istorinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas,

Linas Saldukas – humanitarinių mokslų daktaras, diplomas DA 010783 (2001-04-26, registracijos Nr. 017898); specializacija Taryboje – istorinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas,

Raimonda Norkutė – humanitarinių mokslų daktarė, diplomas VD 000292 (2011-02-15, registracijos Nr. VD 271); specializacija Taryboje – dailės nekilnojamasis kultūros paveldas.

2. S k i r i u Sabiną Strazdienę, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio vyresniąją specialistę, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sekretore.

3. T v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatus (pridedama).Direktorė Diana Varnaitė

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos direktoriaus

2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. Į-251KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

TREČIOSIOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS

NUOSTATAII. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatai nustato Tarybos funkcijas, teises, sudarymą bei darbo organizavimo tvarką.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), kitais įstatymais, Kultūros vertybių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053 (Žin., 2005, Nr. 117-4238; 2009, Nr. 117-5013), Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 (Žin., 2005, Nr. 52-1756; 2011, Nr. 75-3637), Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-259 (Žin., 2005, Nr. 80-2927), kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

3. Tarybai, atliekant šių Nuostatų 5.1, 5.2, 5.3 punktuose nurodytas funkcijas, metodiškai vadovauja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II. TARYBOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

5. Taryba atlieka šias funkcijas:

5.1. nustato nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes, taip pat nustato ar kultūros paveldo objektas ar vietovė jas prarado;

5.2. nustato nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą;

5.3. apibrėžia kultūros paveldo objektų teritorijų ir vietovių ribas;

5.4. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

6. Taryba turi teisę:

6.1. nuspręsti, kad nekilnojamosioms kultūros vertybėms reikalinga teisinė apsauga, arba nustačius, kad nekilnojamasis kultūros paveldo objektas ar vietovė prarado vertingąsias savybes, nuspręsti, kad teisinė apsauga nereikalinga;

6.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių ir savivaldybių paveldosaugos padalinių informaciją, reikalingą funkcijoms vykdyti;

6.3. dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų posėdžiuose, pasitarimuose ir konferencijose, kuriuose svarstomi nekilnojamojo kultūros paveldo klausimai, teikti pasiūlymus;

6.4. prireikus kviesti į posėdžius kitų sričių reikalingus specialistus, galinčius pateikti išvadas dėl svarstomų klausimų;

6.5. teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėms apie savo veiklą.

 III. TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Tarybą sudaro, Tarybos nuostatus ir personalinę sudėtį įsakymu tvirtina Departamento direktorius.

8. Tarybą sudaro 7 nariai. Tarybos nariais gali būti kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti archeologinio, povandeninio, mitologinio, etnokultūrinio, architektūrinio, urbanistinio, kraštovaizdžio, inžinerinio, istorinio, memorialinio, dailės, sakralinio ir želdynų (toliau – atitinkamos sritys) nekilnojamojo kultūros paveldo specialistai, turintys ekspertizės specialisto kvalifikacinę kategoriją, bei atitinkamos srities mokslininkai.

9. Tarybos personalinė sudėtis tvirtinama 4 metų laikotarpiui. Tarybos personalinė sudėtis gali būti keičiama anksčiau nustatyto laiko, kai Tarybos narys raštu atsisako dalyvauti Tarybos darbe arba kai nedalyvauja trečdalyje Tarybos posėdžių per metus, arba kai praranda šių Nuostatų 8 punkte nustatytą kvalifikacinę kategoriją. Nauji nariai skiriami iki Tarybos kadencijos pabaigos.

10. Taryba iš savo narių 2 metų laikotarpiui išsirenka pirmininką ir jo pavaduotoją.

11. Tarybos pirmininkas, jo nesant – jo pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, sudaro ir su Departamento Apskaitos skyriumi suderina posėdžių darbotvarkes bei numatomus į jas įtraukti klausimus, šaukia posėdžius ir jiems vadovauja. Tarybos posėdžiai gali būti šaukiami taip pat ne mažiau kaip 2 Tarybos narių iniciatyva. Tarybos pirmininkas be atskiro įgaliojimo atstovauja Tarybai pagal kompetenciją visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose.

12. Tarybos pirmininkui organizuoti darbą padeda Departamento paskirtas sekretorius, kuris nėra Tarybos narys. Tarybos sekretoriumi skiriamas Departamento teritorinio padalinio valstybės tarnautojas, atsakingas už apskaitą. Tarybos sekretorius rengia medžiagą Tarybos posėdžiams, sudaro posėdžių darbotvarkę, juos protokoluoja, tvarko Tarybos dokumentus, rengia dokumentų projektus ir informuoja Tarybos narius apie posėdžius bei jų darbotvarkes, koordinuoja Tarybos ryšius su kitomis Departamento ir kitų institucijų sudaromomis nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybomis.

13. Klausimus Tarybos posėdžių darbotvarkėms bei su tuo susijusius dokumentus teikia Departamento Apskaitos skyrius, savivaldybių paveldosaugos padaliniai bei nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą vykdančios institucijos, kurių atstovai turi teisę be balso teisės dalyvauti Tarybos posėdžiuose ir pasisakyti.

14. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip keturi Tarybos nariai. Tarybos posėdžių, kuriuose Taryba atlieka šių Nuostatų 5.1 – 5.3 punktuose nustatytas funkcijas, eigai fiksuoti daromas garso skaitmeninis įrašas, kuris po posėdžio Tarybos sekretoriaus perkeliamas į kompiuterinę laikmeną.

15. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti ir pasisakyti valstybės ir savivaldybės institucijų atstovai bei objektų, kurių nekilnojamųjų kultūros vertybių registravimo ar vertingųjų savybių patikslinimo klausimas įtrauktas į Tarybos posėdžio darbotvarkę, valdytojai.

16. Tarybos sprendimai priimami paprasta Tarybos narių balsų dauguma, už sprendimą balsuojant bent vienam svarstomo klausimo atitinkamos srities Tarybos nariui. Jei tokių narių Taryboje nėra, sprendimai gali būti priimami turint ne mažiau kaip dviejų atitinkamos srities specialistų, turinčių ekspertizės specialisto kvalifikacinę kategoriją (ne Tarybos nario), raštiškas sprendimams pritariančias išvadas.

17. Tarybos sprendimai įforminami Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintos formos aktu. Aktas surašomas vienu egzemplioriumi, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas. Aktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi būti perduotas Departamentui kartu su kitais Tarybos veiklos dokumentais (posėdžių protokolais, posėdžių skaitmeninių garso įrašų kompiuterinės laikmenomis, susirašinėjimo ir kitais dokumentais), kurie saugomi Departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

18. Tarybos veiklai reikalingos lėšos (apmokėjimas už posėdžius, vertinimo išvadas, administracinės išlaidos) skiriamos Departamento direktoriaus įsakymais. Tarybos narių paslaugos apmokamos Departamento nustatyta tvarka. Departamentas taip pat skiria Tarybų veiklai reikalingas patalpas bei teikia kitą reikalingą techninę pagalbą.______________

Spausdinimo versija