En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2011-07-11 įsakymas Nr. Į-230 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS AKTO FORMOS PILDYMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 11 d. Nr. Į-230

Vilnius

 

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-446 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 75-3636) 2 punktu:

   1.  T v i r t i n u  Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašą (pridedamas).

   2.  P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. Į-721 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 1-43).

   3. Šis įsakymas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 d.

 

Juridinio skyriaus vedėjas,

pavaduojantis direktorių                                                             Andrius Vaicekauskas

____________________

 

PrisegtukasDydis
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašas.doc101.5 KB
Spausdinimo versija