En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2011-06-15 įsakymas Nr. ĮV-446 " Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS AKTO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 15 d. Nr. ĮV-446

Vilnius

 

      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 5 straipsnio 10 dalies 1 punktu, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 (Žin., 2005, Nr. 52-1755; 2010, Nr. 32-1504), 19 punktu:

       1.  T v i r t i n u  Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formą (pridedama).

       2. P a v e d u Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos iki 2011 m. liepos 11 d. parengti ir patvirtinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. Į-721 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 1-43; 2007, Nr. 83) pakeitimą.

      3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

      3.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymą Nr. ĮV-390 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 113-4134);

      3.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. ĮV-159 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. ĮV-390 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 31-1445).

 

Kultūros ministras                                                                                         Arūnas Gelūnas

__________________

 

PrisegtukasDydis
vertinimo tarybos akto forma.doc165.5 KB
Spausdinimo versija