En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos diegiamos vidaus administravimo sistemą gerinančios valdymo sistemos

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina projektą „Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus administravimo tobulinimas“, finansuojamą pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ iš Europos socialinio fondo lėšų. Bendra skirtų Europos socialinio fondo lėšų suma – 1372 336 litai.

Įgyvendinant projektą, Departamente bus įdiegta bendra kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema, susieta su Kultūros vertybių registru, bei įdiegta kompiuterizuota bendra finansų valdymo ir apskaitos sistema. Su šiomis valdymo sistemomis bus mokomi dirbti Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, parengti sistemų vadovai. Vidaus administravimo tobulinimo sistemos bus baigtos diegti 2013 metų vasario mėnesį.

Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą Departamente. Įdiegta kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema, susieta su Kultūros vertybių registru, iš esmės pagerins dokumentų valdymą Departamente ir jo teritoriniuose padaliniuose, optimizuos dokumentų valdymui reikalingas institucijos administravimo struktūras, sutaupys materialinius išteklius, sudarys sąlygas besikreipiantiems į Departamentą fiziniams ir juridiniams asmenims greičiau gauti reikiamą informaciją ir dokumentus apie kultūros paveldą, jo priežiūrą bei tvarkybą. Įdiegta bendra finansų valdymo ir apskaitos sistema padidins materialinių ir finansinių išteklių valdymo efektyvumą, užtikrins geresnę finansų kontrolę.

Spausdinimo versija