En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2011-05-02 įsakymas Nr. Į-132 "Dėl valstybės įmopnės "Lietuvos paminklai" 2011 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „LIETUVOS PAMINKLAI" 2011 M. VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ NUSTATYMO

 

2011 m. gegužės 2 d. Nr. Į- 132

Vilnius

                    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" (Žin., 2002, Nr. 83-3608; 2009, Nr. 126-5433), 1.1 p.:

1.Nustatau šiuos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai" (toliau - Įmonė) 2011 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, nuo kurių priklausys Įmonės vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamoji dalis:

1.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau -Departamentas) pavestos įgyvendinti Departamento 2011 metų veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 metų kovo 31d. įsakymu Nr. ĮV-280, priemonės „Užtikrinti Paveldotvarkos programos įgyvendinimą" (kodas 02.004.01.01.01) dalies ir kultūros paveldo objektų valdytojų, savininkų pagal sutartis finansuotų darbų projektų vykdymo rezultatų vertinimo rodikliai (procentais nuo metinės darbų apimties):

1.1.1.   I ketvirčio rodiklis - pagal Departamento direktoriaus 2009-12-24 įsakymo Nr. Į-661 1.1.1. punktą;

1.1.2.   II ketvirčio rodiklis - ne mažiau 26 proc;

1.1.3.   III ketvirčio rodiklis - ne mažiau 63 proc;

1.1.4.   IV ketvirčio rodikliai:

 

1.1.4.1.    100 proc;

1.1.4.2.    2011 m. baigti be nuostolių.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Įmonei pasiekus šio įsakymo 1 p. nustatytus rodiklius (IV ketvirtyje abu rodiklius), Įmonės direktoriui Departamento direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Įmonės pateiktus praėjusio ketvirčio duomenis, kitam ketvirčiui gali būti tvirtinama mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis;

                           2.2. Įmonei nepasiekus šio įsakymo 1 p. nustatytų rodiklių (IV ketvirtyje vieno iš rodiklių), įmonės direktoriui Departamento direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į įmonės pateiktus praėjusio ketvirčio duomenis, kitam ketvirčiui kintamoji dalis nemokama.

3. P a v e d u:

3.1.   Departamento Juridinio skyriaus vyriausiajam specialistui Juliui Raškauskui viešai paskelbti šį įsakymą Departamento interneto tinklalapyje;

3.2.   Departamento Planavimo ir programų skyriui kartu su Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriumi įvertinti, ar pagal įmonės pateiktus duomenis įmonė pasiekė šio įsakymo 1 p. nustatytus rodiklius;

3.3.   Įmonės direktoriui Vydmantui Drumstai:

3.3.1.     viešai paskelbti šio įsakymo 1 p. nustatytus rodiklius Įmonės interneto

tinklalapyje;

3.3.2.    pasibaigus kiekvienam 2011 m. ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos teikti Departamentui duomenis šio įsakymo 1 p. nurodytiems rodikliams nustatyti;

3.3.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarime Nr. 1341 nurodyta tvarka, nustatyti mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius įmonės direktoriaus pavaduotojams ir vyriausiajam buhalteriui.

 

Direktorė                                                   Diana Varnaitė

Spausdinimo versija