En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2011-03-31 įsakymas Nr. ĮV-280 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 metų veiklos plano patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRASĮSAKYMAS

DĖL  KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2011 m. kovo 31 d. Nr. 280

Vilnius

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527; 2003, Nr. 10-342; 2006, Nr. 17-596; 2007, Nr. 72-2831; 2008, Nr. 117-4442; 2009, Nr. 29-1139; 2010, Nr. 71-3541) 26 straipsnio 3 dalies 6 punktu; Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr.827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279) 4.3.4; 35 ir 74 punktais ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2011-2013 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. ĮV-163 ,,Dėl Kultūros ministerijos 2011-2013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo”:

1. T v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) 2011 metų veiklos planą (pridedama).

2. P a v e d u Departamento direktorei užtikrinti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto 2011 metų veiklos plano įgyvendinimą pagal numatytus vertinimo kriterijus.

3. Į p a r e i g o j u Departamento direktorę:

4.1. paskelbti 2011 metų veiklos planą Departamento interneto tinklalapyje per penkias darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo;

4.2. pateikti Kultūros ministerijai 2011 metų veiklos plano ataskaitą iki 2012 m. vasario 1 d.

 

Kultūros ministras                                                                                      Arūnas Gelūnas

Spausdinimo versija