En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2011-01-04 įsakymas Nr. Į-03 "Dėl Patariamosios visuomeninės kultūros paveldo komisijos prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PATARIAMOSIOS VISUOMENINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS PRIE KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KAUNO TERITORINIO PADALINIO SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. sausio 4 d. Nr. Į-03           

Vilnius

 

Vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. Į-116 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 45-1474; Žin., 2009, Nr. 73-3002),  7.3 ir 13.9 punktais:

1. S u d a r a u 2 metams šios sudėties Patariamąją visuomeninę kultūros paveldo komisiją prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio:

Egidijus Bagdonas – Senojo Kauno draugijos atstovas;

Jonas Baltušis – Kauno jungtinio demokratinio judėjimo atstovas;

Eduardas Brusokas – draugijos „Pilis“ atstovas;

Pranas Kavaliauskas – Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriaus atstovas;

Zigmas Kazlauskas – Senojo Kauno draugijos atstovas;

Raimonda Koryznienė – Kauno jungtinio demokratinio judėjimo atstovė;

Valdas Kubilius – Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro atstovas;

Aldona Motekaitytė – Senojo Kauno draugijos atstovė;

Alfas Pakėnas – Lietuvai pagražinti draugijos Kauno skyriaus atstovas;

Valdas Rakutis – draugijos „Pilis“ atstovas;

Algirdas Svidinskas – Lietuvių etninės kultūros draugijos atstovas;

Dorotėja Uždavinytė – Lietuvai pagražinti draugijos Kauno skyriaus atstovė;

Arūnas Vaicekauskas – Lietuvių etninės kultūros draugijos atstovas;

Albinas Vaškevičius – Lietuvių etninės kultūros draugijos atstovas;

Rimvydas Žiliukas – Senojo Kauno draugijos atstovas.

2. T v i r t i n u Patariamosios visuomeninės kultūros paveldo komisijos prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio nuostatus (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                              Diana Varnaitė

 

                                                                                   PATVIRTINTA

                                                              Kultūros paveldo departamento prie

                                                              Kultūros ministerijos direktoriaus

                                                             2011 sausio 4 d. įsakymu Nr. Į-03

 

 

PATARIAMOSIOS  VISUOMENINĖS  KULTŪROS  PAVELDO  KOMISIJOS PRIE  KULTŪROS  PAVELDO  DEPARTAMENTO PRIE  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KAUNO  TERITORINIO  PADALINIO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Patariamosios visuomeninės kultūros paveldo komisijos prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio (toliau – Komisija) nuo­sta­tai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Komisijos uždavinius, funkcijas, teises, sudarymą ir darbo organizavimą.

2.  Komisijos nuo­sta­tus ir per­so­na­li­nę su­dė­tį tvirtina Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - De­par­ta­men­tas) direktorius.

3.  Komisija atlieka konsultanto funkcijas, nagrinėjant ir sprendžiant kultūros paveldo apsaugos klausimus bei problemas Kauno apskrityje.

4.  Komisija sa­vo veik­lo­je va­do­vau­ja­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pavel­do ap­sau­gos įsta­ty­mu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr.  107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2896), Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimai (Orhuso konvencija, Žin., 2001, Nr. 73-2572), ki­tais teisės ak­tais bei šiais Nuo­sta­tais.

5.   Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6.   Komisijos pagrindinis uždavinys – užtikrinti asociacijų ir Departamento bendradarbiavimą, keitimąsi informacija ir konsultavimąsi sprendžiant klausimus, susijusius su svarbiausiomis kultūros paveldo apsaugos problemomis Kauno apskrityje.

7.   Komisija atlieka šias funkcijas:

7.1. teikia rekomendacinio pobūdžio išvadas ir pasiūlymus Kauno apskrities kultūros paveldo apsaugos klausimais Departamentui;

7.2. skatina visuomenę įvertinti kultūros paveldo vertę;

7.3. drauge su Kauno miesto savivaldybe, talkinant Departamentui, dalyvauja vietos gyventojų apklausose dėl numatomų darbų kultūros paveldo objektuose;

7.4. keičiasi informacija ir konsultacijomis su Departamentu;

7.5. teikia motyvuotus pasiūlymus teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektams tobulinti bei galiojantiems teisės aktams keisti ir papildyti.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

 

8.  Komisija turi teisę:

8.1. kuo anksčiau gauti iš Departamento Kauno teritorinio padalinio informaciją apie rengiamus arba gautus sprendimus, galinčius daryti įtaką kultūros paveldui, kol dar yra galimybės pateikti išvadas ir pasiūlymus, siūlyti alternatyvius sprendimų variantus;

8.2. teikti Departamentui siūlymus dėl kultūros paveldo apsaugos gerinimo;

8.3. teik­ti in­for­ma­ci­ją vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nėms apie sa­vo veik­lą.

 

IV. KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9.  Kandidatus į Komisijos narius Departamento direktoriui raštu siūlo asociacijos.

10. Komisijos nariu gali būti asmuo, dirbantis kultūros paveldo apsaugos srityje, ar turintis tokio darbo patirties, ar aktyviai dalyvaujantis visuomeninėje veikloje, susijusioje su kultūros paveldo apsauga.

11. Komisijos sudėtį Departamento direktorius įsakymu tvirtina dviejų metų kadencijai. Komisijos narių kadencijų skaičius neribojamas.

12. Departamento direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Komisijos pirmininko teikimą, Komisijos personalinė sudėtis gali būti keičiama anksčiau nustatyto kadencijos laiko, kai:

12.1.    Komisijos narys raš­tu atsisako dalyvauti Komisijos darbe ar­ba kai ne­ga­li ei­ti sa­vo pa­rei­gų;

12.2.   Komisijos narys be pateisinamų priežasčių nedalyvauja trečdalyje Komisijos posėdžių per šešis mėnesius;

12.3.   Komisijos narys pažeidžia kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;

12.4.   gauti asociacijų prašymai papildyti Komisijos personalinę sudėtį naujais nariais;

12.5.   Komisijos narys nebedirba kultūros paveldo apsaugos srityje ir nebedalyvauja visuomeninėje veikloje, susijusioje su kultūros paveldo apsauga.

13. Nauji Komisijos nariai skiriami iki Komisijos  kadencijos pabaigos.

14.  Komisija iš sa­vo na­rių vienerių metų lai­ko­tar­piui paprasta visų Komisijos narių balsų dauguma iš­si­ren­ka pir­mi­nin­ką (toliau – Pirmininkas) ir jo pavaduotoją (toliau – Pavaduotojas). Pirmininkas, jo nesant – jo Pavaduotojas, organizuoja Komisijos darbą, sudaro ir su Komisijos nariais suderina posėdžių darbotvarkių projektus, šaukia posėdžius ir jiems vadovauja. Komisijos po­sė­džiai taip pat gali būti šaukiami ne ma­žiau kaip penktadalio Komisijos na­rių arba Departamento ini­cia­ty­va. Komisija gali rengti išvažiuojamuosius posėdžius. Komisija posėdžio darbotvarkę tvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje.

15. Pirmininkui organizuoti darbą padeda Komisijos sekretorius (toliau – Sekretorius), kurį vienerių metų laikotarpiui iš savo narių tarpo paprasta visų narių balsų dauguma išsirenka Komisija. Sekretorius rengia medžiagą Komisijos posėdžiams, juos protokoluoja, rengia dokumentų projektus, informuoja Komisijos narius apie posėdžių datas, tvar­ko ir kaupia Komisijos do­ku­men­tus. Sekretoriaus formuojamos dokumentų bylos saugomos Departamento Kauno teritoriniame padalinyje bei perduodamos į Departamento archyvą.

16. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra vieši posėdžiai. Komisijos posėdžiai rengiami esant reikalui, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

17. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdžiuose. Visi sprendimai įforminami protokolu. Protokolą pasirašo Pirmininkas, jam nesant – Pavaduotojas, ir Sekretorius. Sprendimai priimami, kai jiems pritaria daugiau kaip pusė Komisijos narių. Komisijos narys, negalintis dalyvauti Komisijos posėdyje, savo nuomonę svarstomu klausimu, pritarimą ar nepritarimą siūlomam sprendimui gali pateikti Komisijos pirmininkui raštu, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo. Negalinčio dalyvauti posėdyje Komisijos nario raštu pateiktas pritarimas ar nepritarimas siūlomam sprendimo projektui įtraukiamas į balsavimo rezultatus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininkaujančiojo posėdžiui balsas.  

18. Komisijos narys balsuojant privalo nusišalinti, jei Komisijos sprendimas yra susijęs su jo (ar jo artimojo giminaičio, ar šeimos nario) asmeniniu turtiniu ar neturtiniu suinteresuotumu, galinčiu turėti įtakos sprendimams atliekant Komisijos nario pareigas.

19. Komisijos nariai, nesutinkantys su priimtu sprendimu, turi teisę raštu pareikšti savo atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie posėdžio protokolo.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Rengiant Nuostatų pakeitimo projektus, tariamasi su Komisija.

21. Komisijos nariams už darbą Komisijoje neatlyginama. Komisijos posėdžiams patalpas suteikia Departamento Kauno teritorinis padalinys.

22. Komisija likviduojama Departamento direktoriaus įsakymu, pasitarus su Komisija.

 

                                        

 

Spausdinimo versija