En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2004-06-30 įsakymas Nr. ĮV-171 "Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 30 d. Nr. ĮV-171

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) Antrosios knygos IV skyriaus 2.46 straipsnio 4 dalimi, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 1111 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3059), III skyriumi,

1. Tvirtinu Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2002 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 450 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 117-5282).

 

KULTŪROS MINISTRĖ                                            ROMA ŽAKAITIENĖ

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-171

 

KEISTA:

2005 08 22 įsakymu Nr. ĮV-365 (nuo 2005 08 27)

(Žin., 2005, Nr. 104-3860)

 

VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato (toliau vadinama – Kultūrinis rezervatas) direkcija (toliau vadinama – Direkcija) yra biudžetinė įstaiga, kuri organizuoja Kultūrinio rezervato veiklą, užtikrina jo apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį.

2. Direkcija yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke.

3. Direkcijos steigėjas yra Kultūros ministerija.

4. Direkcijos buveinė yra B. Radvilaitės g. 7/2, Vilniuje.

5. Direkcijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322), Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūrinio rezervato nuostatais (Žin., 2002, Nr. 72-3059), šiais Direkcijos nuostatais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais bei kitais teisės aktais.

 

II. DIREKCIJOS VEIKLA

 

6. Direkcijos tikslas – užtikrinti Kultūrinio rezervato nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimą.

7. Direkcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius:

7.1. organizuoja Kultūrinio rezervato priežiūros, regeneravimo, pritaikymo lankymui ir naudojimo darbus;

7.2. rengia Kultūrinio rezervato tvarkymo, priežiūros ir naudojimo programas;

7.3. rengia ir teikia tvirtinti kultūros ministrui Kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisykles;

7.4. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų ir teritorijų planavimo dokumentų reikalavimais, visoje Kultūrinio rezervato bei jo apsaugos zonų teritorijoje pagal kompetenciją nustato specialiąsias sąlygas, kurių būtina laikytis rengiant teritorijų planavimo dokumentų, statinių ir įrenginių statybos, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų objektų projektus, juos tikrina ir (ar) derina, dalyvauja statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijose;

7.5. vykdo organizatoriaus funkcijas rengiant teritorijų planavimo dokumentus Kultūrinio rezervato teritorijos apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir naudojimo klausimais;

7.6. pagal kompetenciją kontroliuoja fizinių bei juridinių asmenų ūkinę ir kitą veiklą visoje Kultūrinio rezervato teritorijoje ir jo apsaugos zonose;

7.7. teikia ieškinius dėl Direkcijos nuostatų, Kultūrinio rezervato teritorijos ir apsaugos zonos naudojimo pažeidimų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

7.8. vykdo Kultūrinio rezervato teritorijoje esančių kultūros ir gamtos vertybių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus, vykdo muziejinę veiklą;

7.9. vykdo mokslinę tiriamąją veiklą:

7.9.1. vykdo Kultūrinio rezervato teritorijos ir apsaugos zonų kultūros ir gamtos vertybių nuolatinius mokslinius tyrimus, darbo rezultatus fiksuoja tyrimų ataskaitose, monografijose, straipsniuose, kataloguose ir kartotekose, įveda juos į mokslinę apyvartą;

7.9.2. propaguoja mokslinio tiriamojo darbo rezultatus;

7.9.3. kaupia biblioteką;

7.9.4. organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas;

7.9.5. saugo ir naudoja savo darbuotojų mokslinio darbo rezultatus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymu (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) ir kitais teisės aktais;

7.10. užsiima leidybine veikla;

7.11. vykdo švietėjišką veiklą:

7.11.1. propaguoja Kultūrinio rezervato teritorijos ir apsaugos zonų kultūros ir gamtos vertybes;

7.11.2. organizuoja ir veda ekskursijas po Kultūrinio rezervato teritoriją ir jo apsaugos zonas;

7.11.3. rengia ir įgyvendina moksleivių ugdymo programas;

7.11.4. organizuoja kultūrinius renginius;

7.11.5. rengia ekspozicijas ir parodas;

7.12. vykdo kitas funkcijas, numatytas Kultūrinio rezervato nuostatuose.

8. Direkcijos vykdomo mokslinio tiriamojo darbo turinį ir pobūdį lemia rinkinių komplektavimo poreikiai, tyrimų metu surasta medžiaga, mokslinių tyrimų programos.

 

III. DIREKCIJOS VALDYMAS

 

9. Direkcijai vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų kultūros ministras.

10. Direktorius:

10.1. vadovauja Direkcijai ir atsako už jos bei Kultūrinio rezervato uždavinių įgyvendinimą ir veiklą;

10.2. tvirtina Direkcijos struktūrą;

10.3. tvirtina pareigybių ir etatų sąrašą, pareigybių aprašymus, struktūrinių padalinių nuostatus, priskiria pareigybes lygiams ir kategorijoms, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, jeigu įstatymai nenumato kitaip;

10.4. tvirtina Direkcijos veiklos pajamų ir išlaidų sąmatas, ūkinės ir finansinės veiklos statistines ataskaitas;

10.5. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems tarnybines arba drausmines nuobaudas;

10.6. išduoda įgaliojimus, Direkcijos vardu sudaro sutartis;

10.7. tvirtina darbo tvarkos taisykles;

10.8. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus Direkcijos veiklą reglamentuojančius aktus, kontroliuoja jų vykdymą;

10.9. užtikrina, kad Kultūrinio rezervato direkcijos veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai;

10.10. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

11. Kultūriniame rezervate sudaroma taryba – patariamoji direktoriaus institucija. Tarybos sudėtį ir darbo reglamentą direktoriaus teikimu tvirtina kultūros ministras. Taryba sudaroma ketveriems metams.

12. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas iš tarybos narių balsų dauguma. Tarybą sudaro 15 narių. Į ją skiriami Kultūrinio rezervato žemės ir kito nekilnojamojo turto naudotojų atstovai iš Direkcijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos dailės muziejaus, Vilniaus pilių direkcijos, Vilniaus arkivyskupijos bei kitų Kultūrinio rezervato žemės ir kito nekilnojamojo turto naudotojų atstovai. Į tarybą taip pat gali įeiti Kultūros ministerijos, Aplinkos ministerijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos atstovai, kiti paveldosaugos ir gamtosaugos specialistai, akademinės visuomenės atstovai,

13. Taryba analizuoja ir vertina Kultūrinio rezervato teritorijoje ir jo apsaugos zonose vykstančius procesus, nagrinėja ir teikia pasiūlymus Kultūrinio rezervato direkcijai:

13.1. dėl Kultūrinio rezervato tvarkymo tikslinių programų;

13.2. dėl Kultūrinio rezervato mokslinės tiriamosios veiklos;

13.3. dėl ūkinės veiklos Kultūrinio rezervato teritorijoje;

13.4. dėl Kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių;

13.5. dėl Kultūrinio rezervato teritorijos teritorinio planavimo dokumentų rengimo ir jų sprendinių realizavimo;

13.6. dėl lėšų Kultūrinio rezervato programoms įgyvendinti;

13.7. dėl Kultūrinio rezervato stojimo į nacionalines ir tarptautines organizacijas.

 

IV. DIREKCIJOS TURTAS IR LĖŠOS

 

14. Direkcija finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, laikantis Finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų.

15. Direkcijos valdomas turtas – valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas: žemė, miškai, pastatai, patalpos, kitas ilgalaikis materialusis turtas, finansiniai ištekliai, intelektinio darbo rezultatai, kitas, su Direkcijos veikla susijęs, turtas, kurį ji valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise.

16. Kultūrinio rezervato lėšas sudaro:

16.1. steigėjo asignavimai – valstybės biudžeto lėšos;

16.2. lėšos, skirtos tikslinėms programoms vykdyti;

16.3. pajamos, gautos už mokamas paslaugas;

16.4. fizinių ir juridinių asmenų parama;

16.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

17. Direkcijos išlaidas sudaro:

17.1. lėšos, skirtos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui ir valstybinio privalomojo draudimo įmokoms;

17.2. pastatų, inžinerinių statinių ir įrenginių, teritorijos priežiūros, tvarkymo, išlaikymo ir kitos išlaidos;

17.3. išlaidos, susijusios su Kultūrinio rezervato veikla;

17.4. kitos išlaidos.

 

V. DIREKCIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

18. Direkcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

18.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti Direkcijai patikėjimo teise perduotą valstybės turtą bei disponuoti juo;

18.2. teikti mokamas paslaugas bei nustatyti mokamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai juos nustato steigėjas ar kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė;

18.3. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

18.4. Kultūros ministerijai pritarus, steigti viešąsias įstaigas;

18.5. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

19. Direkcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, privalo:

19.1. teikti steigėjui ir kitoms įstatymais nustatytoms institucijoms veiklos programas, finansinės veiklos ataskaitas bei garantuoti šių ataskaitų teisingumą;

19.2. užtikrinti Kultūrinio rezervato, kaip teritorinio kultūros paveldo objektų komplekso, su jame esančiomis nekilnojamosiomis ir kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, apsaugą ir tvarkymą.

20. Direkcija gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į TARNYBĄ IR DARBĄ, JŲ DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

21. Valstybės tarnautojų tarnybos, valstybės tarnautojų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

22. Darbuotojų darbo, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, 64-2569), kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

 

VII. DIREKCIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

23. Direkcijos finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjas, kitos įgaliotos valstybės institucijos ar įstaigos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Direkcija reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Spausdinimo versija