En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2010-11-16 įsakymas Nr. Į-439 "Dėl informacijos, dokumentų ir kitos medžiagos teikimo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

                                           

                                           ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS, DOKUMENTŲ IR KITOS MEDŽIAGOS TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIAMS

 

2010 m. lapkričio 16 d. Nr. Į-439

Vilnius

 

 1. P a v e d u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) skyrių ir teritorinių padalinių vedėjams užtikrinti, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238) 20 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams pareikalavus, būtų pateikiama pilna ir išsami informacija, dokumentai ir kita medžiaga, būtina Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių funkcijoms atlikti.

          2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Departamento interneto tinklalapyje, o jo kopijos pasirašytinai įteikiamos Departamento skyrių vedėjams ir išsiunčiamos paštu Departamento teritorinių padalinių vedėjams.

                     

 

 

Direktorė                                                                        Diana Varnaitė

 

Spausdinimo versija