En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009-09-04 įsakymas Nr. Į-413 "Dėl Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų laikymosi"

KULTŪROS PAVELDO DEPARATMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO LAIKYMOSI

2009 m. rugsėjo 4 d. Nr. Į-438

Vilnius

   1. P a v e d u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) skyrių ir teritorinių padalinių vedėjams užtikrinti, kad Departamento skyrių ir teritorinių padalinių individualūs administraciniai aktai būtų priimami laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 31 straipsnyje nustatytų administracinės procedūros terminų ir atitiktų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus.

  2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Departamento interneto tinklalapyje, o jo kopijos pasirašytinai įteikiamos Departamento skyrių vedėjams ir išsiunčiamos paštu Departamento teritorinių padalinių vedėjams.

 

Direktorė                                                                                Diana Varnaitė

 

Spausdinimo versija