En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2010-11-16 įsakymas Nr. Į-441 "Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. Į-167 ,,Dėl pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. Į-167 ,,DĖL PASAULINIO PAVELDO OBJEKTO – KULTŪROS PAMINKLO U1P – VILNIAUS ISTORINIO CENTRO APSAUGOS ZONOS LAIKINOJO APSAUGOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 16 d. Nr. Į-441

Vilnius

 

P a k e i č i u Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. Į-167 „Dėl Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo apsaugos reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 61-2193) ir įrašau įsakymo 6 punkte vietoj žodžių „Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos specialiojo plano“ žodžius „Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – paveldotvarkos projekto“.

 

Direktorė                                                                                Diana Varnaitė

 

 

Spausdinimo versija