En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2010-10-06 įsakymas Nr. ĮV-498 "Dėl Zervynų kaimo gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10305) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ZERVYNŲ KAIMO GYVENVIETĖS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE: 10305) PASKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMU KULTŪROS PAVELDO OBJEKTU

 

2010 m. spalio 6 d. Nr. ĮV-498

Vilnius

 

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 10 straipsnio 4, 6 ir 8 dalimis, 22 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsnio 8 dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973; 2008, Nr. 144-5797), 37.2 ir 37.5 punktais bei atsižvelgdamas į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2010 m. balandžio 9 d. teikimą Nr. (13.1)2-946:

   1. Skelbiu Zervynų kaimo gyvenvietę (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10305) valstybės saugomu kultūros paveldo objektu (vieta).

   2. Tvirtinu pridedamą Zervynų kaimo gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10305) Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą (teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą bei paveldotvarkos projektą).

   3. Nustatau, kad:

  3.1. Zervynų kaimo gyvenvietė saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui, moksliniam pažinimui bei viešajai pagarbai;

  3.2. Zervynų kaimo gyvenvietės reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių pobūdis yra archeologinis-etnokultūrinis-architektūrinis-želdynų;

  3.3. Šis įsakymas tą pačią dieną oficialiai be šio įsakymo 2 punkte nurodyto nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano skelbiamas „Valstybės žiniose“, o įsakymas su šiais planais – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

  4. Pavedu Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos:

  4.1. per 15 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti šio įsakymo 2 punkte nurodytą Zervynų kaimo gyvenvietės nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir paskelbti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tinklalapyje;

  4.2. Kultūros vertybių registre papildyti Zervynų kaimo gyvenvietės duomenis.

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                         ARŪNAS GELŪNAS

______________

 

 

Spausdinimo versija