En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2010-07-28 įsakymas Nr. Į-262 "Dėl dokumentų kopijų parengimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos išlaidų atlyginimo taisyklių patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL DOKUMENTŲ KOPIJŲ PARENGIMO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTE PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS IŠLAIDŲ ATLYGINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 28 d. Nr. Į-262

Vilnius

 

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1037 „Dėl dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 75-2294):

  1. Tvirtinu Dokumentų kopijų parengimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerij os išlaidų atlyginimo taisykles (pridedama).

   2. Pripažįstu netekusiais galios:

  2.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2000 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. 278 „Dėl dokumentų kopijų parengimo Kultūros vertybių apsaugos departamente išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 88-2739);

  2.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2002 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 032 „Dėl direktoriaus 2000 10 12 įsakymo Nr. 278 dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 23-873);

  2.3. Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 4 d. įsakymą Nr. Į-02 „Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2000 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 278 „Dėl dokumentų kopijų parengimo Kultūros vertybių apsaugos departamente išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin, 2005, Nr. 14-460);

  2.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. Į-518 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2000 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 278 „Dėl dokumentų kopijų parengimo Kultūros vertybių apsaugos departamente išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 128-5243);

  2.5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. Į-63 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2000 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 278 „Dėl dokumentų kopijų parengimo Kultūros vertybių apsaugos departamente išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 30-1214);

  2.6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 23 d. įsakymą Nr. Į-583 „Dėl oficialių dokumentų kopijų parengimo kainų indeksavimo“ („Informaciniai pranešimai“, 2009, Nr. 94-1096).

 

DIREKTORĖ                                                                   DIANA VARNAITĖ

______________

 

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos

2010 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. Į-262

 

DOKUMENTŲ KOPIJŲ PARENGIMO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTE PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS IŠLAIDŲ ATLYGINIMO TAISYKLĖS

 

  1. Dokumentų kopijų parengimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos išlaidų atlyginimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja oficialių rašytinių, grafinių, garsinių regimųjų, kompiuterinės informacijos dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimą, kai pareiškėjų pageidavimu Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau -Departamentas) parengia oficialių dokumentų kopijas, nes nėra galimybės susipažinti su šių dokumentų originalais.

  2. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti oficialaus dokumento kopiją, turi pateikti užpildytą prašymą, kurio forma yra patvirtinta Departamento direktoriaus 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. Į-469 ir paskelbta Departamento interneto svetainėje www.kpd.lt skyriuje „Teisinė informacija“, ir jame nurodyti dokumentų, kurių kopijas nori gauti, pavadinimus.

  3. Pareiškėjų prašymai priimami ir nagrinėjami Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008), Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779), ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  4. Oficialaus dokumento kopiją rengia Departamento tarnautojas, kurio žinioje yra pareiškėją dominanti informacija. Kopija yra rengiama tik pareiškėjui iš anksto atlyginus Departamentui išlaidas už jos parengimą, pristačius apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

  5. Pinigus už kopijų parengimą pareiškėjas sumoka į Departamento sąskaitą Nr. LT 817300010002457742 AB banke „Swedbank“, kodas 73000.

  6. Nustatomos šios oficialių dokumentų kopijų parengimo kainos:

  6.1. vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,20 lito;

  6.2. vieno rašytinio, grafinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,40 lito;

  6.3. garsinio regimojo, kompiuterinės informacijos dokumento kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos (magnetinės juostos, diskelio ar panašiai) kainai.

  7. Rašytinių, grafinių A4, A3 formato lapų dokumentų kopijos (iki penkių lapų) parengiamos nemokamai pareiškėjams, gaunantiems socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) nustatyta tvarka, pateikusiems atitinkamą tai patvirtinantį dokumentą.

  8. Šių Taisyklių 6 punkte nurodytas kainas kiekvienų metų sausio 1 d. Departamentas indeksuoja pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą kainų indeksą. Indeksuotos kainos tvirtinamos Taisyklių pakeitimu, kurio projektą rengia ir teikia Departamento Administracinis skyrius.

  9. Lėšos, gautos už kopijų parengimą, naudojamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Spausdinimo versija