En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2010-07-13 įsakymas Nr. Į-245 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sąmatos formos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sąmatos rengimo, derinimo, tvirtini

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SĄMATOS FORMOS IR NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SĄMATOS RENGIMO, DERINIMO, TVIRTINIMO IR SAUGOJIMO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTE PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 13 d. Nr. Į-245

Vilnius

                     Vadovaudamasi paveldo tvarkybos reglamentu PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“, patvirtintu kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 (Žin., 2007, Nr. 89-3542), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos finansų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010-02-24 įsakymu Nr. Į-051, bei atsižvelgdama į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010-06-21 įsakymu Nr. Į-218 „Dėl darbo grupės sudarymo peržiūrėti ir įvertinti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų sąmatose numatytų „kitų išlaidų“ pagrįstumą“ sudarytos darbo grupės 2010-07-02 protokole Nr. 1 pateiktą 3 rekomendaciją:

                     T v i r t i n u:

                     1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sąmatos formą (pridedama).

                     2. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sąmatos rengimo, derinimo, tvirtinimo ir saugojimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                          Diana Varnaitė

 

 

 

                                                        PATVIRTINTA

                                                        Kultūros paveldo departamento

                                                        prie Kultūros ministerijos

                                                        direktoriaus

                                                        2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. Į-245

 

 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SĄMATOS RENGIMO, DERINIMO, TVIRTINIMO IR SAUGOJIMO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTE PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                     1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sąmatos rengimo, derinimo, tvirtinimo ir saugojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sąmatos (toliau – sąmata) rengimo, derinimo, tvirtinimo ir saugojimo tvarką Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).

                     2. Sąmatos rengiamos vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“, patvirtintu kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 (Žin., 2007, Nr. 89-3542) ir paveldo tvarkybos reglamentu PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“, patvirtintu kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-527 (Žin., 2007, Nr. 90-3601). Sąmatoje gali būti pateikiami ir papildomi skaičiavimai, reikalingi darbų kainai nustatyti.

                    

II. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SĄMATOS RENGIMO, DERINIMO, TVIRTINIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

 

                     3. Sąmatą dviem egzemplioriais rengia nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengėjo paskirtas atsakingas asmuo. Departamentui teikiama sąmata turi būti pasirašyta ją parengusio asmens.

                     4. Departamento valstybės tarnautojas, kontroliuojantis nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų sąnaudų apskaičiavimą ir išlaidų pagrįstumą, patikrina sąmatoje numatytų darbų ir pateiktų apskaičiavimų pagrįstumą ir teisingumą. Patikrinta sąmata pažymima dokumento patikrinimo žyma.

                     5. Patikrintą sąmatą derina Departamento skyriaus, atsakingo už Paveldotvarkos programos įgyvendinimo organizavimą, vedėjas ir Departamento skyrių, kontroliuojančių Departamento įgyvendinamoms programoms skirtų asignavimų panaudojimą, vedėjai. Suderinta sąmata pažymima dokumento suderinimo žymomis.

                     6. Nustačius, kad sąmatoje pateikti nepagrįsti, ar netikslūs, ar nepakankami duomenys ar skaičiavimai, sąmata gali būti grąžinta sąmatos rengėjui, nurodant terminą trūkumams ištaisyti. Motyvuoto rašto dėl sąmatos grąžinimo trūkumams ištaisyti projektą rengia ir Departamento direktoriui teikia Departamento valstybės tarnautojas, kontroliuojantis nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų sąnaudų apskaičiavimą arba Departamento skyriaus, atsakingo už Paveldotvarkos programos įgyvendinimo organizavimą, vedėjas.

                      7. Patikrintą ir suderintą sąmatą Departamento skyriaus, atsakingo už Paveldotvarkos programos įgyvendinimo organizavimą, vedėjo teikimu dokumento tvirtinimo žyma tvirtina Departamento direktorius.

                     8. Vienas Departamento direktoriaus patvirtintos sąmatos originalo egzempliorius grąžinamas sąmatos rengėjui, kitą sąmatos originalo egzempliorių kaupia Departamento valstybės tarnautojas, kontroliuojantis nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų sąnaudų apskaičiavimą, kuris per dvi darbo dienas nuo sąmatos patvirtinimo dienos sąmatos kopijas perduoda Departamento skyrių, kontroliuojančių Departamento įgyvendinamoms programoms skirtų asignavimų panaudojimą, vedėjams.

                     9. Departamento direktoriaus patvirtintos sąmatos perduodamos į Departamento dokumentų saugyklą Dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

                     10. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sąmatos formos keitimą inicijuoja ir pakeitimo projektą parengia Departamento valstybės tarnautojas, kontroliuojantis nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų sąnaudų apskaičiavimą ir išlaidų pagrįstumą, ir teikia Departamento skyriaus, atsakingo už Paveldotvarkos programos įgyvendinimo organizavimą, vedėjui.

                     11. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento sąmatos formos pakeitimo projektą Departamento direktoriui teikia Departamento skyriaus, atsakingo už Paveldotvarkos programos įgyvendinimo organizavimą, vedėjas. Teikiamas Departamento direktoriui projektas turi būti vizuotas rengėjo, Departamento skyriaus, atsakingo už Paveldotvarkos programos įgyvendinimo organizavimą, vedėjo, Departamento skyrių, kontroliuojančių Departamento įgyvendinamoms programoms skirtų asignavimų panaudojimą, vedėjų ir Juridinio skyriaus vedėjo ar vyriausiojo specialisto.

                    

III. GINČŲ SPRENDIMAS

 

                      12. Ginčus dėl sąmatoje numatytų darbų ir pateiktų apskaičiavimų, sąmatos derinimo, tvirtinimo ar formos keitimo sprendžia Departamento skyriaus, atsakingo už Paveldotvarkos programos įgyvendinimo organizavimą, vedėjas. Jam neišsprendus ginčo, jį sprendžia Departamento direktoriaus pavaduotojas, koordinuojantis ir kontroliuojantis Paveldotvarkos programos įgyvendinimą. Departamento direktoriaus pavaduotojui neišsprendus ginčo, ginčą sprendžia Departamento direktorius.

                     

_______________________

 

PrisegtukasDydis
Forma.doc68.5 KB
Spausdinimo versija