En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2010-06-30 įsakymas Nr. ĮV-377 "Dėl atlyginimo už istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę turinčius radinius taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ATLYGINIMO UŽ ISTORINĘ, KULTŪRINĘ AR ARCHEOLOGINĘ VERTĘ TURINČIUS RADINIUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. birželio 30 d. Nr. ĮV-377

Vilnius

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183; 2010, Nr. 54-2643) 12 straipsnio 4 dalimi,

  tvirtinu Atlyginimo už istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę turinčius radinius taisykles (pridedama).

 

KULTŪROS MINISTRAS                                           REMIGIJUS VILKAITIS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-377

 

ATLYGINIMO UŽ ISTORINĘ, KULTŪRINĘ AR ARCHEOLOGINĘ VERTĘ TURINČIUS RADINIUS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Atlyginimo už istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę turinčius radinius taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja atlyginimo už atsitiktinai surastus radinius – Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) (toliau – Įstatymas) 3 straipsnyje nurodytus kilnojamuosius daiktus, turinčius istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, kurių savininkas arba valdytojas negali būti nustatytas arba pagal įstatymus yra netekęs teisės į juos, procedūrą.

  2. Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rasti archeologiniai radiniai perduodami muziejams Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ĮV-66 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 30-960), nustatyta tvarka.

  3. Atlyginimą už visuomenės poreikiams paimtus lobius reglamentuoja Atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtus lobius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-241 (Žin., 2005, Nr. 76-2767).

  4. Taisyklėse vartojamos sąvokos paaiškintos Įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas).

 

II ATLYGINIMAS UŽ ISTORINĘ, KULTŪRINĘ AR ARCHEOLOGINĘ VERTĘ TURINČIUS RADINIUS

 

  5. Asmenys, atsitiktinai radę Įstatymo 3 straipsnyje nurodytus kilnojamuosius daiktus (toliau – radiniai) privalo per savaitę juos pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) teritoriniam padaliniui.

  6. Kartu su radiniais Taisyklių 5 punkte nurodyti asmenys teritoriniam padaliniui pateikia informaciją apie radinių radimo vietą (pageidautina, kad ją pažymėtų teritorinio padalinio pateiktame stambaus mastelio – nuo 1: 5000 iki 1:20000 – žemėlapyje arba statinio plane, ar, esant galimybei, nubraižytų radimo vietos schemą), datą ir radimo aplinkybes, nurodo savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis.

  7. Jeigu radiniai buvo pateikti ne tam teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje jie rasti, radinius gavęs teritorinis padalinys radinių fotografijas ir Taisyklių 6 punkte nurodytą radėjo pateiktą informaciją per 3 darbo dienas perduoda (persiunčia) teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje jie rasti, o radinius per 5 darbo dienas perduoda (persiunčia) Departamento Kontrolės skyriui, išskyrus tuos atvejus, kai radinių perdavimas (persiuntimas) grėstų jų fiziniam stabilumui arba radiniai yra didelių matmenų.

  8. Teritorinis padalinys, kurio veiklos teritorijoje rasti radiniai, per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 6 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos kartu su radinius pateikusiu asmeniu (jeigu jis gali dalyvauti) patikrina radinių radimo vietą ir surašo jos apžiūros aktą. Informaciją apie radinius, jų fotografijas, radinių radimo vietos apžiūros akto kopiją per 5 darbo dienas nuo radimo vietos apžiūros akto surašymo dienos pateikia Departamentui ir teritorinei policijos įstaigai, kurios veiklos teritorijoje rasti daiktai.

  9. Departamentas per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 7 punkte nurodytos informacijos su dokumentais gavimo dienos ją perduoda Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijai (toliau – komisija), kuri per 20 darbo dienų nustato radinių istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę. Nustatant radinių istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, Komisijai gali būti pateikiamos atitinkamos srities specialistų, su kuriais Departamentas yra sudaręs intelektinių paslaugų sutartis dėl radinių identifikavimo, amžiaus ir individualių požymių nustatymo, išvados.

Departamentas sudaro sąlygas Komisijai bei minėtiems specialistams apžiūrėti radinius Departamento Kontrolės skyriuje arba nuvykti jų apžiūrėti į saugojimo vietą, jeigu radinių perdavimas (persiuntimas) grėstų radinių fiziniam stabilumui arba jie yra didelių matmenų.

  10. Departamentas, gavęs Komisijos posėdžio, kuriame nuspręsta, kad radiniai turi istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, protokolo kopiją, per 3 darbo dienas ją persiunčia Kultūros ministerijai, kartu pateikdamas radinių fotografijas, informaciją apie radinių radimo vietą, aplinkybes, radinius radusio asmens vardą, pavardę, jo kontaktinius duomenis. Apie Komisijos sprendimą Departamentas informuoja ir teritorinį padalinį, kurio veiklos teritorijoje buvo rasti radiniai.

  11. Kultūros ministerija, atsižvelgdama į muziejuose esančių rinkinių rūšį, per 10  arbo dienų nuo Taisyklių 10 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos parenka muziejų ir apie tai praneša Departamentui. Departamentas ar jo teritorinis padalinys radinius perduoda šiam muziejui. Radinių perdavimas muziejui įforminamas radinių priėmimo aktu.

  12. Jei per 6 mėnesius nuo pranešimo teritorinei policijos įstaigai apie teritoriniam padaliniui pateiktus radinius dienos paaiškėja daiktą, turintį istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, pametęs savininkas, muziejus daiktą jam grąžina. Iki daikto grąžinimo daiktą pametęs savininkas atlygina muziejui daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas (jeigu jos buvo patirtos). Apie grąžintą daiktą muziejus per 5 darbo dienas raštu informuoja Kultūros ministeriją, kuri, savininkui sutikus, gali siūlyti įrašyti šį daiktą į Kultūros vertybių registrą Įstatymo nustatyta tvarka.

  13. Jei per 6 mėnesius nuo pranešimo teritorinei policijos įstaigai apie teritoriniam padaliniui pateiktus radinius dienos radinių, turinčių istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę, savininkas nepaaiškėja arba nustatoma, kad jis pagal įstatymus yra netekęs teisės į juos, radiniai pereina valstybės nuosavybėn. Apie tai muziejus raštu informuoja teritorinę policijos įstaigą, kurios veiklos teritorijoje buvo rasti daiktai, bei daiktus radusį asmenį.

  14. Radiniams perėjus valstybės nuosavybėn, muziejus, kuriam buvo perduoti saugoti radiniai, raštu pasiūlo juos radusiam asmeniui atlyginti už radinius. Atlyginimo už radinius dydis ir sąlygos nustatomos tarp muziejaus ir radinį radusio asmens sudaromoje sutartyje. Nustatant atlyginimą už radinius, atsižvelgiama į Civilinio kodekso 4.64 straipsnio nuostatas. Atlyginimas už radinius skiriamas iš muziejui skirtų lėšų. Apie išmokėtą atlyginimą už radinius muziejus raštu per 5 darbo dienas informuoja Kultūros ministeriją ir Departamentą.

  15. Atlyginimas už radinius gali būti nemokamas, jeigu radęs daiktą asmuo šių Taisyklių 5 punkte nustatytu laiku ir tvarka nepranešė apie radinį, klaidingai nurodė radinio radimo vietą ir aplinkybes ar klausiamas nuslėpė patį radimo faktą.

  16. Jeigu Komisija nustato, kad radiniai neturi istorinės, kultūrinės ar archeologinės vertės, apie tai Departamentas per 5 darbo dienas raštu praneša daiktus radusiam asmeniui bei nurodo, kuriame teritoriniame padalinyje ir kada jis gali juos atsiimti. Grąžinus radinius juos radusiam asmeniui, apie tai teritorinis padalinys per 3 darbo dienas informuoja teritorinę policijos įstaigą, kurios veiklos teritorijoje buvo rasti radiniai. Grąžinti radiniai toliau saugomi ir nuosavybės teisės į juos įgyjamos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

  17. Jei per 6 mėnesius nuo pranešimo teritorinei policijos įstaigai apie teritoriniam padaliniui pateiktus radinius dienos daiktus radęs asmuo neatsiima neturinčių istorinės, kultūrinės ar archeologinės vertės radinių arba raštu atsisako juos atsiimti, apie tai teritorinis padalinys per 3 darbo dienas informuoja teritorines policijos ir mokesčių inspekcijos įstaigas, kurių veiklos teritorijoje buvo rasti daiktai. Šiuo atveju radiniai apskaitomi Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 (Žin., 2004, Nr. 86-3119; 2006, Nr. 132-4996) ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

  18. Ginčai dėl šių Taisyklių taikymo nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Spausdinimo versija