En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007-04-27 įsakymas Nr. Į-151 "Dėl paveldosauginių leidinių temų patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PAVELDOSAUGINIŲ LEIDINIŲ TEMŲ PATVIRTINIMO

2007 m. balandžio 27 d. Nr. Į-151

VilniusSiekdamas užtikrinti kultūros ministro 2007-02-27 įsakymu Nr. ĮV-129 patvirtintos „Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo 2007 m. programos“ įvykdymą:

1. T v i r t i n u šias paveldosauginių leidinių temas:

1.1. Kultūros paveldo pažinimas ir sklaida. Įvairios tematikos ir pobūdžio šviečiamieji, pažintiniai informaciniai leidiniai, skirti Lietuvos kultūros paveldui populiarinti. Skirstomi į:

1.1.1. Lietuvos kultūros paveldas. Įvairios tematikos atlasai, albumai, fotoalbumai, parodų katalogai ir kito pobūdžio reprezentaciniai leidiniai, skirti Lietuvos kultūros paveldui pristatyti:

1.1.1.1. Lietuvos architektūros paveldas. Įvairios tematikos atlasai, albumai, fotoalbumai, parodų katalogai ir kito pobūdžio reprezentaciniai leidiniai, skirti Lietuvos architektūros paveldui pristatyti;

1.1.1.2. Lietuvos urbanistikos paveldas. Įvairios tematikos atlasai, albumai, fotoalbumai, parodų katalogai ir kito pobūdžio reprezentaciniai leidiniai, skirti Lietuvos urbanistikos paveldui pristatyti;

1.1.1.3. Lietuvos industrinis paveldas. Įvairios tematikos atlasai, albumai, fotoalbumai, parodų katalogai ir kito pobūdžio reprezentaciniai leidiniai, skirti Lietuvos pramonės, technikos ir inžinerijos paveldui pristatyti;

1.1.1.4. Lietuvos kultūrinis kraštovaizdis. Įvairios tematikos atlasai, albumai, fotoalbumai, parodų katalogai ir kito pobūdžio reprezentaciniai leidiniai, skirti Lietuvos kultūriniam kraštovaizdžiui pristatyti;

1.1.1.5. Lietuvos archeologijos paveldas. Įvairios tematikos atlasai, albumai, fotoalbumai, parodų katalogai ir kito pobūdžio reprezentaciniai leidiniai, skirti Lietuvos archeologijos paveldui pristatyti;

1.1.1.6. Lietuvos dailės paveldas. Įvairios tematikos atlasai, albumai, fotoalbumai, parodų katalogai ir kito pobūdžio reprezentaciniai leidiniai, skirti Lietuvos dailės paveldui pristatyti;

1.1.2. Lietuvos kultūros paveldo keliai. Pristatomojo pobūdžio šviečiamieji leidiniai, skirti įvairios tematikos Lietuvos kultūros paveldui populiarinti;

1.1.3. Paveldosaugininko užrašai. Nedidelės apimties leidiniai, skirti konkretiems, į kultūros vertybių registrą įtrauktiems kultūros paveldo objektams pristatyti;

1.1.4. Lietuvos kultūros paveldas. Įvairios tematikos atlasai, albumai, fotoalbumai, katalogai, straipsnių rinkiniai ir kito pobūdžio reprezentaciniai leidiniai anglų kalba, pristatantys Lietuvos kultūros paveldą užsienio visuomenei;

1.1.5. Lietuvos regionų kultūros paveldas. Įvairaus pobūdžio pažintiniai, vietinį kultūros paveldą populiarinantys leidiniai, skirti archeologijos, architektūros, dailės ir kitos tematikos kultūros paveldui pristatyti;

1.1.6. Lietuvos tautinių mažumų kultūros paveldas. Įvairios tematikos ir pobūdžio pažintiniai, Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kultūros paveldui pristatyti skirti leidiniai;

1.1.7. Iš paveldosaugos archyvų. Įvairios tematikos ir pobūdžio moksliniai leidiniai, skirti archyvinei medžiagai apie Lietuvos kultūros paveldą pristatyti;

1.1.8. Įdomusis paveldas. Įvairaus pobūdžio ir tematikos šviečiamieji leidiniai, skirti mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui apie Lietuvos kultūros paveldą populiarinti;

1.1.9. Lietuvos paveldosauginė mintis. Paveldosaugos teorijos darbai, supažindinantys su kultūros paveldo sampratomis Lietuvoje, pateikiantys šiuolaikinių paveldo išsaugojimo problemų Lietuvoje aspektus;

1.1.10. Tarptautinė paveldosauginė mintis. Verstiniai užsienio autorių paveldosaugos teorijos darbai, supažindinantys su klasikinėmis ir šiuolaikinėmis kultūros paveldo sampratomis, pateikiantys pamatinius šiuolaikinių paveldo išsaugojimo problemų aspektus;

1.2. Tyrimai ir praktika. Moksliniai-informaciniai, praktinio pobūdžio metodiniai leidiniai, skirti konkrečios srities specialistams su pristatomos srities moksline-informacine bei metodine medžiaga supažindinti. Skirstomi į:

1.2.1. Lietuvos archeologijos kronika. Moksliniai-informaciniai leidiniai, skirti archeologinių tyrimų ataskaitoms ir archeologų darbams Lietuvoje pristatyti;

1.2.2. Lietuvos kultūros vertybių kronika. Moksliniai-informaciniai leidiniai, skirti architektūros, urbanistikos, dailės paveldo ir kultūrinio kraštovaizdžio tyrimams pristatyti;

1.2.3. Paveldosaugininko vadovas. Informaciniai, praktinio pobūdžio metodiniai leidiniai, skirti archeologijos, architektūros, urbanistikos, dailės ir kitos tematikos paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektų tvarkybos darbams pristatyti;

1.3. Kultūros paveldas, vertybės ir paminklai. Mokslinių tyrimų darbai, mokslinės studijos, enciklopediniai, informaciniai leidiniai, skirti kultūros paveldo objektų grupėms pristatyti. Skirstomi į:

1.3.1. Lietuvos architektūros paveldas ir jo vertybės. Įvairaus pobūdžio moksliniai leidiniai, skirti detalioms architektūros paveldo studijoms, architektūros tyrimams specialistams ir plačiajai visuomenei pristatyti;

1.3.2. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės. Įvairaus pobūdžio moksliniai leidiniai, skirti detalioms Lietuvos urbanistinio paveldo studijoms, tyrimams specialistams ir plačiajai visuomenei pristatyti;

1.3.3. Lietuvos industrinis paveldas ir jo vertybės. Įvairaus pobūdžio moksliniai leidiniai, skirti detalioms Lietuvos pramonės, technikos ir inžinerijos paveldo studijoms, tyrimams specialistams ir plačiajai visuomenei pristatyti;

1.3.4. Lietuvos kultūrinis kraštovaizdis ir jo vertybės. Įvairaus pobūdžio moksliniai leidiniai, skirti detalioms Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio studijoms, tyrimams specialistams ir plačiajai visuomenei pristatyti;

1.3.5. Lietuvos archeologijos paveldas ir jo vertybės. Įvairaus pobūdžio moksliniai leidiniai, skirti detalioms archeologijos studijoms, archeologų darbams specialistams ir plačiajai visuomenei pristatyti;

1.3.6. Lietuvos dailės paveldas ir jo vertybės. Įvairaus pobūdžio moksliniai leidiniai, skirti detalioms menotyros studijoms, dailės paveldo tyrimams specialistams ir plačiajai visuomenei pristatyti;

1.4. Monografijos. Fundamentalūs moksliniai leidiniai, skirti išsamiam Lietuvos architektūros, urbanistikos, archeologijos, dailės ir kitos tematikos paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio ir jų objektų klausimui, temai nagrinėti;

1.5. Paveldosauga ir istorija. Įvairios tematikos ir pobūdžio moksliniai leidiniai, skirti Lietuvos paveldosaugos istorinei raidai pristatyti;

1.6. Teisė ir kultūros paveldo apsauga. Įvairaus pobūdžio kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, susijusių su valstybinėmis kultūros paveldo institucijomis ir tarptautinėmis kultūros paveldo apsaugos organizacijomis, leidyba;

1.7. Paveldo aktualijos. Valstybinių kultūros paveldo apsaugos institucijų organizuojamų konferencijų pranešimų, skirtų kultūros paveldo apsaugai propaguoti, lietuvių kalba leidyba;

1.8. Paveldo aktualijos. Valstybinių kultūros paveldo apsaugos institucijų organizuojamų konferencijų pranešimų, skirtų kultūros paveldo apsaugai propaguoti, anglų kalba leidyba.

2. P a v e d u kiekvienais metais, kultūros ministrui patvirtinus „Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programą“, už jos įgyvendinimą atsakingiems asmenims vadovautis šiuo įsakymu ir kiekvienais metais sudaryti iš šio įsakymo 1 punktu patvirtintų temų prioritetinį paveldosauginių leidinių temų sąrašą paveldosauginių leidinių parengimo spaudai ir leidybos paslaugų viešiesiems pirkimams atlikti.Direktorius                                                              Albinas Kuncevičius

Spausdinimo versija