En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2010-05-12 įsakymas Nr. Į-166 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo leidybos projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis prioritetų nustatymo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO LEIDYBOS PROJEKTŲ RĖMIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS PRIORITETŲ NUSTATYMO

2010 m. gegužės 12 d. Nr. Į-166

Vilnius

Vadovaudamasi Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. ĮV-205 (Žin., 2005, Nr. 66-2388) 4 punktu:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. parama leidybai skiriama leidiniui parengti (autorinis atlyginimas, vertimas, redagavimas, korektūra, teksto rinkimas, maketavimas, meninis apipavidalinimas, iliustracijų parengimas), leidiniui išleisti (išlaidos medžiagoms, įrišimas, pozityvų gamyba, spaudos darbai);

1.2. parama leidybai skiriama, atsižvelgiant į:

1.2.1. leidinio atitiktį vienai ar kelioms iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. Į-151 „Dėl paveldosauginių leidinių temų patvirtinimo“ patvirtintų paveldosauginių leidinių temų;

1.2.2. leidinio atitiktį Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, pažinimo, sklaidos ir globos programos įgyvendinimo 2009-2011 metų priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 784 (Žin., 2008, Nr. 91-3634 ), 1.7 priemonei - leisti mokslinius informacinius leidinius apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį užsienyje;

1.2.3. temos mokslinį ir kultūrinį aktualumą, naujumą;

1.2.4. mokslinę vertę, atlikto tyrimo pagrįstumą ir išsamumą;

1.2.5. leidinio kultūrinę ir visuomeninę reikšmę;

1.2.6. leidinio techninius duomenis (popierius, įrišimas, apipavidalinimas ir kt.);

1.2.7. nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programos leidybos projekto (toliau – leidybos projekto) rėmimo valstybės biudžeto lėšomis vykdymo išlaidų sąmatos pagrįstumą;

1.3. parama skiriama tik tiems leidybos projektams, kurių vykdytojai sutartyse nustatytą finansuojamų leidinių egzempliorių skaičių įsipareigoja nemokamai perduoti Departamentui ir valstybinės reikšmės bibliotekoms, mokslo ir studijų institucijų bibliotekoms, savivaldybių ir apskričių viešosioms bibliotekoms (toliau – bibliotekos);

1.4. leidybos projektui Departamento skiriamų valstybės biudžeto lėšų santykinė dalis viso leidybos projekto lėšų poreikio atžvilgiu gali siekti iki 80 procentų;

1.5. nemokamai perduodamų Departamentui ir bibliotekoms leidinių egzempliorių skaičius apskaičiuojamas taip: už 1 procentą Departamento skirtų visų leidybos projektui reikalingų lėšų perduodami 3 leidinio egzemplioriai;

1.6. pagal šio įsakymo 1.5 punktą apskaičiuotas nemokamai perduodamų Departamentui ir bibliotekoms leidinių egzempliorių skaičiaus paskirstymas tarp Departamento ir bibliotekų nustatomas sutartyse, vadovaujantis Departamento direktoriaus sprendimu, priimtu atsižvelgiant į leidinio pobūdį, poreikį ir specifiškumą.

Direktorė                                                                                           Diana Varnaitė

Spausdinimo versija