En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2010-03-20 įsakymas Nr. Į-077 "Dėl kultūros paveldo objektų, tvarkomų pagal 01.01 paveldotvarkos 2010 metų programos priemones, sąrašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, TVARKOMŲ PAGAL 01.01 PAVELDOTVARKOS 2010 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2010 m. kovo 20 d. Nr. Į-077

Vilnius

Vadovaudamasis 2010 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymu pagal programas, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 70 (Žin., 2010, Nr. 11-525), Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos 2010 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. S-1(155) „Dėl Kultūros paveldo departamento 2009 m. paveldosaugos programų projekto“ („Informaciniai pranešimai“, 2010, Nr. 9-115) ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. ĮV-171 „Dėl 2010-2012 metų strateginių veiklos planų patvirtinimo“,

t v i r t i n u Kultūros paveldo objektų, tvarkomų pagal 01.01 Paveldotvarkos 2010 metų programos priemones sąrašą (pridedamas).

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių
Algimantas Degutis

 

PrisegtukasDydis
Paveldotv. 2010 m. progr. sarasas.pdf47.72 KB
Spausdinimo versija