En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2010-01-05 įsakymas Nr. ĮV-2 "Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės paso formos ir Kilnojamosios kultūros vertybės paso pildymo taisyklių patvirtinimo"
 

                                                                                     

                                                      PATVIRTINTA

                                                      Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                      2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-2

KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS PASO PILDYMO IR IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kilnojamosios kultūros vertybės (toliau – Vertybė) paso (toliau – Pasas) pildymo ir išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja prašymų išduoti Pasą pateikimo ir priėmimo, Paso išdavimo, atsisakymo išduoti Pasą, Paso dublikato išdavimo, Paso keitimo, paskelbimo negaliojančiu, pildymo, apskaitos ir saugojimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu įrašius Vertybę į Kultūros vertybių registrą (toliau – Registras) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) per 5 darbo dienas nuo įrašymo dienos apie tai raštu praneša Vertybės savininkui, Taisyklių 4 punkte nurodytam Departamento teritoriniam padaliniui (toliau – Teritorinis padalinys) ir Teritoriniam padaliniui, kurio veiklos teritorijoje Vertybė saugoma. Pranešime nurodomas Vertybės pavadinimas, vardas ar vardų sąrašas, unikalus identifikavimo kodas Registre, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo data, numeris ir pateikiama informacija apie Taisyklėse numatytą Paso išdavimo tvarką. Pranešimą Vertybės savininkui ir Teritoriniams padaliniams rengia Departamento Apskaitos skyrius. Taisyklių 4 punkte nurodytas Teritorinis padalinys, gavęs pranešimą, per 10 darbo dienų užpildo du Paso egzempliorius ir patvirtina juos antspaudu.

4. Vertybių savininkų prašymus išduoti Pasą priima, Pasą pildo, išduoda, keičia ir dublikatus išduoda savininko deklaruotos gyvenamosios vietos (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba buveinės (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) Teritorinis padalinys.

5. Vertybės savininkas ar jo įgaliotas atstovas prašymą Pasui gauti pateikia Taisyklių 4 punkte nurodytam Teritoriniam padaliniui asmeniškai arba registruotu paštu.

6. Prašyme nurodoma:

6.1. Vertybės savininko vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti (telefonas, faksas, elektroninis paštas);

6.2. Vertybės pavadinimas, vardas ar vardų sąrašas, unikalus identifikavimo kodas Registre, saugojimo vietos adresas;

6.3. prašymą pateikusio asmens (Vertybės savininko arba jo įgalioto atstovo) parašas, prašymo data.

7. Prašymas turi būti parašytas įskaitomai.

8. Kartu su prašymu pateikiama:

8.1. prašymą teikiančio Vertybės savininko fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalas arba notaro patvirtinta kopija;

8.2. prašymą teikiančio Vertybės savininko juridinio asmens registravimo pažymėjimo originalas arba kopija, patvirtinta juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

8.3. Vertybės nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos;

8.4. kiti su Vertybe susiję dokumentai, kuriuos Vertybės savininkas ar jo įgaliotas asmuo norėtų prijungti prie Paso kaip priedus.

9. Jeigu prašymas siunčiamas Teritoriniam padaliniui registruotu laišku, pateikiamos Taisyklių 8.1 ir 8.3 punktuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos ir 8.2 punkte nurodyto dokumento kopija, patvirtinta juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.

10. Kai Vertybės savininko prašymą Teritoriniam padaliniui paduoda Vertybės savininko įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinančio dokumento originalą, atstovo tapatybę patvirtinančio dokumento originalą arba notariškai patvirtintą kopiją ir Vertybės savininko prašymą, atitinkantį Taisyklių 6–8 punktuose nustatytus reikalavimus.

Kai atstovaujamo asmens vardu į Teritorinį padalinį kreipiasi Vertybės savininko įgaliotas atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pridėti atstovavimą patvirtinančio dokumento originalą bei atstovo tapatybę patvirtinančio dokumento originalą arba notariškai patvirtintą kopiją. Atstovaujamo asmens vardu pateiktas prašymas turi atitikti Taisyklių 6–9 punktų reikalavimus.

11. Kai prašymą Teritoriniam padaliniui paduoda Vertybės savininko įgaliotas atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti legalizuotas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477).

12. Gauto nevalstybine kalba parašyto prašymo teksto vertimą į lietuvių kalbą organizuoja Departamentas.

 

III. PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS

 

13. Jeigu prašymas pateikiamas asmeniškai kartu su 8 punkte nurodytų dokumentų originalais, Teritorinio padalinio specialistas, atsakingas už Paso išdavimą, padaro šių dokumentų kopijas, o jų originalus prašymo priėmimo metu grąžina pareiškėjui. Kopijos patvirtinamos Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169), nustatyta tvarka.

14. Jeigu asmuo pateikė neįskaitomai parašytą prašymą, netinkamai įformintus ar ne visus Taisyklių 8.1–8.3 punktuose nurodytus dokumentus arba netikslius duomenis, prašymas per 3 darbo dienas grąžinamas prašymą pateikusiam asmeniui, raštu nurodant grąžinimo priežastį, ir jam nustatomas 10 kalendorinių dienų terminas pateiktiems dokumentams patikslinti ar papildomiems pateikti. Per nustatytą terminą nepatikslinus ar nepateikus papildomų dokumentų, prašymas nenagrinėjamas. Apie prašymo palikimo nenagrinėtu priežastis asmuo informuojamas raštu. Šiuo atveju prašymas gali būti teikiamas pakartotinai Taisyklių nustatyta tvarka.

 

IV. PASO IŠDAVIMAS

 

15. Pasas išduodamas Vertybės savininkui per 10 darbo dienų nuo prašymo, atitinkančio šių Taisyklių 6–11 punktuose nustatytus reikalavimus, gavimo dienos. Taisyklių 12 punkte numatytu atveju Pasas gali būti išduodamas per 20 darbo dienų.

16. Pasas išduodamas nemokamai.

17. Pasas išduodamas neterminuotam laikui.

 

V. PASO DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

18. Paso dublikatas išduodamas, jeigu sugadinamas arba dėl kitų priežasčių tampa netinkamas naudoti Paso originalas.

19. Atsiradus Taisyklių 18 punkte nurodytoms aplinkybėms, Vertybės savininkui, pateikusiam tapatybę patvirtinančio dokumento originalą arba notaro patvirtintą kopiją, Paso originalą ir prašymą su motyvuotu paaiškinimu, Teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Paso dublikatą gavimo dienos išduoda Paso dublikatą, kuriame įrašomi buvusiame Pase buvę duomenys. Paso dublikato titulinio lapo viršutinis dešinysis kampas pažymimas specialiąja žyma „Dublikatas“. Netinkamas naudoti Paso originalas paliekamas Paso dublikatą išdavusiame Teritoriniame padalinyje.

 

VI. PASO KEITIMAS

 

20. Pasas keičiamas, jeigu jo formoje išnaudotos įrašams skirtos vietos arba Vertybės savininkas pateikia Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1999 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės paso formos, nuostatų bei pildymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos formos Pasą, jeigu naujos formos Pasas nebuvo išduotas.

21. Atsiradus Taisyklių 20 punkte nurodytoms aplinkybėms, Vertybės savininkui, pateikusiam tapatybę patvirtinančio dokumento originalą arba notaro patvirtintą kopiją, Paso originalą ir prašymą, naujas Pasas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo pakeisti Pasą ir Paso, kurį reikia keisti, gavimo Teritoriniame padalinyje dienos. Pakeisto į naują Paso originalas paliekamas naują Pasą išdavusiame Teritoriniame padalinyje.

 

VII. PASO NEGALIOJIMAS

 

22. Pasas Departamento direktoriaus įsakymu paskelbiamas negaliojančiu, jeigu:

22.1. nustatyta, kad norėdamas gauti Pasą, savininkas ar jo įgaliotas asmuo pateikė klaidingą informaciją, dėl kurios Pasas negalėjo būti išduotas;

22.2. Pasas prarastas;

22.3. iš teisėsaugos institucijų gauta informacija apie nustatytą Paso klastojimo faktą;

22.4. nustatytas faktas, kad įvykus sandoriui dėl Vertybės buvęs savininkas neperdavė Paso naujajam savininkui;

22.5. Pasas pakeistas.

23. Savininkas, praradęs Pasą, apie tai turi raštu pranešti Departamentui arba Pasą išdavusiam Teritoriniam padaliniui. Pranešime turi būti nurodyti prarasto Paso duomenys, kas ir kada Pasą išdavė, Paso praradimo aplinkybės.

24. Pasą išdavęs Teritorinis padalinys, tiesiogiai ar iš Departamento gavęs informaciją, jog paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių Pasas negalėjo būti išduotas, arba faktas, kad įvykus sandoriui dėl Vertybės buvęs savininkas neperdavė Paso naujajam savininkui, šią informaciją turi patikrinti ir nustatyti aplinkybių bei faktų tikrumą.

25. Pasą išdavęs Teritorinis padalinys, gavęs šių Taisyklių 22.2 ir 22.3 punktuose nurodytą informaciją, nustatęs 22.1 punkte nurodytų aplinkybių ar 22.4 punkte nurodytų faktų tikrumą arba pakeitęs Pasą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu apie tai praneša Departamento direktoriui.

26. Departamento direktorius Pasą paskelbia negaliojančiu ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Taisyklių 22.3 punkte nurodytos informacijos arba Taisyklių 23 ir 25 punktuose nurodytų pranešimų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymo projektą dėl Paso paskelbimo negaliojančiu rengia ir per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos skelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ teikia Departamento Apskaitos skyrius.

27. Taisyklių 22.1 punkte nurodytu atveju apie priimtą sprendimą paskelbti Pasą negaliojančiu per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo įsigaliojimo dienos raštu pranešama Pasą gavusiam asmeniui, nurodant Paso paskelbimo negaliojančiu priežastis, įsakymo priėmimo datą, numerį bei reikalavimą per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos grąžinti Pasą Departamentui. Rašto projektą rengia ir teikia Departamento direktoriui Departamento Apskaitos skyrius.

28. Paskelbto negaliojančiu Paso egzemplioriai perbraukiami įstrižais brūkšniais ir ant jų titulinio lapo užrašoma „Paskelbta negaliojančiu“ bei nurodoma paskelbimo negaliojančiu priežastis, sprendimo priėmimo data bei numeris ir pasirašoma Pasą išdavusio Teritorinio padalinio specialisto, atsakingo už Pasų išdavimą, arba Departamento Apskaitos skyriaus vedėjo.

 

VIII. PASO PILDYMAS

 

29. Pasas pildomas pagal kultūros ministro patvirtintą Paso formą lietuvių kalba.

30. Į Pasą duomenys įrašomi kompiuteriu arba ranka mėlynu ar violetiniu rašalu, aiškiai, įskaitomai, tam skirtuose Paso punktuose.

31. Paso priekinio viršelio išorinėje pusėje įrašomas Paso registracijos numeris, jo išdavimo data, Pasą išdavusio Teritorinio padalinio pavadinimas. Išduodant Paso dublikatą šalia Paso išdavimo datos skliausteliuose įrašoma „dublikatas išduotas“ ir nurodoma dublikato išdavimo data. Data rašoma mišriuoju būdu, vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169): nurodomas metų skaitmuo ir žodžio „metai“ santrumpa „m.“, mėnesio pavadinimas, dienos skaitmuo ir žodžio „diena“ santrumpa „d.“; vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio, pvz., 2006 m. gruodžio 5 d. Įrašant Paso registracijos numerį nurodomas Teritorinio padalinio identifikavimo žymuo (Alytaus teritorinio padalinio – A, Kauno teritorinio padalinio – K, Klaipėdos teritorinio padalinio – Kl, Marijampolės teritorinio padalinio – M, Panevėžio teritorinio padalinio – P, Šiaulių teritorinio padalinio – Š, Tauragės teritorinio padalinio – T, Telšių teritorinio padalinio – Te, Utenos teritorinio padalinio – U, Vilniaus teritorinio padalinio – V) ir Paso registravimo dokumentų registre eilės numeris.

32. Paso 1–5, 8–16, 18–19, 23 punktuose duomenys apie Vertybę įrašomi iš Registro ir pildant Pasą ar jo dublikatą turi būti patikrinami ir Pase patikslinami.

33. Vertybei, priklausančiai kilnojamųjų kultūros vertybių kompleksui (toliau – Kompleksas), Paso 4 punkte nurodomas Komplekso pavadinimas, vardas ar vardų sąrašas ir unikalus identifikavimo kodas Registre. Tokiu atveju Paso 5 punkte nurodomi Komplekso dalių pavadinimai, vardai ar vardų sąrašai ir unikalūs identifikavimo kodai Registre.

34. Paso 6 punkte nurodomas Vertybės saugojimo vietos adresas: savivaldybės kodas ir pavadinimas; seniūnijos, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, kodas ir pavadinimas; gyvenamosios vietovės kodas ir pavadinimas; gatvės kodas ir pavadinimas; pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje; korpuso numeris; buto ar negyvenamosios patalpos objekto pavadinimas.

35. Paso 7 punkte pateikiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo įrašyti Vertybę į Registrą išrašas, kuriame nurodomas įsakymo pavadinimas, data, registracijos numeris, reikiama įsakymo teksto dalis. Duomenys įrašomi iš Registro, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo teksto išrašus Teritoriniai padaliniai gauna iš Departamento Apskaitos skyriaus.

36. Paso 9 punkte nurodoma informacija apie Vertybės autorių (jeigu žinoma): autoriaus vardas, pavardė, gimimo ir mirties datos. Kai jos nėra žinomos, pateikiamas autoriaus gyvenimo ar kūrybos laikotarpis.

37. Paso 17 punkte nurodoma informacija, kurią Teritoriniai padaliniai gauna iš Restauravimo tarybos ir Departamento Apskaitos skyriaus.

38. Vertybei esant vienai iš kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, Paso 18 punkte nurodomas kultūros paveldo statinio unikalus identifikavimo kodas Registre (jeigu yra), pavadinimas, vardas ar vardų sąrašas.

39. Paso 20 punkte nurodomi duomenys apie Vertybės savininką ar valdytoją: juridinio asmens pavadinimas, kodas arba Vertybės savininko fizinio asmens vardas, pavardė.

40. Paso 21 punkte pateikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo skelbti vertybę kultūros paminklu išrašas ir/arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo panaikinti sprendimą dėl vertybės paskelbimo kultūros paminklu išrašas. Duomenys įrašomi iš Registro, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo (-ų) teksto išrašus Teritoriniai padaliniai gauna iš Departamento Apskaitos skyriaus.

41. Paso 22 punkte pateikiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo išbraukti Vertybę iš Registro išrašas, kuriame nurodomas įsakymo pavadinimas, data, registracijos numeris, reikiama įsakymo teksto dalis. Duomenys įrašomi iš Registro, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo teksto išrašus Teritoriniai padaliniai gauna iš Departamento Apskaitos skyriaus.

42. Paso 23 punkte nurodoma Vertybės fotografavimo data, fotografo vardas, pavardė (jeigu žinoma). Specialiai tam skirtoje vietoje įklijuojama Vertybės fotografija. Ji turi būti ne mažesnė kaip 9x13 cm dydžio, spalvota, spausdinama ant kokybiško plono fotopopieriaus lygiu paviršiumi. Fotografija neturi būti gaminama ant chemiškai aktyvaus, savaime ryškinančio, reaguojančio į aplinkos veiksnius (šviesą, šilumą) popieriaus. Ji turi būti be baltų kampų, dėmių, įbrėžimų, emulsinio sluoksnio pažeidimų, nuovarvų, linijų ir pan. Fotografijoje neturi matytis kitoje fotografijos pusėje esančių ženklų ar įrašų. Fotografijos padarymu ir atrinkimu rūpinasi Teritorinis padalinys. Įklijuotos fotografijos apatiniame dešiniajame kampe Teritorinio padalinio pareigūnas deda šį Pasą išdavusio Teritorinio padalinio antspaudą. Antspaudas turi būti uždėtas taip, kad dalis jo būtų ant nuotraukos, o dalis – ant Paso lapo, kuriame ji įklijuota.

43. Klaidingų į Pasą įrašytų duomenų taisymai turi būti patvirtinti taisymą atlikusio pareigūno parašu iškart po taisymo, nurodant taisymo datą.

44. Pasą pildantis Teritorinis padalinys atnaujina Paso duomenis. Šis Teritorinis padalinys apie pasikeitusius arba naujus Vertybės duomenis per 10 darbo dienų nuo sužinojimo dienos privalo informuoti Vertybės savininką. Vertybės savininkas per 10 darbo dienų nuo Vertybės saugojimo vietos adreso pasikeitimo apie tai informuoja Teritorinį padalinį.

Vertybės savininkas sutartu laiku pristato jam išduotą Paso egzempliorių į Pasą pildantį Teritorinį padalinį. Pasikeitę arba nauji Paso duomenys įrašomi abejuose Paso egzemplioriuose atitinkamame Paso punkte iš naujos eilutės ir patvirtinami įrašą padariusio pareigūno parašu iškart po įrašo.

Jeigu Vertybės savininkui Pasas nėra išduotas arba Vertybės savininkas nepristatė jam išduoto Paso egzemplioriaus į Teritorinį padalinį, pasikeitę arba nauji Vertybės duomenys įrašomi Teritoriniame padalinyje saugomame Paso egzemplioriuje.

Apie Pase įrašytus pasikeitusius arba naujus Vertybės duomenis Teritorinis padalinys per 3 darbo dienas raštu informuoja Departamento Apskaitos skyrių ir Teritorinį padalinį, kurio veiklos teritorijoje Vertybė saugoma.

45. Paso 24 punkte nurodant Pasą pildžiusiojo (naujus ar pasikeitusius duomenis įrašiusio ar taisiusio) pareigūno pareigas, turi būti nurodomas ir Teritorinio padalinio pavadinimas. Užpildymo data įrašoma Taisyklių 32 punkte nurodytu būdu.

46. Prie Paso gali būti pridedami dokumentai, kuriuose yra su Vertybe susijusi (kita papildoma) informacija. Šiuos dokumentus gali pateikti Vertybės savininkas ar jo įgaliotas asmuo, Taisyklių 8.4 punkte nustatyta tvarka. Pridedant dokumentus Paso 25 punkte nurodomi jų pavadinimai, vienetų ir egzempliorių skaičius. Sprendimą dėl dokumentų prijungimo priima Teritorinio padalinio specialistas, atsakingas už Paso išdavimą.

47. Sudaręs sandorį, buvęs Vertybės savininkas per 15 dienų privalo raštu informuoti Departamentą apie savininko arba valdytojo pasikeitimą. Buvęs savininkas perduoda naujajam savininkui Pasą, o valdytojui – Paso kopiją.

48. Sudaręs sandorį arba įstatymų nustatytais kitais pagrindais įgijęs nuosavybes teisę naujasis Vertybės savininkas per 15 dienų privalo pateikti Vertybės nuosavybę patvirtinančius dokumentus ir Pasą Taisyklių 3 punkte nurodytam Teritoriniam padaliniui, kuris įrašo į Pasą naująjį savininką.

 IX. PASŲ APSKAITA IR SAUGOJIMAS

 

49. KEISTA:

2010 08 20 įsakymu Nr. ĮV-447 (nuo 2010 08 29)

(Žin., 2010, Nr. 102-5296)

Išduoti Pasai registruojami Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintos formos Teritorinio padalinio dokumentų registre, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773). Šio registro formos projektą parengia ir Departamento direktoriui tvirtinti teikia Departamento Apskaitos skyrius.

 

 

50. Paso antrasis egzempliorius kartu su pridedamais dokumentais saugomas Teritoriniuose padaliniuose Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Pase įrašyti Registro duomenys yra vieši, išskyrus asmens duomenis. Vertybės savininkas gali uždrausti skelbti Pase įrašytą Vertybės saugojimo vietos adresą.

52. Teritoriniams padaliniams metodinę pagalbą pildant Pasą teikia Departamento Apskaitos skyrius. Pasų gamybą organizuoja Departamento Administracinis skyrius.

53. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

__________________

 

PrisegtukasDydis
paso forma.DOC75.5 KB
Spausdinimo versija