En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2009-12-24 įsakymas Nr. ĮV-684 "Dėl dviejų smuklių komplekso (unikalus kodas kultūros vertybių registre: 1520) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"

       LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL DVIEJŲ SMUKLIŲ KOMPLEKSO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ
 REGISTRE: 1520) PASKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMU KULTŪROS PAVELDO
               OBJEKTU
                
        2009 m. gruodžio 24 d. Nr. ĮV-684
               Vilnius

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo  kultūros
paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-
5571) 10 straipsnio 4, 6 ir 8 dalimis, 22 straipsniu,  Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-
2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18
straipsnio 8 dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi,  Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų  planavimo
dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos  Respublikos
kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005
m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-
2973;  2008,  Nr. 144-5797), 37.2 ir 37.5 punktais   bei
atsižvelgdamas į Kultūros paveldo departamento prie  Kultūros
ministerijos 2009-11-24 teikimą Nr. (13.1)2-3354:
  1. Skelbiu kultūros paveldo objektą - Dviejų  smuklių
kompleksą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre:  1520)
valstybės saugomu. 
  2. Tvirtinu pridedamą Dviejų smuklių komplekso  (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre: 1520) nekilnojamojo  kultūros
paveldo apsaugos specialųjį planą (teritorijos ir apsaugos zonos
ribų planą bei paveldotvarkos projektą)*.
  3. Nustatau, kad:
  3.1. Dviejų smuklių kompleksas saugomas viešajam pažinimui ir
naudojimui;
  3.2.  Dviejų smuklių komplekso reikšmingumą   lemiančių
vertingųjų savybių pobūdis yra architektūrinis; 
  3.3. Šis įsakymas tą pačią dieną oficialiai be šio įsakymo 2
punkte  nurodyto  nekilnojamojo kultūros paveldo   apsaugos
specialiojo plano skelbiamas "Valstybės žiniose", o įsakymas su
šiais planais - "Valstybės žinių" interneto tinklalapyje (www.
valstybes-zinios.lt).
  4. Pavedu Kultūros paveldo departamentui prie  Kultūros
ministerijos:
  4.1. per 15 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo
pateikti Dviejų smuklių komplekso nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialųjį planą įregistruoti Lietuvos  Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų registre ir paskelbti  Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tinklalapyje.
  4.2. Kultūros vertybių registre papildyti kultūros  paveldo
objekto - Dviejų smuklių komplekso duomenis.

KULTŪROS MINISTRAS              REMIGIJUS VILKAITIS

Spausdinimo versija