En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005-07-18 įsakymas Nr. Į-329 "Dėl prašymų rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teritorijų planavimo dokumentus pateikimo Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos"
     

     

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ RENGTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUS PATEIKIMO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTUI PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

 

2005 m. liepos 18 d. Nr. Į-329

Vilnius

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973):

                     n u s t a t a u, kad tuo atveju, kai Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) teritorinis padalinys prašo Departamentą organizuoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimą, prašyme turi būti nurodyta siūlomo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano tipas, nustatytas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse (toliau – Taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322, prašymo teisinis pagrindas (konkretus Taisyklių punktas), prašymo motyvai, siūlomos planuoti teritorijos ribų aprašymas ir orientacinis plotas (rekomenduojama pridėti brėžinį ar schemą), orientacinė planavimo darbų kaina, paskaičiuota pagal Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-05-02 įsakymą Nr. 63 „Dėl Teritorijų planavimo darbų kainos skaičiavimo metodikos  bendrųjų   nuostatų,  Miestų,  miestelių  ir  kaimų bendrojo planavimo  darbų kainos  skaičiavimo  metodikos,  Miestų, miestelių  ir   jų  dalių   detaliojo  planavimo  darbų    kainos skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, kultūros paveldo objekto(-ų) adresas (-ai), unikalus(-ūs) kodas(-ai) Kultūros vertybių registre.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,                                        Algimantas Degutis

pavaduojantis direktorių

 

 

 

Spausdinimo versija