En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009-12-24 įsakymas Nr. Į-661 "Dėl valstybės įmonės "Lietuvos paminklai" 2010 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymo"
     

     

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS ,,LIETUVOS PAMINKLAI" 2010 M. VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ NUSTATYMO

 

2009 m. gruodžio 24 d. Nr. Į-661

Vilnius

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 126-5433), 2 p. ir atsižvelgdama į valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ 2009 m. gruodžio 17 d. raštą Nr. (1.23-6)-1-1187 „Dėl ketvirtinių įmonės veiklos vertinimo rodiklių“:

                     1. N u s t a t a u šiuos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ (toliau – Įmonė) 2010 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, nuo kurių priklausys Įmonės vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamoji dalis:

                     1.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) pavestų įgyvendinti programų ir kultūros paveldo objektų valdytojų, savininkų pagal sutartis finansuotų tvarkybos darbų projektų vykdymo rezultatų vertinimo rodikliai (procentais nuo metinės darbų apimties):

                     1.1.1. I ketvirčio rodiklis – ne mažiau 1,5 proc.;

                     1.1.2. II ketvirčio rodiklis – ne mažiau 26 proc.;

                     1.1.3. III ketvirčio rodiklis – ne mažiau 63 proc.;

                     1.1.4. IV ketvirčio rodikliai:

1.1.4.1. ne mažiau 100 proc.;

1.1.4.2. 2010 m. baigti be nuostolių.

                     2. N u s t a t a u, kad:

                     2.1. Įmonei pasiekus šio įsakymo 1 p. nustatytus rodiklius (IV ketvirtyje abu rodiklius), Įmonės direktoriui Departamento direktoriaus įsakymu, remiantis Įmonės pateiktais praėjusio ketvirčio duomenimis, kitam ketvirčiui gali būti tvirtinama mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis;

                     2.2. Įmonei nepasiekus šio įsakymo 1 p. nustatytų rodiklių (IV ketvirtyje vieno iš rodiklių), Įmonės direktoriui Departamento direktoriaus įsakymu, remiantis Įmonės pateiktais praėjusio ketvirčio duomenimis, kitam ketvirčiui kintamoji dalis nemokama.

                     3. P a v e d u:

                     3.1. Departamento Juridinio skyriaus vyriausiajam specialistui Juliui Raškauskui viešai paskelbti šį įsakymą Departamento interneto tinklalapyje;

                     3.2. Departamento Planavimo ir programų skyriui kartu su Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriumi įvertinti, ar remiantis Įmonės pateiktais duomenimis, Įmonė pasiekė šio įsakymo 1 p. nustatytus rodiklius;

                     3.3. Įmonės direktoriui Vydmantui Drumstai:

                     3.3.1. viešai paskelbti šio įsakymo 1 p. nustatytus rodiklius Įmonės interneto tinklalapyje;

                     3.3.2. pasibaigus kiekvienam 2010 m. ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, teikti Departamentui duomenis šio įsakymo 1 p. nurodytiems rodikliams nustatyti;

                     3.3.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarime Nr. 1341 nurodyta tvarka, nustatyti mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius Įmonės direktoriaus pavaduotojams ir vyriausiajam buhalteriui.

                    

 

Direktorė                                                                                Diana Varnaitė

 

Spausdinimo versija