En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2009-11-09 įsakymas Nr. ĮV-609 "Dėl poeto Maironio tėviškės sodybos (unikalus kodas kultūros vertybių registre: 11119) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu"

       LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL POETO MAIRONIO TĖVIŠKĖS SODYBOS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS
VERTYBIŲ REGISTRE: 11119) PASKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMU KULTŪROS
PAVELDO OBJEKTU
2009 m. lapkričio 9 d. Nr. ĮV-609 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) 10 straipsnio 4, 6 ir 8 dalimis, 22 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107- 2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsnio 8 dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81- 2973; 2008, Nr. 144-5797), 37.2 ir 37.5 punktais bei atsižvelgdamas į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2009-10-09 teikimą Nr. (13.1)2-2874: 1. S k e l b i u kompleksinį kultūros paveldo objektą - poeto Maironio tėviškės sodybą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 11119) valstybės saugomu. 2. T v i r t i n u pridedamą poeto Maironio tėviškės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 11119) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą (teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą bei paveldotvarkos projektą). 3. N u s t a t a u, kad: 3.1. poeto Maironio tėviškės sodyba saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui; 3.2. poeto Maironio tėviškės sodybos reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių pobūdis (jų derinys) yra architektūrinis- istorinis-memorialinis; 3.3. šis įsakymas tą pačią dieną oficialiai be šio įsakymo 2 punkte nurodyto nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano skelbiamas "Valstybės žiniose", o įsakymas su šiais planais - "Valstybės žinių" interneto tinklalapyje (www. valstybes-zinios.lt). 4. P a v e d u Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos: 4.1. per 15 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti poeto Maironio tėviškės sodybos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą (teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą bei paveldotvarkos projektą) įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir paskelbti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tinklalapyje; 4.2. Kultūros vertybių registre papildyti kultūros paveldo objekto - poeto Maironio tėviškės sodybos duomenis. KULTŪROS MINISTRAS REMIGIJUS VILKAITIS _________________ Poeto Maironio tėviškės sodybos (unikalus kodas 11119, senas kodas IV521) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos SPECIALUSIS PLANAS SPRENDINIAI BYLOS TURINYS TEKSTINĖ DALIS 1. Įvadas 2. Bendroji dalis 2.1. Objekto apibūdinimas: Administracinė priklausomybė; Geografinė padėtis; Vertybės apimtis; Teritorijų planavimo dokumentai, susiję su objektu. 2.2. Objekto ir jo aplinkos istorinė raida. 2.3. Užstatymo struktūros raida ir poveikis tūrinei - erdvinei kompozicijai. 2.4. Išvados. 3. Specialiojo plano projektas 3.1. Vertybės teritorijos ir apsaugos zonų projektas. 3.2. Paveldotvarkos projekto sprendiniai. 3.3. Transporto ir pėsčiųjų eismo organizavimo sprendiniai. 4. Literatūra ir šaltiniai GRAFINĖ DALIS Esamos būklės analizė.......................... SP-(17)2007-A Sprendiniai. Teritorijos ribų planas ir paveldotvarkos projektas..................................... SP-( 17)2007-P PLANAVIMO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI 1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. Į-225 "Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo", 1 lapas; 2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio teritorijos bei apsaugos zonos 2006 lapkričio 27 d planavimo darbų programa (UŽDUOTIS), 2 lapai; 3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio 2006 lapkričio 21d. Nr. 721 planavimo sąlygos specialiojo planavimo dokumentams rengti, 2 lapai; 4. Raseinių rajono savivaldybės administracijos architekto tarnybos 2006-08-24 raštas Nr. AT9-386 "Dėl specialiojo planavimo sąlygų", 1 lapas; 5. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 291 planavimo sąlygos specialiojo planavimo dokumentams rengti, 2 lapai; 6. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. Nr. 454 planavimo sąlygos nacionalinio, regioninio, rajono lygmens bendrojo ir specialiojo planavimo dokumentams rengti, 2 lapai; 7. Kauno apskrities viršininko įsakymas dėl Pikčiūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo, 2005-09-27 Nr. 02-08-9209, 2 lapai; 8. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus planavimo sąlygos bendrojo / specialiojo/ planavimo dokumentams rengti Nr. 735 (2006 08 24; patikslintas 2006 11 23), 2 lapai; 9. Kauno apskrities viršininko administracijos 2006-10-17 raštas Nr. 3R-265-(10 27) "Dėl specialiojo plano", 1 lapas; 10. Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Raseinių rajono žemėtvarkos skyriaus 2006-08-18 raštas Nr. 04-651 "Dėl Maironio tėviškės sodybos", 1 lapas; 11. Raimondo Špoko individualios įmonės parengtas Maironio tėviškės sodybos suformuoto žemės sklypo ribų planas, parengtas Pikčiūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto, patvirtinimo (Raseinių r.) 2005-09-27 įsakymu Nr. 02-08-9209, 2 lapai; 12. Inventorinis sodybos planas, 2 lapai; 13. Teritorijos schema su esamais ir buvusiais pastatais ir atliktų darbų sąrašas. UAB "Renovacijos projektai" PV V. Stepulienė, 2005 m., 1 lapas; 14. Dubysos regioninio parko direkcija. Dėl pasiūlymų Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiajam planui, 1 lapas; 15. Brėžinys - Sodybos (Maironio tėviškė) IV521 specialiojo plano suderinta koncepcija (kopija), 1 lapas; 16. Poeto Maironio tėviškės sodybos (unikalus kodas 11119) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano viešo svarstymo su visuomene ataskaita, 12 lapų; 17. Sprendinių pasekmių vertinimas, 3 lapai; 18. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. Į-330 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m gegužės 30 d. įsakymas Nr. Į-225 "Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo" papildymo", 1 lapas. 19. Dubysos regioninio parko direkcijos raštas "Dėl Poeto Maironio tėviškės sodybos (unikalus kodas 11119, senas kodas IV521) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano", Nr. (6.1)-S-102, 2009-08-07; 20. Raseinių rajono savivaldybės administracijos raštas "Dėl Poeto Maironio tėviškės sodybos specialiojo plano", Nr. (5- 26)R5-1444, 2009-06-11; 21. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. TP1-98, 1 lapas; 22. Architekto kvalifikacijos atestatas Nr. A 032, 1 lapas; 23. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr. 0682, 1 lapas. PRIEDAI 1 priedas. J.Juozonio sodybos plano ir pastatų rekonstrukcinės schemos. (Leonas Juozonis. Įžymių žmonių gimtinės. T.1. .Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. Vilnius - 1988). 2 priedas. Dubysos regioninio parko tvarkymo plano brėžinio fragmentas. 3 priedas. Poeto Maironio Tėviškė. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. 4 priedas. Poeto Maironio tėviškės sodyba. Apibrėžtų teritorijos ribų planas. KPC. 2008 02 27. 5 priedas. Foto-fiksacija. 6 priedas. Situacijos schema. ĮVADAS Poeto Maironio tėviškės sodyba (unikalus kodas 11119, senas kodas IV521) yra kultūros paveldo objektas - memorialinė vieta, poeto Maironio šeimos namai, kurią vizualiai įprasmina sodybvietė su užstatymo liekanomis, želdinių reliktais, takų ir kelių bei vandens telkinių fragmentais. Sodybą supa autentiškas kraštovaizdis - erdvios vidurio Lietuvos lygumos, išraižytos jaukių upelių slėnių. Objektas yra Dubysos regioninio parko konservacinio prioriteto zonoje Pasandravio istoriniame draustinyje. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialaus plano rengimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. Į-225 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo". Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti poeto Maironio tėviškės sodybos (unikalus kodas 11119) ir jos teritorijos išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą. Planavimo uždaviniai: 1. Nustatyti (patikslinti) poeto Maironio tėviškės sodybos (unikalus kodas 11119) teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus; 2. Nustatyti paveldosaugos reikalavimus bei konkrečių tvarkymo priemonių sistemą sodybos teritorijoje bei apsaugos zonoje, reglamentuoti žemės darbus, statinių, įrenginių statybą, statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir intensyvumą, išorės apdailos medžiagas, apželdinimą, želdinių aukštį, tankį, rūšį, transporto srautus, jų intensyvumą, 3. Numatyti galimybę pritaikyti sodybą mokomosioms edukacinėms programoms, su tuo susijusiai ūkinei veiklai, masiniams ir kameriniams renginiams, nepažeidžiant vertybės vertingųjų savybių. Plano tipas: Specialusis planas pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį yra vietovės lygmens. Specialaus plano organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys. Specialaus plano rengėjas: VĮ "Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, Vilnius. Projektavimo eiga: Poeto Maironio tėviškės sodybos specialusis planas pradėtas rengti Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. Į-225. Specialaus plano organizatoriaus funkcijas vykdantis KPD Kauno teritorinis padalinys pateikė: 1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio teritorijos bei apsaugos zonos 2006 lapkričio 27 d planavimo darbų programa (užduotis); 2. Raseinių raj. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 291 planavimo sąlygos specialiojo planavimo dokumentams rengti. 3. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus planavimo sąlygos bendrojo /specialiojo/ planavimo dokumentams rengti Nr. 735 (2006 08 24; patikslintas 2006 11 23) 4. Kauno apskrities viršininko administracijos 2006-10-17 raštas Nr. 3R-265-(10 27) "Dėl specialiojo plano" 5. Teritorijos schema su esamais ir buvusiais pastatais ir atliktų darbų sąrašas. UAB "Renovacijos projektai" PV V. Stepulienė, 2005 m. 6. Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Raseinių raj. Žemėtvarkos skyriaus 2006-08-18 d. raštas Nr. 04-651 "Dėl Maironio tėviškės sodybos": R.Špoko individualios įmonės parengtą Maironio tėviškės sodybos suformuoto žemės sklypo ribų planą; 7. Dubysos regioninio parko direkcija. Dėl pasiūlymų Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiajam planui. 8. Inventorinį sodybos planą; Projektavimo darbai buvo vykdomi etapais: I. Esamos būklės analizė: Esamos būklės analizės etape išnagrinėta poeto Maironio tėviškės sodybos Bernotų km., Raseinių r., istorinė raida, jos įtakoje susiklostę planinės ir tūrinės erdvinės struktūros ypatumai. Remiantis istoriniais ir natūroje atliktais apžvalginiais tyrimais parengtas esamos būklės analizės brėžinys (SP-(17)2007-A). II. Koncepcijos rengimo stadija: Atsižvelgiant į atliktos esamos būklės analizės išvadas pasiūlytos vertybės teritorijos ribos, kurios sutapo su Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio darbų programos (užduoties), išduotos 2006 m. lapkričio 27 d., planuojamos teritorijos ribomis bei sodybai skirto sklypo ribomis. Objekto apsaugos zona nenustatyta, kadangi objektas yra Pasandravio istoriniame draustinyje, įkurtame Dubysos regioninio parko ribose. Vertybės teritorijos ribos ir paminklotvarkos projekto koncepcija aptarta ir jai pritarta Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno padalinyje 2007 m. gruodžio 20 d. Jai taip pat pritarta Dubysos regioninio parko direkcijoje (2008-06-19) ir Raseinių raj. administracijos architekto tarnyboje (2008-06-19). Kultūros paveldo skyrius įpareigotas inicijuoti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto sudarymą. Aktas Nr. KPD- RM-644 sudarytas 2008-02-27. III. Sprendinių rengimo stadija: Koncepcijos pagrindu konkretizuotos vertybės teritorijos ribos, saugojimo ir naudojimo režimai, nustatyti konkretūs paveldosaugos reikalavimai nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų aplinkos tvarkymui. 2. BENDROJI DALIS 2.1. Poeto Maironio tėviškės sodybos (unikalus kodas 11119, senas kodas IV521) apibūdinimas Administracinė priklausomybė Bernotų k., Pagojukų sen., Raseinių raj., Kauno apskritis. Geografinė padėtis ir aplinka Sodyba yra kelio Nr. 225 Raseiniai - Baisiogala 13,5 km, pietinėje kelio pusėje, apie 70 m nuo kelio sankasos, lygumoje apribotoje miškų ir išraižytoje Luknės upelio ir jo intako vaizdingų slėnių. Objektui paskirtas sklypas apima sodybvietę ir pievą į šiaurę nuo jos, tarp sodybvietės ir kelio sankasos. Į pietryčius, už želdinių juostos ir kūdros, atvirame lauke yra gretimo sklypo sodyba su trimis pastatais - mediniais namu ir daržine bei mūriniu ūkiniu pastatu. Želdinių juosta vizualiai atriboja nagrinėjamą objektą nuo pastarojo užstatymo. Sodyba yra Dubysos regioniniame parke, Pasandravio istoriniame draustinyje, įsteigtame 1990-01-29 Ministrų tarybos nutarimu tikslu išsaugoti poeto Maironio (1862-1932) sodybą, jos gamtinę ir kultūrinę aplinką. Abi su poetu Maironiu susijusias memorialines vietas - Pasandravio dv. sodybą (Maironio gimtinę) ir Bernotų kaimo sodybą (Maironio tėviškę) jungia vaizdingas takas, kertąs Luknės ir į ją įtekančios Sandravos slėnius. Vertybės apimtis Poeto Maironio tėviškės sodybos (unikalus kodas 11119) apskaitos dokumentai yra Vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-644, sudarytas ir patvirtintas 2008-02-27. Vertybė yra kompleksinis objektas, kurį sudaro: namas (31758), svirnas (31759), kiaulidė (31760), rūsys (31761). Vertingosios savybės taip pat yra sodybos planinės-erdvinės struktūros fragmentai, tvarto akmens mūro pamatai, dengto šulinio su svirtimi tipas, medinio kryžiaus sklypo centrinėje dalyje tipas, medinių tvorų - kliubinės karčių ir pintinės žagarų - tipai, įvažiavimo į sodybą nuo Raseinių - Baisogalos kelio trasa, pavieniai lapuočiai ir spygliuočiai medžiai, apsodinimo vaismedžių sodu pobūdis, sodo apsodinimo perimetru pobūdis, kūdros kranto linija. Teritorijų planavimo dokumentai, susiję su objektu 1992 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo nutarimu Nr. I-2913 "Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo" (Žin., 1992, Nr. 30-913) įsteigtas Dubysos regioninis parkas. Jo paskirtis (nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 "Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo") yra išsaugoti raiškų Dubysos senslėnį, geomorfologinės, hidrografinės, botaninės bei kultūrinės vertės kraštovaizdį bei kultūros paveldo vertybes, tarp jų - poeto Maironio sodybą, jos gamtinę ir kultūrinę aplinką. (www.vstt.lt: regioniniai parkai). Specialius Dubysos regioninio parko apsaugos, projektavimo ir statybų jo teritorijoje reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus nustato Dubysos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 414 2002m. rugpjūčio 10 d.. Aukščiau išvardinti teisės aktai sudaro teisinį pagrindą nagrinėjamo objekto išlikimui ir visaverčiam funkcionavimui. Jais remiantis sudarytas ir 2006 m. liepos 14 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-348 patvirtintas Dubysos regioninio parko tvarkymo planas (www.vstt.lt: saugomų teritorijų planavimas). Jame numatomos konkrečios kryptys ir priemonės vertingų gamtinio kraštovaizdžio, ekosistemų, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimui, atkūrimui ir funkcionavimui. Dubysos regioninio parko kultūros paveldo vertybėms išsaugoti numatyti tvarkymo būdai - restauravimas, rekonstravimas (Dubysos regioninio parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindiniai teiginiai. IV. Kultūros paveldo apsaugos kryptys ir priemonės). Dubysos regioninio parko tvarkymo plane pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 996, nustatytos kraštovaizdžio tvarkymo zonos ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės. Nagrinėjamo kultūros paveldo objekto - poeto Maironio tėviškės sodybos teritorijos dalis - sodybvietė yra edukacinės paskirties žemės subnatūralios (ne urbanizuotos) aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (NDn). Kita teritorija - pusiau natūrali pieva į šiaurę nuo sodybvietės - yra specializuoto apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (ŽAs). Edukacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonose esančios teritorijos tvarkomos mokslo ir švietimo plėtojimo reikmėms, skatinama kurti reikiamas lauko ekspozicijas, užtikrinamos jų edukacinio lankymo sąlygos. Papildomi apribojimai nenustatomi. (Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 996 : V.Kitos paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentas, punktas 33). Sodybvietės prieigas (žiūr. Priedą Nr. 4: Dubysos regioninio parko tvarkymo plano brėžinio fragmentas) kerta du pažintiniai automobilių takai (Betygalos-Šiluvos ir Raseinių-Baisiogalos kelio atkarpa nuo Raseinių iki Bernotų). Transporto parkavimui numatyta automobilių stovėjimo aikštelė į rytus nuo sodybvietės, prie kelio, vedančio į kaimyninę sodybą. Nagrinėjamas objektas pėsčiųjų ir dviračių takais turi būti sujungtas su Pasandravio sodyba (Maironio gimtine), o dviračių takas turi įsilieti į bendrą regioninio parko dviračių takų sistemą. 2.2. Objekto ir jo aplinkos istorinė raida Bernotai (iki 1900 m. vadinosi Ančkiemiu) Jono Mačiulio - Maironio tėvų ūkis, kuriame poetas praleido vaikystę ir lankydavosi brandžiame amžiuje. Ūkiui priklausė 45 ha žemės, 19 ha miško (Srautuose). Vienkieminė sodyba užėmė beveik stačiakampį, pietrytiniame kampe nusklembtu kampu, sklypą. Į ją iš vieškelio atsišakojo įvažiavimo keliukas, kuris sodybos viduryje stačiu kampu suko į vakarus - į ūkinę sodybos dalį (keliuko trasa išlikusi). Kelio susikirtimą su vieškeliu žymėjo kryžius. Kitas kryžius stovėjo sodybos centre, gerojo kiemo prieigose priešais namą (toje vietoje dabar atstatytas kitas kryžius). Gerąjį kiemą formavo dvigalė pirkia (Nr. 8, neišlikusi) ir dviejų patalpų svirnas (Nr. 9, neišlikęs), stovį vienas priešais kitą, į pietus nuo kelio posūkio. Į rytus nuo jų driekėsi sodas. Rytinį sodo pakraštį ribojo aukštų medžių eilė (įvairūs lapuočiai, eglės - dalinai išlikę). Šiaurinėje jo dalyje, prie tvoros, netoli įvažiavimo stovėjo nedidelė vežiminė ("vazaunė") (Nr. 12, neišlikusi). Sodo viduryje buvo šulinys su svirtimi (Nr. 22, neišlikęs), augo sena pušis, kiek toliau jaunesnė (išlikusi). Į pietryčius nuo namo buvo rūsys (Nr. 4, 31761). Ūkinėje sodybos dalyje stovėjo tvartai ir kluonai. Didelių gabaritų galvijų tvartas (Nr. 5, išlikę pamatai) ir nedidelė trijų patalpų kiaulidė-avidė (Nr. 10, neišlikusi) buvo orientuoti galais į pagrindinį sodybos kelią. Pastatus jungė ir diendaržį formavo apie 2m aukščio tvora su vartais į gerojo kiemo pusę. Kluoneną sudarė du klojimai (Nr. 13,14, neišlikę) ir daržinė (Nr. 11, neišlikusi). Pastatų architektūra buvo tradicinė Vidurio Lietuvos XIX a. pab. kaimams (sodybos ir pastatų rekonstrukcines schemas pagal kraštotyrinius duomenis pateikė Leonas Juozonis ir Vidas Maulius, 1974 m. (priedas Nr. 11). Pirminis sodybos užstatymas sunaikintas 1915 m. Visi 9 pastatai buvo sudeginti. Išliko požeminio tipo rūsys (Nr. 4; 31761), virš kurio apie 1926 m., užstatyta antžeminė medinė dalis. Atkurdamas sodybą Maironio sesers Kotrynos Lipčienės vyras ūkinį kiemą paliko pirminėje vietoje - tvartas buvo atstatytas ir praplėstas, klojimas suręstas naujas (Nr. 17, neišlikęs). Tuo tarpu gerasis kiemas įkurtas naujoje vietoje, į vakarus nuo ūkinio, už buvusios sodybvietės ribos. Į jį iš vieškelio nutiestas naujas įvažiavimo kelias. Sankryžoje, pagal tradiciją, pastatytas medinis kryžius (neišlikęs). Naujame kieme suręstas namas (Nr. 1; 31758), už jo, atokiau nuo kitų pastatų, - dar vienas klojimas (brėžinyje Nr. 19, neišlikęs,). Prie namo iškastas šulinys (Nr. 7 atstatytas tipas). Po 1930 m. sodybos paveldėtojas Kaminskas gerajame kieme pastatė svirną (perkėlė iš kitur) (Nr. 2, 31759), netoli tvarto surentė kiaulidę (Nr. 3, 31760), į pietus nuo tvarto - klojimą (Nr. 14, neišlikęs). 2.3. Užstatymo struktūros raida ir poveikis tūrinei erdvinei objekto kompozicijai. Sodybos struktūra susiformavo po XX a. trečiojo dešimtmečio pakeitimų. Ją sudaro dvi dalys: rytinėje pusėje - Maironio tėvų sodybvietė su užstatymo liekanomis (rūsiu Nr. 4; 31761, tvarto pamatais ir senojo kryžiaus vietoje atstatytu kryžiumi) bei želdinių ir vandens telkinių fragmentais, vakarinėje pusėje - Maironio sesers sodyba su trimis pastatais - namu (kuriame yra muziejaus ekspozicija) (Nr. 1, 31758), svirnu (Nr. 2, 31759) ir kiaulide (Nr. 3, 31760) (muziejaus pagalbiniais pastatais). Už sodybvietės ribų driekiasi pievos. Įkūrus naujos (sesers) sodybos gerąjį kiemą naujoje vietoje ir nesant senųjų pastatų, sodybos branduolys persikėlė į vakarus, o senoji sodyba tapo iš dalies periferine. Atsvara naujam branduoliui yra senosios rytinės sodybos želdiniai ir želdynai bei kūdra. Šioje situacijoje taip pat labai svarbi pirminio pagrindinio sodybos kelio trasa. Įvažiavimas į sodybą senojoje dalyje sustiprina pastarosios vizualinį poveikį ir reikšmę. 2.4. Išvados 1. Poeto Maironio(1862-1932) tėviškės sodyba (unikalus kodas 11119) - kultūros paveldo objektas - memorialinė vieta, kurioje tradicinės Lietuvos kaimui sodybos grožis ir ją supanti vaizdinga aplinka darė įtaką poeto asmenybės formavimuisi ir jo kūrybai. Sodyba yra Pasandravio istoriniame draustinyje, įsteigtame 1990-01- 29 Ministrų tarybos nutarimu Dubysos regioninio parko ribose. 2. Sodybą sudaro dvi dalys: senoji Maironio tėvų sodybvietė su užstatymo liekanomis (rūsiu Nr. 4, 31761, tvarto pamatais, senojo kryžiaus vietoje atstatytu kryžiumi) bei želdinių ir vandens telkinių fragmentais, ir XX a. trečiajame dešimtmetyje suformuota Maironio sesers sodyba su trimis pastatais - namu (31758) (kuriame yra muziejaus ekspozicija), svirnu (31759) ir kiaulide (31760) (muziejaus pagalbiniais pastatais). 3. Sesers sodybos pagrindinio kiemo įkūrimas naujoje vietoje suardė pirminę erdvinę struktūrą: sodybos branduolys persikėlė į vakarus, o senoji sodyba tapo periferine. 4. Tūrinė erdvinė sodybos kompozicija padrika ir išsklidusi. Dominuoja ištuštėjusios erdvės su grupėje (sesers sodybos pagrindinis kiemas) ar pavieniui (senojoje dalyje) stovinčiais pastatais ir statiniais (rūsys, kryžius) bei medžiais. Želdinių sistemos pilnai (senasis sodas) ar dalinai (perimetrinis apsodinimas) sunykusios. Sodybos erdves ir aplinką darko antžeminiai elektros tinklai. 5. Objektas suvokiamos daugiau semantine prasme, dėka bendro istorinio vietos ir jos aplinkos pažinimo. Todėl senosios sodybos atkūrimas galimas ir pageidautinas. Jo dėka būtų dalinai atstatyta sodybos erdvių hierarchija, suteikiama daugiau pažintinės informacijos, taip pat sudarytos prielaidos visaverčiam lankytojų aptarnavimui. 3. SPECIALIOJO PLANO PROJEKTAS 3.1. VERTYBĖS TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONŲ PROJEKTAS Vertybės teritorijos ribos sutampa su Vertinimo tarybos akte Nr. KPD-RM-644, sudarytame 2008-02-27, nustatytomis ribomis. Taip pat jos sutampa su sodybai skirto sklypo ribomis (Žemės sklypo planas. Žemėtvarkos projektas, Raimondo Špoko individuali įmonė, 2006 01 11). Ribos: šiaurinė riba lygiagreti keliui Raseiniai - Grinkiškis (pravesta 6 m atstumu nuo kelio sankasos viršaus), rytinę ribą žymi želdinių juostos išorinė kraštinė, pietinė ir vakarinė ribos pravestos atvira teritorija ir ryškesnių žymių neturi. Vertybės teritorijos ribų taškų koordinatės pateiktos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano brėžinyje. Pietinės ir rytinės ribų trasos artimos XIX a. pabaigos sodybvietės riboms; šiaurinė riba nukelta į šiaurę. Planuojamą objekto teritoriją sudaro netaisyklingos konfigūracijos sodybvietė (teritorija Nr. 1.1) ir pusiau natūrali pieva į šiaurę nuo jos (teritorija Nr. 1.2). Teritorijos plotas - 5,26 ha. Apsaugos zonos (fizinio ir vizualinio pozoniai). Objektas yra Pasandravio istoriniame draustinyje, įkurtame Dubysos regioninio parko ribose. Draustinyje esančio kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nenustatomos. Šiuo atveju draustinio teritorinio planavimo dokumentai ir (ar) šių saugomų teritorijų nuostatai papildomai saugo nuo galimos neigiamos veiklos gretimose teritorijose poveikio (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsnio 7 punktas) Tokiu būdu, siūlomai kultūros paveldo objekto - Poeto Maironio tėviškės sodybos (unikalus kodas 11119) - teritorijai apsaugos zona nenustatoma. 3.2. PAVELDOTVARKOS PROJEKTO SPRENDINIAI Poeto Maironio tėviškės sodybos (unikalus kodas 11119) tvarkymo principai nustatomi tikslu: 1. Išsaugoti kultūros paveldo objektą - Poeto Maironio tėviškės sodybos (unikalus kodas 11119) - istorinį memorialinį architektūrinį kompleksą, kurį sudaro Vertinimo tarybos akte Nr. KPD-RM-644 (2008-02-27) nustatytos vertingosios savybės: namas (31758), svirnas (31759), kiaulidė (31760), rūsys (31761). Vertingosios savybės taip pat yra: sodybos planinės-erdvinės struktūros fragmentai su pastatų, statinių ir želdinių liekanomis, įvažiavimo į sodybą nuo Raseinių - Baisogalos kelio trasa, kūdros kranto linija; 2. Sudaryti prielaidas visuomenei kuo geriau pažinti aplinką, kurioje brendo poeto Maironio asmenybė, numatant galimybę dalinai atkurti senosios Maironio tėvų sodybos tūrinę erdvinę struktūrą; 3. Sudaryti prielaidas visaverčiam lankytojų aptarnavimui, bei kamerinių ir viešųjų renginių organizavimui, edukacinių programų vertybės teritorijoje, nepažeidžiant kultūros paveldo komplekso vertingųjų savybių. Visoje kultūros paveldo objekto teritorijoje nustatoma konservacinė (saugojimo) paskirtis. Siekiant nustatyti konkrečių tvarkymo priemonių sistemą bei paveldosaugos reikalavimus, atsižvelgiant į vertingųjų savybių pobūdį, atskirose teritorijos dalyse siūlomi skirtingi saugojimo režimai bei nustatomi skirtingi statinių ir teritorijų tvarkymo reglamentai. +--------------+-----+------+---------------+ Teritorija Nr. 1.1 |saugojimo | A | * |leistinas | (Sodybvietė) |režimas | | |pastatų aukštis| +--------------+-----+------+---------------+ |žemės sklypo |0,05 | 0,07 |žemės sklypo | |užstatymo | | |užstatymo | |tankumas | | |intensyvumas | +--------------+-----+------+---------------+ |tvarkybos | a | b1 |tvarkybos | |darbai saugomų| | |darbai kitų | |objektų | | |objektų | +--------------+-----+------+---------------+ |reikalavimai | c1 | d1 |reikalavimai | |teritorijos | | |žemės darbams | |tvarkymui | | | | +--------------+-----+------+---------------+ A - Autentiškos paskirties saugojimo režimas. * - Saugomų pastatų ir statinių aukštis nustatomas pagal tyrimų duomenis. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0,05. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: - 0,07 (tikslinamas pagal tyrimų duomenis). a - reikalavimai saugomiems objektams Galimi tvarkybos darbai saugomuose pastatuose (name (31758), svirne (31759), kiaulidėje (31760), rūsyje (31761)) yra: - taikomieji ir ardomieji tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo darbai; remontas, konservavimas, restauravimas, pritaikymas, atkūrimas, šių darbų planavimas ir projektavimas. Visi tvarkybos darbai vykdomi nepažeidžiant vertingųjų savybių nustatytų kultūros vertybių pase. Atkūrimo darbai vykdomi remiantis tyrimų duomenimis. Tvarkant pastatus būtina taikyti senuosius tradicinius medžiagų paruošimo, apdirbimo bei statybos metodus ir technologijas. Saugomi pastatai - namas (31758), svirnas (31759), kiaulidė (31760), atkūrus sodybos pastatus Nr. 5, 8, 9, 10, 11, 12, pritaikomi lankytojų aptarnavimui ir ūkinei veiklai, susijusiai su edukacija bei muziejininkyste. b1 - reikalavimai kitiems statiniams Leidžiami tvarkomieji statybos darbai: remontas, pritaikymas, menkaverčių statinių ir pastatų griovimas. Galimas sodybos rytinės dalies (tėvų sodybos) pastatų Nr. 5, 8, 9, 10, 11, 12 atkūrimas pagal tyrimų medžiagą. Atkurti pastatai pritaikomi mokomosioms (edukacinėms) programoms: - Pastatuose Nr. 8, 9 įrengiama poeto Maironio ir to meto kaimo aplinkos memorialinė ekspozicija; - Pastatus Nr. 5, 10, 11, 12 galima pritaikyti lankytojų aptarnavimui ir ūkinei veiklai, susijusiai su edukacija bei muziejininkyste; - Stacionarios higienos patalpos lankytojų aptarnavimui įrengiamos vežiminės pastate Nr. 12 arba daržinėje Nr. 11. Atkuriant pastatus ir statinius būtina taikyti senuosius tradicinius medžiagų paruošimo, apdirbimo bei statybos metodus ir technologijas, tikslu eksponuoti vidurio Lietuvos XIX a. pab.-XX. pr. kaimo sodybos etninę architektūrą. c1 - reikalavimai teritorijos tvarkymui Saugomi ir tvarkomi vertingi sodybvietės tūrinės erdvinės struktūros elementai: Saugoma sodybą kertanti įvažiavimo nuo Raseinių - Baisogalos kelio trasa (kelio dangos tipas - tradicinis kaimo vietovėms). Saugomi mažosios architektūros statinių tipai - svirtinis šulinys (Nr. 7) ir kryžius (Nr. 6). Atstatomas principinis visos sodybos ir jos dalių aptvėrimas: tvoros ir vartai tradicinės vidurio Lietuvai XIX a. pab. konstrukcijos - kliubinės karčių, pintinės žagarų, statinėlių. Kūdros kranto linija sklypo centrinėje dalyje nekeičiama. Saugomi, prižiūrimi, nuolat atnaujinami vertingi želdiniai ir jų sistemos: - pavieniai lapuočiai ir spygliuočiai medžiai: gluosniai, ąžuolas, liepos, beržas, eglės, pušis; - atkuriamas vaismedžių sodas; - saugomi išlikę, atkuriami sunykę, apsodinimo perimetru lapuočiais ir spygliuočiais medžiais formantai; Naikinamos sodybą kertančios antžeminės elektros tinklų linijos. Galimi sodybos centrinės dalies tūrinės erdvinės struktūros atkūrimo darbai pagal tyrimų medžiagą: atkuriami sunykę mažieji statiniai - šuliniai (Nr. 22 ir 21), diendaržis (Nr. 24) , atkuriami daržai, gėlynas ir bitynas. d1 - reikalavimai žemės darbams Sodybos teritorijos reljefas nekeičiamas. Prieš vykdant sodybos centrinės dalies tūrinės erdvinės struktūros atkūrimą, atlikti archeologinius tyrimus (tikslu nustatyti atstatomų pastatų vietas). +--------------+-----+------+---------------+ Teritorija Nr. 1.2 |saugojimo | A | 4-12 |leistinas | (pusiau natūrali |režimas | | |pastatų aukštis| pieva į šiaurę nuo +--------------+-----+------+---------------+ sodybvietės) |žemės sklypo | 0 | 0 |žemės sklypo | |užstatymo | | |užstatymo | |tankumas | | |intensyvumas | +--------------+-----+------+---------------+ |tvarkybos | - | b2 |tvarkybos | |darbai saugomų| | |darbai kitų | |objektų | | |objektų | +--------------+-----+------+---------------+ |reikalavimai | c2 | d2 |reikalavimai | |teritorijos | | |žemės darbams | |tvarkymui | | | | +--------------+-----+------+---------------+ A - Autentiškos paskirties saugojimo režimas. Saugomų pastatų ir statinių teritorijoje nėra. Pastatų statyba draudžiama. Leidžiama laikinų statinių, skirtų kultūrinei veiklai, statyba. b2 - reikalavimai kitiems statiniams Leidžiama laikinų (skirtų kultūrinei veiklai) statinių statyba. c2 - reikalavimai teritorijos tvarkymui Išsaugoma atvira erdvė ir natūrali aplinka (pusiau natūrali šienaujama pieva). Vakarinėje jos dalyje (į vakarus nuo pagrindinio įvažiavimo kelio) rezervuojama erdvė masiniams renginiams (tuo tikslu išsaugomas ir sutvarkomas antrasis nuvažiavimas nuo vieškelio). Teritorijoje saugoma ir prižiūrima pieva. Rytinėje dalyje (į rytus nuo įvažiavimo kelio) galimas mašinų parkavimas pievoje. Sodyba sujungiama pėsčiųjų ir dviračių takais su regioninio parko takų sistema (žiūr. skyrių 3.3). d2 - reikalavimai žemės darbams Leidžiami nekeičiantys reljefo formų žemės darbai. Pagal Dubysos regioninio parko tvarkymo plano reikalavimus pirmenybė teikiama inžinerinei įrangai, kuo mažiau keičiančiai tradicinį kaimo gyvenvietės vaizdą bei kraštovaizdį. 3.3. TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ EISMO ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI Sodyba yra kelio Nr. 225 Raseiniai - Baisiogala 13,5 km, pietinėje kelio pusėje; apie 70 m nuo kelio sankasos, Dubysos regioniniame parke. Sodybvietės prieigas (Priedas Nr. 12) kerta du pažintiniai automobilių takai (Betygalos-Šiluvos ir Raseinių- Baisiogalos kelio atkarpa nuo Raseinių iki Bernotų). Pagrindinės transporto priemonės, kuriomis atvykstama į sodybą, yra automobiliai ir dviračiai. Automobilių eismas: Įvažiavimai: - pagrindinis įvažiavimas į planuojamą teritoriją paliekamas esamas; - sutvarkomas antrasis nuvažiavimas nuo vieškelio į vakarinę teritorijos dalį, kurioje rezervuojama erdvė masiniams renginiams. Eismas teritorijoje: Teritorijoje 1.1. Leidžiamas transporto, skirto lankytojų aptarnavimui ir ūkinei veiklai, susijusiai su edukacija bei muziejininkyste, judėjimas. Teritorijoje 1.2. Rytinėje teritorijos dalyje (į rytus nuo įvažiavimo kelio, tarp vieškelio ir aptvertos sodybos teritorijos dalies), pievoje, galimas automobilių parkavimas. Esant būtinybei (renginių metu) galimas laikinas transporto priemonių parkavimas visoje teritorijoje. Pėsčiųjų ir dviračių eismas: Sodyba sujungiama pėsčiųjų ir dviračių takais su regioninio parko takų sistema: - įrengiamas pėsčiųjų takas (takelis) per pievą, jungiąs sodybvietę su Bernotų - Pasandravio taku. Tako pradžia pietrytinėje sodybos dalyje, sesers sodybos kieme, pabaiga - ties antruoju įvažiavimu į sodybą. Pėsčiųjų tako danga - tradicinė kaimo vietovėms gruntinė danga; - įrengiamas dviračių takas, jungiąs sodyba su regioninio parko dviračių takų sistema. Tako pradžia - ties sankirta vieškelio su pagrindinio įvažiavimo keliu. Tako trasa pravedama vieškelio šalikele arba šiauriniu teritorijos pakraščiu nuo įvažiavimo kelio iki antrojo įvažiavimo. Tako danga - natūralaus grunto arba asfaltbetonio; - kelyje Radviliškis - Baisiogala suformuojama perėja ir pastatomi kelio ženklai, įspėjantys apie dviratininkus ir pėsčiuosius. Architektė Dalė Puodžiukienė _________________ Pagrindinė literatūra ir šaltiniai: - Leonas Juozonis. Įžymių žmonių gimtinės. I tomas. Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. V. 1988. - Donatas Tytuva. Bernotai, Pasandravys "Žemaičių žemė" 2006 m. Nr. 1. - Birutė Kulpinskaitė. Atgaivinta medžio drožybos tradicija Raseinių rajone. "Žemaičių žemė" 2007 m. Nr. 1. - IV521 sodybos (Maironio tėviškė) teritorijos schema su esamais ir buvusiais pastatais (1979-2005 m); Architektūrinė dalis, 2005 m., UAB "Renovacijos projektai ", Vilnius, telf. 5 233552; - Poeto Maironio tėviškės tvarto restauravimo projektas. Kauno PRPI, K-1306. Autorius K.Bubnaitis. - "Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo" Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 490; - Dubysos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 414 2002m. rugpjūčio 10 d.; - Dubysos regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas 2006 m. liepos 14 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1- 348; - LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (2004 m. rugsėjo 28 d., Nr. IX-2452, Vilnius) - Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, (2005 m. birželio 23 d, Nr. ĮV-261/d1-322, Vilnius). - Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 996; - Dubysos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas 2002m. rugpjūčio 10 d LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 414.; - Dubysos regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas 2006 m. liepos 14 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1- 348; _________________ SPRENDINIŲ PASEKMIŲ POVEIKIO VERTINIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ +--+-----------------------------------------------------------------+ |1.|Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: | | |Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno | | |teritorinis padalinys. | +--+-----------------------------------------------------------------+ |2.|Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: | | |VĮ "Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, LT-09309, Vilnius. | +--+-----------------------------------------------------------------+ |3.|Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: | | |Poeto Maironio tėviškės sodyba (unikalus kodas 11119, senas kodas| | |IV521) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas| +--+-----------------------------------------------------------------+ |4.|Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų | | |planavimo dokumentais: | | |Bendrieji planai: Raseinių savivaldybės teritorijos Bendrasis | | |planas (rengiamas). | | |Specialieji planai: Dubysos regioninio parko ir zonų ribų planas | | |(patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006m. gegužės 5 | | |d. nutarimu Nr. 426, Vilnius). | | |Detalieji planai: - | +--+-----------------------------------------------------------------+ |5.|Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės | | |strateginio planavimo dokumentais: | | |a) Dubysos regioninio parko apsaugos reglamentas (patvirtintas LR| | |aplinkos ministro įsakymu Nr. 414 2002 m. rugpjūčio 10 d.); b) | | |Dubysos regioninio parko tvarkymo planas (patvirtintas LR | | |aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-348 2006 m. liepos 14d.). | +--+-----------------------------------------------------------------+ |6.|Status quo situacija: | | |Sodybą sudaro dvi dalys: senoji Maironio tėvų sodybvietė su | | |užstatymo liekanomis (rūsiu (unikalus kodas 31761), tvarto | | |pamatais, senojo kryžiaus vietoje atstatytu kryžiumi) bei | | |želdinių ir vandens telkinių fragmentais, ir XX a. trečiajame | | |dešimtmetyje suformuota Maironio sesers sodyba su trimis | | |pastatais - namu (31758) (kuriame yra muziejaus ekspozicija), | | |svirnu (31759) ir kiaulide (31760) (muziejaus pagalbiniais | | |pastatais). Tūrinė erdvinė sodybos kompozicija padrika ir | | |išsklidusi. Dominuoja ištuštėjusios erdvės su grupėje (sesers | | |sodybos pagrindinis kiemas) ar pavieniui (senojoje dalyje) | | |stovinčiais pastatais ir statiniais (rūsys, kryžius) bei | | |medžiais. Želdinių sistemos pilnai (senasis sodas) ar dalinai | | |(perimetrinis apsodinimas) sunykusios. Sodybos erdves ir aplinką | | |darko antžeminiai elektros tinklai. | +--+-----------------------------------------------------------------+ |7.|Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo | | |sprendinius - užtikrinti poeto Maironio tėviškės sodybos | | |(unikalus kodas 11119) ir jos teritorijos išsaugojimą ir | | |įteisinti taikomus paveldosaugos reikalavimus. | +--+-----------------------------------------------------------------+ |8.|Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas | | |poveikio aprašymas ir įvertinimas) | +--+---------------+-----------------------------+-------------------+ | | Vertinimo | Teigiamas (trumpalaikis, | Neigiamas | | | aspektai | ilgalaikis) poveikis | (trumpalaikis, | | | | | ilgalaikis) | | | | | poveikis | +--+---------------+-----------------------------+-------------------+ |9.|Sprendinio poveikis: | +--+---------------+-----------------------------+-------------------+ |9.|Teritorijos |Įgyvendinus specialiojo plano|Neigiamo poveikio | |1.|vystymo darnai |sprendinius tikimasi |teritorijos vystymo| | |ir (ar) |atgaivinti Maironio tėviškės |darnai bei kultūros| | |planuojamai |sodybą, išryškinti ir |vertybių apsaugai | | |veiklos sričiai|atskleisti jos kultūrinę |nenumatoma. | | |(nekilnojamojo |vertę. | | | |kultūros |Tikimasi ilgalaikio teigiamo | | | |paveldo |poveikio kultūros vertybių | | | |apsaugai) |apsaugai, nes specialiajame | | | | |plane reglamentuojamos | | | | |teritorijos apsaugos | | | | |priemonės, sudaro prielaidas | | | | |objekto vertingųjų savybių | | | | |išsaugojimui ir tvarkymui. | | | | |Specialiojo plano sprendiniai| | | | |turės teigiamą poveikį | | | | |teritorijos vystymo darnai ir| | | | |planuojamos veiklos sričiai, | | | | |nes tvarkybos darbai (tame | | | | |tarpe sunykusių kompozicinių | | | | |elementų atkūrimas) | | | | |praturtins sodybos tūrinę- | | | | |erdvinę struktūrą, sudarys | | | | |prielaidas kultūrinei ir | | | | |edukacinei veiklai plėsti. | | +--+---------------+-----------------------------+-------------------+ |9.|Ekonominei |Paveldosaugos reikalavimų |Neigiamo poveikio | |2.|aplinkai |konkretizavimas turės |ekonominei aplinkai| | | |teigiamą poveikį, nes |nenumatoma. | | | |nustatomos aiškios | | | | |teritorijos ir statinių | | | | |tvarkybos darbų kryptys bei | | | | |pritaikymo galimybės, o tai | | | | |sudaro pagrindą ekonomiškam | | | | |lėšų panaudojimui. | | | | |Atkūrus sunykusius statinius | | | | |ir jų aplinką bei sudarius | | | | |galimybę juos naudoti | | | | |kultūrinėms edukacinėms | | | | |programoms, sodyba taps | | | | |patrauklesnė turizmui ir | | | | |investicijoms. Aktyvėjanti | | | | |šių sričių veikla skatins | | | | |aptarnavimo sistemos augimą, | | | | |bei naujų darbo vietų | | | | |sukūrimą. | | +--+---------------+-----------------------------+-------------------+ |9.|Socialinei |Numatomas teigiamas poveikis |Neigiamo poveikio | |3.|aplinkai |visuomenės raidai, švietimui,|socialinei aplinkai| | | |kultūrai, nes projektas |nenumatoma. | | | |skirtas kultūros paveldo | | | | |objekto, turinčio gilią | | | | |semantinę prasmę ir kultūrinę| | | | |reikšmę, atgaivinimui. | | | | |Maironio tėvų sodybos | | | | |atkūrimas sudaro prielaidas | | | | |Lietuvos etnokultūros | | | | |pažinimui. | | +--+---------------+-----------------------------+-------------------+ |9.|Gamtinei |Prognozuojamas teigiamas |Neigiamo poveikio | |4.|aplinkai ir |poveikis kraštovaizdžiui, nes|gamtinei aplinkai | | |kraštovaizdžiui|numatomas sodybos ir jos |bei kraštovaizdžiui| | | |sunykusių želdinių bei jų |nenumatoma. | | | |sistemų atkūrimas praturtins | | | | |esamą kultūrinį kraštovaizdį.| | | | |Statybos darbų | | | | |reglamentavimas, užstatymo | | | | |plėtros apribojimai, turės | | | | |teigiamą poveikį gamtinės | | | | |aplinkos ir esamo | | | | |kraštovaizdžio apsaugai. | | | | |(išsaugomi vertingi medžiai | | | | |ir jų grupės, reljefas). | | | | |Išvystyta turizmo | | | | |infrastruktūra padės | | | | |kontroliuoti lankytojų | | | | |srautus, tuo pačiu, jų | | | | |poveikį gamtinei aplinkai. | | +--+---------------+-----------------------------+-------------------+ |9.|Inžinerinei |Specialusis planas reikalauja|Neigiamo poveikio | |5.|infrastruktūrai|panaikinti antžemines |inžinerinei | | | |elektros tinklų linijas, |infrastruktūrai | | | |darančias tiesioginį neigiamą|nenumatoma. | | | |poveikį vertybės teritorijos | | | | |tūrinei erdvinei struktūrai | | | | |ir vertybės vertingosioms | | | | |savybėms. | | | | |Pagal Dubysos regioninio | | | | |parko tvarkymo plano | | | | |reikalavimus pirmenybė | | | | |teikiama inžinerinei įrangai,| | | | |kuo mažiau keičiančiai | | | | |tradicinį kaimo gyvenvietės | | | | |vaizdą bei kraštovaizdį. | | | | |Specialusis planas | | | | |nesprendžia kitų su | | | | |inžinerinėmis | | | | |infrastruktūromis | | | | |struktūromis susijusių | | | | |klausimų, todėl šiai sričiai | | | | |jokio poveikio nedaro. | | +--+---------------+-----------------------------+-------------------+ |9.|Transporto |Padidėjęs lankytojų srautas |Galimi eismo | |6.|infrastruktūrai|nedarys ryškaus poveikio |sutrikimai ir kelio| | | |tranzitiniam kelio Nr. 225 |pralaidumo | | | |Raseiniai - Baisiogala |problemos masinių | | | |eismui. |renginių metu | | | | |(neigiamas | | | | |trumpalaikis | | | | |poveikis). | +--+---------------+-----------------------------+-------------------+ Sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliktas remiantis Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio tvarkos vertinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920. Architektė Sigita Puodžiukaitė _________________ TVIRTINU Viršininko pavaduotojas ................ Antanas Lukošius 2009 m. rugsėjo 10 d. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO PATIKRINIMO AKTAS NR. TP1-98 Tikrinanti institucija Valstybinė teritorijų planavimo ir - statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius. Tikrinamasis Poeto Maironio tėviškės sodybos dokumentas - (unikalus kodas kultūros vertybių registre 11119, buvęs kodas IV521) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas - teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir paveldotvarkos projektas. Planavimo rūšis - specialusis planas; planavimo lygmuo pagal tvirtinančią instituciją - Vyriausybės įgaliotos institucijos; planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį - vietovės. Planavimo Kultūros paveldo departamento prie organizatorius - Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Rotušės a. 29, LT-44033 Kaunas. Dokumento rengėjas - VĮ "Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius. Tikrinimui pateikti Specialiojo plano sprendiniai dokumentai - (aiškinamasis raštas ir brėžinys) ir planavimo procedūrų dokumentai, 1 byla (2 egz.). Patikrinimo Dokumento sprendiniai ir planavimo apibendrinimas - procedūros iš esmės atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Patikrinimo išvada - Teigiama Siūlymas tvirtinančiai Poeto Maironio tėviškės sodybos institucijai - (unikalus kodas kultūros vertybių registre 11119, buvęs kodas IV521) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą siūloma tvirtinti. PASTABA. Patikrinimo aktas galioja vienerius metus nuo jo patvirtinimo dienos. Nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento per vienerius metus, dokumentas tikrinamas pakartotinai, išduodant naują patikrinimo aktą. Dokumentą patikrino: Teritorijų planavimo priežiūros skyriaus vedėjas Juozas Algirdas Zinkevičius, tel. 272 0185 Parašas .............. Teritorijų planavimo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Karmazaitė, tel. 272 3482 Parašas .............. Patikrinimo data: 2009 m. rugsėjo 10 d. _________________ VERTYBĖS TERITORIJOS RIBŲ PLANAS IR PAVELDOTVARKOS PROJEKTAS (pav.) _________________
Spausdinimo versija