En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009-06-17 įsakymas Nr. I-266 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. Kovo 3 d. Įsakymo nr. Į-60 „Dėl kultūros paveldo objektų, tvarkomų pagal 01.01 paveldotvarkos 2009 metų programos priemones, sąrašo patvirtin

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. KOVO 3 D. ĮSAKYMO NR. Į-60 „DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, TVARKOMŲ PAGAL 01.01 PAVELDOTVARKOS 2009 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2009 m. birželio 17 d. Nr. Į-266

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 507 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 21 d. nutarimo Nr. 32 „Dėl 2009 metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“(Žin., 2009, Nr. 67-2691),

p a k e i č i u Kultūros paveldo objektų, tvarkomų pagal 01.01 Paveldotvarkos 2009 metų programos priemones sąrašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. Į-60, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

Direktorė                                                                                             Diana Varnaitė

PrisegtukasDydis
PAVELDOTV 2009-06-17.xls51.5 KB
Spausdinimo versija