En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009 05 26 įsakymas nr. į-210 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymo nr. Į-256 "Dėl prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Lietuvos R

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMASDĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS 2007 M. BIRŽELIO 20 D. ĮSAKYMO NR. Į-256 "DĖL

PRAŠYMŲ FINANSUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR

NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS IR

ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR

KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO PROGRAMAI SKIRTŲ

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"

PAKEITIMO
2009 m. gegužės 26 d. Nr. Į-210

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1248 "Dėl administracinės naštos Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitiems asmenims mažinimo priemonių plano patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 140-5544), 

pakeičiu Prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų btvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. Į-256 "Dėl prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 72-2877):

1. pripažįstu netekusiu galios 5.2 punktą;

2. išdėstau 9.1 punktą taip:

"9.1. Departamento teritoriniai padaliniai patikrina Prašymų atitikimą Aprašui ir parengia kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų duomenų aprašus (6 priedas) bei į Programą įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo tęstinių darbų duomenų aprašus (7 priedas), kuriuos kartu su Prašymais bei jų priedais (taip pat ir kompiuterinėje laikmenoje MS Excel formatu) pateikia Departamentui iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos.";

3. išdėstau 1-5 priedus nauja redakcija (pridedama);

4. papildau Aprašą 6 ir 7 priedais (pridedama).

DIREKTORĖ                                                                                              DIANA VARNAITĖ

PrisegtukasDydis
priedas1.DOC50 KB
priedas2.DOC74.5 KB
priedas5.DOC34 KB
PRIEDAS6.doc39 KB
PRIEDAS7.doc39 KB
Spausdinimo versija