En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 04 08 įsakymas Nr. Į-98 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Lietuvos paminklai" pertvarkymo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "LIETUVOS PAMINKLAI" PERTVARKYMO
Į VALSTYBĖS ĮMONĘ

 

2008 m. balandžio 8 d. Nr. Į-98
Vilnius

    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) 72 straipsnio 6  ir 15  dalimis  bei  29 straipsnio 6 dalimi,  Lietuvos   Respublikos civilinio  kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2000, Nr.   80-2262) 2.104  straipsniu  bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007   m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 241 "Dėl uždarosios akcinės  bendrovės "Lietuvos paminklai" pertvarkymo" (Žin., 2007, Nr. 30-1102):
    1. Pertvarkau uždarąją akcinę bendrovę "Lietuvos  paminklai", kurios  buveinė  yra Šnipiškių g. 3, 09309  Vilniuje,   juridinio asmens  kodas 110051791, į valstybės įmonę "Lietuvos  paminklai", kurios  buveinė  yra Šnipiškių g. 3, 09309  Vilniuje.   Valstybės įmonės  "Lietuvos  paminklai"  pagrindinis veiklos  tikslas   yra kultūros  paveldo objektų ir vietovių tvarkyba, jų priežiūra   ir tvarkomieji  statybos darbai, specialusis teritorijų  planavimas. Pertvarkytos  įmonės savininko teises ir pareigas   įgyvendinanti institucija  -  Kultūros  paveldo  departamentas  prie   Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas).
    2.  Tvirtinu  pertvarkyto  juridinio  asmens  pavadinimą    - valstybės įmonė "Lietuvos paminklai".
    3. Nustatau, kad:
    3.1.  uždarosios  akcinės  bendrovės  "Lietuvos    paminklai" akcijomis   išreikštas   įstatinis  kapitalas  (93  600     litų) apskaitomas  valstybės  įmonės  "Lietuvos  paminklai"   savininko kapitalo  dalyje.  Akcijos nurašomos nuo vienintelio   uždarosios
akcinės   bendrovės   "Lietuvos  paminklai"  akcijų     valdytojo sąskaitos, atliekant atitinkamą įrašą akcijų valdytojo vertybinių popierių   sąskaitoje.  Departamentas  tampa  valstybės    įmonės savininko  teises  ir  pareigas įgyvendinančia  institucija   nuo pertvarkymo pabaigos;
    3.2.  uždarosios  akcinės  bendrovės  "Lietuvos    paminklai" materialusis ir nematerialusis turtas valstybės įmonės  "Lietuvos paminklai"  apskaitos  dokumentuose apskaitomas balansine   verte pagal   sudarytą  pertvarkomos  uždarosios  akcinės     bendrovės "Lietuvos  paminklai" balansą pagal 2008 m. gegužės 31 d.  būklę. Valstybės  įmonės "Lietuvos paminklai" turto vertės   padidėjimas turi  būti  registruojamas valstybės įmonės  savininko   kapitalo dalyje;
    3.3.  valstybės įmonė "Lietuvos paminklai" valdys, naudos  ir disponuos  turtu  patikėjimo teise. Patikėjimo  teise   valstybės turto  valdymo,  naudojimo  ir disponavimo tikslas  -   valstybės įmonės  "Lietuvos paminklai" įstatuose ir 2007 m. vasario 27   d. Lietuvos  Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 241   nustatytiems tikslams pasiekti;
    3.4.  valstybės  įmonė  "Lietuvos  paminklai"  perima   visas pertvarkytos  uždarosios akcinės bendrovės "Lietuvos   paminklai" teises ir pareigas.
    4. Įpareigoju:
    4.1.  pertvarkomos  uždarosios akcinės  bendrovės   "Lietuvos paminklai" direktorių Vydmantą Drumstą:
    4.1.1.  iki  2008  m. gegužės 16 d.  pateikti   Departamentui uždarosios  akcinės  bendrovės "Lietuvos  paminklai"   patikėjimo teise valdomo valstybės turto teisinės registracijos dokumentus;
    4.1.2.   sudaryti  inventorizacijos  komisiją,     įtraukiant Departamento  Administracinio skyriaus Ūkio poskyrio atstovą,  ir iki  2008 m. birželio 16 d. atlikti uždarosios akcinės  bendrovės "Lietuvos  paminklai"  turto,  piniginių  lėšų  ir   atsiskaitymų inventorizaciją  pagal  2008  m. gegužės  31d.  būklę,   Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr.   719 (Žin.,  1999, Nr. 50-1622; 2004, Nr. 109-4084) nustatyta  tvarka. Iki  2008 m. birželio 20 d. pateikti inventorizavimo   dokumentus Departamentui;
    4.1.3.  iki  2008 m. birželio 25 d.  pateikti   Departamentui pertvarkomos  uždarosios akcinės bendrovės "Lietuvos   paminklai" balansą pagal 2008 m. gegužės 31 d. būklę;
    4.1.4. apie uždarosios akcinės bendrovės "Lietuvos paminklai" pertvarkymą  vieną kartą skelbti dienraštyje "Lietuvos rytas"  ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu;
    4.1.5. iki 2008 m. rugpjūčio 21 d. pateikti Juridinių  asmenų registrui valstybės įmonės "Lietuvos paminklai" įstatus ir  kitus reikalingus dokumentus pertvarkymui pabaigti;
    4.2.  Departamento Administracinio skyriaus Viešųjų   pirkimų poskyrį  per 2 savaites nuo pertvarkymo pabaigos Viešųjų  pirkimų įstatymo  (Žin.,  1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102)   nustatyta tvarka  pradėti  pirkimo procedūras audito įmonei,  kuri   atliks valstybės įmonės "Lietuvos paminklai" auditą, parinkti.
    5. Įgalioju uždarosios akcinės bendrovės "Lietuvos paminklai" direktorių Vydmantą Drumstą teisės aktų nustatyta tvarka  atlikti visus  veiksmus,  susijusius  su  uždarosios  akcinės   bendrovės "Lietuvos   paminklai"  pertvarkymu,  atstovauti     pertvarkomai uždarajai  akcinei  bendrovei "Lietuvos paminklai"  VĮ   Registrų
centre,  VĮ  "Regitra", notarų biuruose,  Valstybinėje   mokesčių inspekcijoje   ir  kitose  valstybės  institucijose,    atliekant reikalingus pakeitimus Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų  bei Transporto  priemonių  registruose, pridėtinės  vertės   mokesčių mokėtojų  duomenų bazėse ir kituose registruose. Suteikiu   teisę
Vydmantui Drumstai savo nuožiūra perįgalioti trečiuosius  asmenis visiems ar atskiriems čia nurodytiems veiksmams atlikti.
 

DIREKTORĖ DIANA VARNAITĖ
Spausdinimo versija