En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 04 23 įsakymas Nr. Į-124 "Dėl Patariamosios visuomeninės kultūros paveldo komisijos prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 ĮSAKYMAS
DĖL PATARIAMOSIOS VISUOMENINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS PRIE KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS KLAIPĖDOS TERITORINIO PADALINIO SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
 
2008 m. balandžio 23 d. Nr. Į-124
Vilnius
  
            Vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116 (Žin., 2005, Nr. 45-1474; 2006, Nr. 107-4068), 7.9 ir 13.12 punktais:
           1. Kultūros paveldo departamento prie
             Kultūros ministerijos direktoriaus
            2011 m. balandžio 22 d. įskaymo Nr. Į-129 redakcija
 
           Sudarau dviem metams šios sudėties Patariamąją visuomeninę kultūros paveldo komisiją prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio:
          Kęstutis Demereckas - Alternatyvios kultūros paveldo komisijos atstovas;
          Dainius Elertas - Alternatyvios kultūros paveldo komisijos atstovas;
          Klausas Grudzinskas - Klaipėdos vokiečių bendrijos atstovas;
          Jonas Jogutis - Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ atstovas;
          Dalia Kiseliūnaitė - Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ atstovė;
          Rokas Kraniauskas- Lietuvos archeologijos draugijos atstovas;
          Janina Naujalienė - Lietuvos architektų sąjungos atstovė
          Martynas Purvinas - Lietuvos Respublikos jūrinės istorijos ir kultūros klubo Budys atstovas;
          Marija Purvinienė - Lietuvos Respublikos jūrinės istorijos ir kultūros klubo Budys atstovė;
          Vitas Tamošiūnas - Klaipėdos miestiečių iniciatyvinės grupės atstovas;
          Vacys Vaivada - Klaipėdos miestiečių iniciatyvinės grupės atstovas;
          Dionizas Varkalis - Lietuvos piliečių sąjungos atstovas.
          2. Skiriu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio vyresniąją specialistę Jūratę Mačiuvienę Patariamosios visuomeninės kultūros paveldo komisijos prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio sekretore.
          3. Tvirtinu Patariamosios visuomeninės kultūros paveldo komisijos prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio nuostatus (pridedama).
 
 
Direktorė Diana Varnaitė
                                                                                                               
 ____________
 
 
                                                                                          PATVIRTINTA
                                                                                          Kultūros paveldo departamento prie
                                                                                          Kultūros ministerijos direktoriaus
                                                                                          2008 m. balandžio 23 d.
                                                                                          įsakymu Nr. Į-124
 
Patariamosios visuomeninės kultūros paveldo komisijos prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio nuostatai
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Patariamosios visuomeninės kultūros paveldo komisijos prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Klaipėdos teritorinio padalinio (toliau – Komisija) nuo­sta­tai (toliau – Nuostatai) nu­sta­to Komisijos funk­ci­jas, tei­ses, su­da­ry­mą bei darbo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką.
2. Komisija yra patariamoji institucija, atliekanti konsultanto funkcijas, nagrinėjant ir sprendžiant kultūros paveldo klausimus bei problemas Klaipėdos apskrityje.
3.Kultūros paveldo departamento prie

   Kultūros ministerijos direktoriaus
   2011 m. balandžio 22 d. įskaymo Nr. Į-129 redakcija
Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183), Europos kraštovaizdžio konvencija, Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija, Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija, Kultūros paveldo vertės visuomenei pagrindų konvencija, Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija), Nuostatais bei kitais teisės aktais.
4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
 
II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
 
5. Komisija pagrindinis uždavinys – užtikrinti visuomeninių organizacijų ir asociacijų bendradarbiavimą, informacijos tiekimą ir konsultavimąsi sprendžiant klausimus, susijusius su svarbiausiomis kultūros paveldo apsaugos problemomis Klaipėdos apskrityje.
6. Komisijas atlieka šias funkcijas:
6.1. teikia rekomendacinio pobūdžio išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;
6.2. skatina visuomenę įvertinti kultūros paveldo vertę;
6.3. siekia užtikrinti valstybės įstaigų, atsakingų už kultūros paveldo apsaugą, ir visuomenės bendradarbiavimą, informacijos teikimą ir konsultavimąsi;
6.4. teikia motyvuotus siūlymus teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektams tobulinti bei galiojantiems teisės aktams keisti ir papildyti.
 
III. KOMISIJOS TEISĖS
 
7. Komisija turi teisę:
7.1. gau­ti iš De­par­ta­men­to in­for­ma­ci­ją, rei­ka­lin­gą funk­ci­joms vykdy­ti;
7.2. teikti Departamentui siūlymus dėl kultūros paveldo apsaugos gerinimo;
7.3. teik­ti in­for­ma­ci­ją vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nėms apie sa­vo veik­lą.
 
IV. KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
 
8. Komisijos nuo­sta­tus ir per­so­na­li­nę su­dė­tį įsakymu tvirtina De­par­ta­men­to direktorius.
9. Kultūros paveldo departamento prie

   Kultūros ministerijos direktoriaus
   2011 m. balandžio 22 d. įskaymo Nr. Į-129 redakcija
 Kandidatus į Komisijos narius gali siūlyti asociacijos. Asociacijos, atstovaujančios tam tikros profesijos narių interesams, gali siūlyti po vieną kandidatą, kitos, atstovaujančios kultūros paveldo išsaugojimu suinteresuotų visuomenės narių interesams – po du kandidatus. Ne mažiau kaip pusę Komisijos narių turi sudaryti atestuoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistai ar atestuoti kilnojamųjų kultūros vertybių ir kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių restauratoriai.10. Komisijos per­so­na­li­nė su­dė­tis tvir­ti­na­ma 2 me­tų lai­ko­tar­piui. Komisijos pirmininko siūlymu ar Departamento iniciatyva Komisijos per­so­na­li­nė su­dė­tis ga­li bū­ti kei­čia­ma anks­čiau nu­sta­ty­to lai­ko, kai Komisijos narys:
10.1. raš­tu atsisako dalyvauti Komisijos darbe ar­ba kai ne­ga­li ei­ti sa­vo pa­rei­gų;
10.2. be pateisinamų priežasčių nedalyvauja trečdalyje Komisijos posėdžių per metus;
10.3. nutraukia savo veiklą paveldosaugos srityje;
10.4. pažeidžia kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
11. Komisija iš sa­vo na­rių 1 metų kadencijos lai­ko­tar­piui paprasta visų Komisijos narių balsų dauguma iš­si­ren­ka pir­mi­nin­ką ir jo pavaduotoją.
12. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra vieši posėdžiai. Komisijos posėdžiai rengiami esant reikalui, tačiau ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį.
13. Komisijos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas, o jam nesant – pirmininko pavaduotojas. Komisijos po­sė­džiai taip pat gali būti šaukiami ne ma­žiau kaip penktadalio Komisijos na­rių arba Departamento ini­cia­ty­va. Komisija gali rengti išvažiuojamuosius posėdžius. Komisija posėdžio darbotvarkę tvirtina   kiekvieno posėdžio pradžioje.
14. Komisijos pir­mi­nin­kui or­ga­ni­zuo­ti dar­bą pa­de­da Departamento skiriamas sekretorius, ku­ris nėra Komisijos narys. Komisijos sek­re­to­rius ren­gia me­džia­gą Komisijos posėdžiams, juos pro­to­ko­luo­ja, kaupia ir tvar­ko Komisijos do­ku­men­tus, ren­gia do­ku­men­tų projek­tus ir in­for­muo­ja Komisijos na­rius apie posėdžius bei jų dar­bo­tvarkes.
15. Kultūros paveldo departamento prie

   Kultūros ministerijos direktoriaus
   2011 m. balandžio 22 d. įskaymo Nr. Į-129 redakcija
Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdžiuose. Pirmininkaujančiajam posėdžiui nusprendus gali būti daromas Komisijos posėdžio garso įrašas, apie tai informavus posėdžio dalyvius. Visi Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas (jam nesant – pavaduotojas) ir sekretorius. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos jo kopija paštu ar elektroniniu paštu išsiunčiama Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio vedėjui.
16. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Sprendimai priimami, kai už juos balsuoja daugiau nei pusė posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininkaujančiojo posėdžiui balsas. Komisijos narys balsuojant privalo nusišalinti, kai Komisijos sprendimas yra susijęs su jo (ar jo artimojo giminaičio, ar šeimos nario) asmeniniu turtiniu ar neturtiniu suinteresuotumu, galinčiu turėti įtakos sprendimams atliekant Komisijos nario pareigas.
17. Komisijos nariai, nesutinkantys su priimtu sprendimu, turi teisę raštu pareikšti savo atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie posėdžio protokolo.
 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
18. Komisijos personalinė sudėtis, jos nuostatai keičiami ar papildomi Departamento direktoriaus įsakymais.
19. Komisijos nariai dirba visuomeninais pagrindais, o Komisiją techniškai aptarnauja Departamento Klaipėdos teritorinis padalinys.
20. Komisijos narių kadencijų skaičius neribojamas.
21. Komisija likviduojama Departamento sprendimu.
 
__________________
 
 
Spausdinimo versija