Titulinis
Sutartys (tarpvalstybinės)
Lietuvos ir Britanijos sutartis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR
JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS
SUTARTIS DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS SRITYSE
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybė (toliau vadinamos Susitariančiosiomis Šalimis),
siekdamos stiprinti ir plėtoti draugiškus abiejų šalių ir jų tautų santykius,
būdamos įsitikinusios, kad mainai ir bendradarbiavimas švietimo, mokslo ir kultūros bei kitose srityse prisidės prie Britanijos ir Lietuvos tautų tarpusavio pažinimo ir supratimo gerinimo,
s u s i t a r ė:
 
1 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins plėtoti abiejų šalių ryšius švietimo srityje:
a) skatindamos ir palengvindamos abiejų šalių įmonių, institucijų ir organizacijų, dirbančių švietimo srityje, tiesioginį bendradarbiavimą, kontaktus ir mainus;
b) skatindamos ir remdamos kitos Susitariančiosios Šalies kalbų ir literatūros studijas bei paaiškinimus;
c) skatindamos ir remdamos mokymo metodų, mokymo medžiagų, programų ir egzaminų medžiagos mainus ir bendradarbiavimą šioje srityje;
d) suteikdamos stipendijas bei kitais būdais remdamos studijas ir mokslo tiriamuosius darbus.
 
2 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins ir rems bendrą abipusiškai rūpimų mokslo ir technologijos problemų tyrimą ir pasikeitimą, apimantį tiesioginį bendradarbiavimą tarp mokslo ir tiriančiųjų institucijų abiejose šalyse.
 
3 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins ir rems tiesioginius ryšius literatūros, muzikos, vaizduojamojo meno, teatrinio meno, kinematografijos, televizijos, radijo, architektūros, muziejų ir galerijų, bibliotekų ir archyvų bei kitose kultūros srityse.
 
4 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins savo teritorijoje steigti kitos Šalies kultūros ir informacijos centrus, tuo siekdamos organizuoti ir vykdyti veiklą, numatomą pagal šią Sutartį, ir suteiks visas sąlygas ir galimybes tam, kad pagal savo įstatymus ir galimybes padėtų tokiems centrams, kurie gali apimti mokyklas, kalbos mokymo institucijas, bibliotekas, švietimo ir informacijos centrus ir kitas institucijas, kurių veikla nukreipta šios Sutarties įgyvendinimui. Minėtų centrų praktinės veiklos sąlygos, esant būtinybei, nustatomos atskirais susitarimais.
 
5 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins tiesioginį abiejų šalių spaudos ir leidybos organizacijų bendradarbiavimą.
 
6 straipsnis
Susitariančiosios Šalys rems keitimąsi informacija apie tautinio kultūros paveldo saugojimą.
 
7 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti atitinkamas institucijas, siekdamos užtikrinti abipusišką autorinių teisių apsaugą pagal jų įstatymus.
 
8 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins abiejų šalių jaunų žmonių kontaktus bei tiesioginį jaunimo organizacijų bendradarbiavimą.
 
9 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins turizmo plėtrą tarp abiejų šalių.
 
10 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins sporto organizacijų bendradarbiavimą bei dalyvavimą abiejų šalių sporto renginiuose.
 
11 straipsnis
Susitariančiosios Šalys atitinkamais būdais rems dalyvavimą seminaruose, festivaliuose, varžybose, parodose, konferencijose, simpoziumuose ir susitikimuose, abiejose šalyse rengiamuose pagal šią Sutartį.
 
12 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins tiesioginį bendradarbiavimą ir mainus tarp abiejų šalių nevyriausybinių organizacijų, rengiamus pagal šią Sutartį.
 
13 straipsnis
Visa pagal šią Sutartį vykdoma veikla privalo būti vykdoma pagal visus Susitariančiosios Šalies valstybėje, kurioje ši veikla vykdoma, galiojančius įstatymus ir tvarką.
 
14 straipsnis
Britų Taryba bus pagrindinis Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės įgaliotinis, įgyvendinantis šią Sutartį, ir rems Didžiosios Britanijos ambasadą plėtojant kultūrinį bendradarbiavimą tarp akredituojančios valstybės ir buvimo valstybės. Britų Taryba yra juridinis asmuo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
 
15 straipsnis
Prireikus arba bet kuriai Susitariančiajai Šaliai paprašius, Susitariančiųjų Šalių atstovai susirinks į Mišriąją Komisiją tam, kad išnagrinėtų su šios Sutarties įgyvendinimu susijusius klausimus ir apsvarstytų tolimesnio bendradarbiavimo kryptis ir galimybes kitais metais.
 
16 straipsnis
1. Ši Sutartis laikinai taikoma nuo jos pasirašymo dienos.
 
2. Ši Sutartis įsigalioja tą dieną, kada Susitariančiosios Šalys diplomatiniais kanalais praneš viena kitai apie visų būtinų teisinių procedūrų įvykdymą.
 
3. Sutartis galioja penkerius metus ir po to ji galios iki tol, kol praeis šeši mėnesiai nuo tos dienos, kai bet kuri Susitariančioji Šalis diplomatiniais kanalais pateiks raštu kitai pranešimą dėl nutraukimo.
 
Patvirtindami tai, tinkamai savo Vyriausybių įgalioti asmenys pasirašo šią Sutartį. Sudaryta Vilniuje 1996 m. lapkričio 8 d. dviem egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis. Skirtingo interpretavimo atveju bus remiamasi tekstu anglų kalba.
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU 
JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS VARDU
 
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas