Titulinis
Sutartys (tarpvalstybinės)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR VENGRIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUTARTIS DĖL BENDRADARBIAVIMO
KULTŪROS, MOKSLO IR ŠVIETIMO SRITYSE*
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Vengrijos Respublikos Vyriausybė, toliau vadinamos Susitariančiosiomis Šalimis,
siekdamos plėtoti abiejų Šalių bendradarbiavimą pagal 1992 m. rugpjūčio 8 d. Vilniuje pasirašytą sutartį dėl Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos draugystės ir bendradarbiavimo,
remdamosi istoriškai susiklosčiusiais kultūriniais Šalių ryšiais,
būdamos įsitikinusios, kad bendradarbiavimas kultūros, švietimo ir mokslo srityse, taip pat individualūs ryšiai praturtins abiejų Šalių tautinę kultūrą,
siekdamos per kultūrą, mokslą ir švietimą stiprinti draugiškus abiejų Šalių ir jų piliečių santykius,
būdamos įsitikinusios, kad bendradarbiavimas kultūros, meno, mokslo ir švietimo srityse padės siekti Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijos, Paryžiaus Chartijos Naujajai Europai baigiamuosiuose aktuose, Europos Tarybos, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos rekomendacijose numatytų tikslų, skatins Šalis aktyviau dalyvauti Europos, kurioje dabar vyksta integracijos procesas, kultūriniame gyvenime ir prisidėti prie bendros Europos kultūros turtinimo,
s u s i t a r ė:
 
1 straipsnis
Susitariančiosios Šalys lygybės ir abipusiškumo pagrindais skatins įvairiapusį bendradarbiavimą kultūros, meno, mokslo ir švietimo, informacijos ir žiniasklaidos priemonių, fizinės kultūros ir sporto bei jaunimo ryšių srityje, nepažeisdamos Šalyse veikiančių įstatymų ir teisės aktų. Šalys rems valstybinių, visuomeninių ir privačių institucijų, bažnyčių, organizacijų ir asociacijų bei individualių asmenų iniciatyvas ir įvairiapusį bendradarbiavimą, siekiant Sutartyje numatytų tikslų.
 
2 straipsnis
Susitariančiosios Šalys tiesioginį įstaigų, bažnyčių, organizacijų, asociacijų, vietos valdžios institucijų ir t.t. bendradarbiavimą laiko pagrindine bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse forma, atitinkančia apibusius poreikius bei interesus. Kad bendradarbiavimas būtų efektyvesnis, Šalys stengsis palaikyti jau egzistuojančius ryšius ir padės užmegzti naujus.
 
3 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti mokslų akademijas, aukštąsias mokyklas ir mokslo įstaigas. Jos rems mokslininkų mainus, bendrus tyrimų projektus, skelbs jų rezultatus, organizuos bendrus mokslinius renginius, keisis mokslo žiniomis ir dokumentais.
 
Susitariančiosios Šalys ypatingai rems antrosios Šalies kalbos, istorijos, kultūros ir meno institucijas bei mokslininkus, literatūros vertėjų rengimą ir kvalifikacijos kėlimą. Nepažeisdamos archyvų įstatymų, Šalys leis viena kitos mokslininkams naudotis bibliotekų, archyvų, muziejų, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų, draugijų ir asociacijų dokumentais, sudarys sąlygas moksliniams tyrimams šiose institucijose.
 
4 straipsnis
Susitariančiosios Šalys sudarys atskirą sutartį dėl dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje.
 
5 straipsnis
1. Susitariančiosios Šalys, plėtodamos bendradarbiavimą ir mainus švietimo srityje, rems keitimąsi:
a) mokslininkais, dėstytojais ir švietimo specialistais;
b) moksleiviais, studentais ir aspirantais;
c) vadovėliais, mokymo planais bei programomis ir kita švietimo medžiaga.
2. Susitariančiosios Šalys sudarys sąlygas mokytis antrosios Šalies kalbos, literatūros, istorijos, kultūros. Ypatingą dėmesį Šalys kreips į jų aukštosiose mokyklose veikiančių lietuvių kalbos ir literatūros katedrų ir vengrų kalbos ir literatūros katedrų darbą ir poreikius. Mokyti kiekvienos kalbos bus kviečiami mokytojai, kuriems ji yra gimtoji. Šalys skatins kurti naujas katedras.
3. Susitariančiosios Šalys skatins vadovėlių, enciklopedijų bei mokslo populiariųjų knygų apie antrosios Šalies istoriją, geografiją ir kultūrą rengimą bei leidybą.
4. Susitariančiosios Šalys skatins derybas dėl abipusiško išsilavinimą liudijančių dokumentų, mokslo laipsnių ir vardų pripažinimo. Esant reikalui, bus pasirašoma atskira sutartis.
 
6 straipsnis
Susitariančiosios Šalys sudarys sąlygas savo piliečiams studijuoti antrosios Šalies mokymo įstaigose. Jos kvies antrosios Šalies piliečius į savo Šalyje organizuojamas vasaros mokyklas ir specialius kursus, skirtus kalbai ir kultūrai studijuoti. Šiam tikslui pagal galimybes skirs stipendijas ir kitokią finansinę paramą antrosios Šalies piliečiams.
 
7 straipsnis
Susitariančiosios Šalys nuolat keisis tautinių mažumų švietimo ir jų kultūros plėtojimo patirtimi.
 
8 straipsnis
Siekdamos teikti daugiau žinių apie kultūros paveldą ir šiuolaikinius jos pasiekimus, Susitariančiosios Šalys rems visų kultūros sričių, profesionaliųjų ir neprofesionaliųjų menininkų bendradarbiavimą ir mainus abipusiškai naudingais pagrindais. 
 
Šalys taip pat sudarys sąlygas bendradarbiauti vyriausybinėms ir nevyriausybinėms institucijoms, organizacijoms, asociacijoms ir t.t. bei aktyviems individualiems šių sričių specialistams.
 
Šalys skatins:
a) bendradarbiauti teatro, muzikos, dainų ir šokių kolektyvus, literatūros, vaizduojamųjų ir taikomųjų menų, kinematografijos institucijas, meno ekspertus ir menininkų sąjungas, knygų leidėjų bei platintojų organizacijas ir asociacijas, bibliotekas, kultūros centrus, muziejus, galerijas, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių, aplinkos apsaugos institucijas bei privačius asmenis; be to, keistis visų kultūros sričių specialistais, patirtimi ir dokumentais;
b) bendradarbiauti rašytojų, literatūros vertėjų, kompozitorių, muzikantų, aktorių, dainininkų, šokėjų, kino kūrėjų, architektų, dailiųjų ir taikomųjų menų atstovų bei meno istorikų asociacijas, draugijas ir kitas organizacijas, taip pat kūrybinį radijo ir televizijos personalą;
c) versti antrosios Šalies meninę, grožinę ir mokslinę literatūrą;
d) pristatyti antrosios Šalies meno kūrinius dramos, muzikiniuose, operos ir baleto teatruose, koncertų salėse, galerijose, kino teatruose, per spaudą, radiją, televiziją ir t.t.;
e) keistis parodomis ir informaciniais dokumentais, atspindinčiais antrosios Šalies gyvenimą ir kultūrą;
f) keistis profesionaliaisiais ir neprofesionaliaisiais menininkais ir jų kolektyvais (chorais, orkestrais, ansambliais);
g) keistis informacija, publikacijomis, knygomis, periodiniais leidiniais ir kitais informacijos šaltiniais, garsinėmis ir vaizdinėmis informacijos priemonėmis;
h) atstovus vykti į antrosios Šalies organizuojamus kultūros festivalius, konkursus, konferencijas ir tarptautinius susitikimus, taip pat dalyvauti kūrybinių stovyklų ir tarptautinių konkursų vertinimo komisijų darbe;
i) naujas kultūros vertybes kuriančių asmenų iniciatyvas ir sumanymus.
 
9 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins įvairiapusį bendradarbiavimą, siekdamos išsaugoti kultūros paveldą. Šalys saugos savo teritorijoje esančias antrajai Šaliai priklausančias kultūros relikvijas. Jei tos relikvijos nuosavybe tapusios ar į Šalį įvežtos nelegaliai, Šalys dės pastangas grąžinti jas teisėtai savininkei. Taip pat Šalys kiekviena atskirai ir abi kartu stengsis užkirsti kelią nelegaliai prekybai kultūros vertybėmis.
 
10 straipsnis
Siekdamos teikti savo piliečiams objektyvią ir įvairiapusę informaciją, Susitariančiosios Šalys užtikrins, kad antrosios Šalies piliečiams būtų laisvai perduodamos jų politinio, visuomeninio, kultūrinio ir mokslinio gyvenimo naujienos.
 
Šiam tikslui jos skatins bendradarbiauti radiją ir televiziją, žinių tarnybas, žurnalistų organizacijas, leidėjus ir redakcijas.
 
11 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti tarpvyriausybines ir nevyriausybines mokslo ir kultūros organizacijas, dalysis šių organizacijų darbo patirtimi.
 
12 straipsnis
Siekdamos platinti ir populiarinti kultūros ir intelekto vertybes, Susitariančiosios Šalys saugos antrosios Šalies
piliečių ir juridinių asmenų autorines teises.
 
13 straipsnis
Susitariančiosios Šalys rems fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančių tarptautine prekyba Sutartyje numatytose srityse, bendradarbiavimą.
 
14 straipsnis
Jei sudarytos organizacinės, juridinės ir finansinės sąlygos, Susitariančiosios Šalys steigs antrojoje Šalyje kultūros centrus ar atstovybes. Kol šie centrai bus įkurti, Sutartyje numatytų tikslų Šalys sieks bendradarbiaudamos diplomatiniais kanalais.
 
15 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins ir rems jaunimo organizacijų ir asociacijų bendradarbiavimą, bendrą jų dalyvavimą tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje.
 
16 straipsnis
Susitariančiosios Šalys rems visuomeninių organizacijų, tautinių mažumų ir kitų legalių bendruomenių veiklą, kuria jos siekia plėtoti kultūrinius abiejų Šalių ryšius.
 
17 straipsnis
Siekdamos įgyvendinti Sutartį, Susitariančiosios Šalys ir atitinkamos jų institucijos rengs programas, darbo planus ir sutartis, kuriose bus numatytos finansinės ir organizacinės bendradarbiavimo sąlygos.
 
18 straipsnis
Susitariančiosios Šalys pradės laikytis Sutarties nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis įsigalios nuo tos dienos, kai abi Šalys pasikeis raštiškais pranešimais apie atliktus pagal jų vidaus įstatymus teisinius reikalavimus, būtinus šiai Sutarčiai įsigalioti.
 
19 straipsnis
Sutartis galios penkerius metus ir bus automatiškai pratęsta kiekvienam tolesniam penkerių metų laikotarpiui, jei nė viena iš Susitariančiųjų Šalių nepraneš kitai Susitariančiajai Šaliai apie šios Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki Sutarties galiojimo laiko pabaigos. Sutarties pakeitimai bei papildymai įsigalios ta pačia tvarka, kaip ir pati Sutartis. Nepaisant Sutarties nutraukimo, jos pagrindu sudaryti susitarimai veiks iki numatytos datos.
 
Pasirašyta Budapešte 1997 m. spalio 7 d. dviem egzemplioriais lietuvių, vengrų ir anglų kalbomis. Visi trys tekstai yra autentiški. Jei interpretacija skirtųsi, bus vadovaujamasi anglišku tekstu.
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU
VENGRIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas