Titulinis
Sutartys (tarpvalstybinės)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR SUOMIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUSITARIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO
KULTŪROS, ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITYSE*
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Suomijos Respublikos Vyriausybė, toliau vadinamos Susitariančiomis Šalimis,
siekdamos stiprinti draugiškus ryšius tarp šalių ir
būdamos įsitikinusios, kad bendradarbiavimas kultūros, švietimo ir mokslo srityje Europoje suartins šias dvi tautas, nusprendė sudaryti ši Susitarimą ir s u s i t a r ė:
 
1 straipsnis
Numatydamos remti kultūrinį bendradarbiavimą, Susitariančios Šalys:
1. Siekdamos, kad kiekviena iš šalių gerai žinotų kitos šalies kultūros pasiekimus, rems meno, sporto ir jaunimo renginių, taip pat konferencijų ir parodų organizavimą, skatindamos literatūros leidinių ir vertimų mainus. Šalys taip pat rems radijo, televizijos, kino ir kitų žiniasklaidos priemonių veiklą.
2. Skatins tiesioginius kontaktus tarp vaizduojamojo meno, literatūros, teatro, muzikos, kino, bibliotekų sektoriaus, archyvų, muziejų, kultūros paveldo institucijų, radijo, televizijos, sporto ir jaunimo organizacijų, taip pat nevyriausybinių organizacijų atstovų.
3. Skatins bendradarbiauti švietimo įstaigas, atstovaujančias meninio ir fizinio lavinimo sritims, bibliotekas, muziejus, teatrus ir kitas kultūros įstaigas.
4. Skatins savo piliečius dalyvauti seminaruose, konferencijose, parodose ir kituose ekspertų susitikimuose, taip pat parodose ir varžybose.
 
2 straipsnis
Remdamos bendradarbiavimą švietimo srityje, Susitariančios Šalys:
1. Skatins ir rems keitimąsi informacija apie švietimo sistemą.
2. Rems tiesioginį bendradarbiavimą tarp mokslo ir studijų institucijų, skatins mokslininkų, dėstytojų ir švietimo specialistų vizitus, taip pat mokslininkų ir studentų mainus, padės įgyvendinti bendrus tyrimų projektus ir pagal įstatymus leis naudotis archyvais ir bibliotekomis.
3. Rems kitos šalies kalbos, literatūros ir istorijos mokymą.
 
3 straipsnis
Plėsdamos bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, Susitariančios Šalys:
1. Skatins bendradarbiauti mokslo ir studijų institucijas, tyrimo centrus.
2. Rems mokslo ir studijų institucijų atstovų ir kitų ekspertų mainus.
3. Rems mokslo leidinių mainus.
4. Rems mokslinių konferencijų, seminarų ir kitų renginių organizavimą.
 
4 straipsnis
Siekdamos 2 ir 3 straipsniuose nurodytų tikslų, Susitariančios Šalys skatins ir rems mokslininkų, dėstytojų ir studentų mainus aukštojo mokslo srityje.
 
5 straipsnis
1. Įgyvendinant šį Susitarimą, bus sudaryta bendra Susitariančių Šalių darbo grupė, susidedanti iš ministerijų ir vyriausybės įstaigų atstovų. Darbo grupė sudarys periodinius veiklos planus bendradarbiavimo plėtrai. Darbo grupė gali kviestis ekspertus.
2. Ekonominės bendradarbiavimo sąlygos išdėstomos veiklos planuose.
 
6 straipsnis
Šis Susitarimas įsigalios po trisdešimties dienų, kai abi Susitariančios Šalys viena kitai diplomatiniais kanalais
raštiškai praneš įvykdžiusios vidinius reikalavimus Susitarimui įsigalioti.
 
Šis Susitarimas galios tol, kol viena iš Susitariančių šalių praneš raštu apie Susitarimo denonsavimą. Susitarimas nebegalios praėjus šešiems mėnesiams po pranešimo raštu apie jo nutraukimą. Pasirašyta Helsinkyje 1998 m. lapkričio 10 d. dviem egzemplioriais anglų kalba, abu tekstai turi vienodą teisinę galią.
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTAS
SUOMIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTAS

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas