Titulinis
Sutartys (tarpvalstybinės)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityse

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUSITARIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO
KULTŪROS, ŠVIETIMO, MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR TECHNIKOS SRITYSE
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybė, toliau - Šalys,
remdamosi 1992 m. gegužės 14 d. Vilniuje pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Prancūzijos Respublikos santarvės, draugystės ir bendradarbiavimo sutartimi;
vadovaudamosi Helsinkio Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos baigiamojo akto ir Naujosios Europos Paryžiaus chartijos principais;
būdamos įsitikinusios Šalių bendradarbiavimo svarba tautų tarpusavio supratimui ir Europos kultūros erdvės kūrimui;
atsižvelgdamos į tai, kad lietuvių ir prancūzų tautas nuo seno sieja artimi draugystės ir kultūros ryšiai;
siekdamos stiprinti šiuos ryšius, skatinti abipusį kultūrų pažinimą ir plėtoti bendradarbiavimą kultūros, švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityse, taip pat populiarinti kitos valstybės kalbą savo valstybėje;
atsižvelgdamos į 1999 m. birželio 19 d. pasirašytos Bolonijos deklaracijos dėl Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas,
s u s i t a r ė:
 
1 straipsnis
Kiekviena iš Šalių sudaro palankias sąlygas savo teritorijoje skleisti kitos valstybės kultūrą. Šalys palengvina abiejų valstybių intelektualų bei menininkų bendravimą ir ypač remia ekspertų bendradarbiavimą kultūros administravimo srityje ir rengiant kultūros bei paveldo sričių specialistus.
 
Šalys užtikrina kuo didesnį vienos valstybės knygų bei kitų publikacijų platinimą kitoje valstybėje ir remia abiejų valstybių leidyklų bendradarbiavimą, kuris sudaro sąlygas aktyvesnei leidybos ir vertimo veiklai.
 
Šalys remia bendradarbiavimą autorių teisių (autorių ir gretutinių teisių) apsaugos srityje.
 
Šalys skatina keistis meno renginiais (teatro, muzikos, šokio, vaizduojamojo meno ir kt.). Jos teikia pirmenybę bendriems renginiams, menininkų ir profesionalių kultūros darbuotojų susitikimams, taip pat profesiniam mokymui, sudarydamos galimybes stažuotis ar skirdamos stipendijas studijoms.
 
Šalys padeda visokeriopai bendradarbiauti archyvams, muziejams, bibliotekoms, kitoms kultūros įstaigoms ir skatina tai, palengvindamos kitos valstybės specialistams ir mokslininkams naudojimąsi šių įstaigų fondais. Šalys, remdamosi valstybėse galiojančiais teisės aktais, suteikia viena kitai šias lengvatas, dėl kurių atitinkamos institucijos gali sudaryti atskirus susitarimus.
 
Abi Šalys skatina bendradarbiavimą kultūros paveldo apsaugos ir jo išsaugojimo srityje.
 
2 straipsnis
Šalys skatina savo valstybėse esančių ar būsimų kitos valstybės kultūros įstaigų (kultūros, bendradarbiavimo, dokumentacijos centrų, bibliotekų-informacijos sklaidos centrų) veiklą savo teritorijoje ir vadovaudamosi valstybėse galiojančiais teisės aktais imasi visų priemonių, kurios palengvintų šių įstaigų veiklą.
 
3 straipsnis
Kiekviena iš Šalių skatina kitos valstybės kalbos mokymą ir sklaidą savo teritorijoje. Šalys skatina įvairiapusį bendradarbiavimą švietimo srityje:
- bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų lietuvių ir prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų veiklą;
- studentų ir specialistų dalyvavimą lietuvių ir prancūzų kalbų bei literatūros paskaitose ir seminaruose, rengiamuose pagal universitetų bendradarbiavimo programas;
- moksleivių ir studentų mainus;
- švietimo įstaigų bendradarbiavimą, ypač dviejų švietimo įstaigų susigiminiavimą;
- mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą;
- keitimąsi moksline bei pedagogine informacija ir publikacijomis;
- lietuvių kalbos mokymo plėtojimą Prancūzijoje, taip pat prancūzų kalbos mokymo plėtojimą Lietuvoje ir dvikalbės užsienio kalbų sistemos plėtrą visais švietimo sistemos lygiais;
- bendradarbiavimą rengiant prancūzų kalbos vadovėlius ir kuriant prancūzų kalbos mokymo metodiką;
- bendradarbiavimą švietimo sistemos organizavimo ir administravimo, taip pat nuotolinių studijų ir dėstytojų rengimo
srityse;
- bendradarbiavimą profesinio ir techninio mokymo srityse;
- bendradarbiavimą lingvistinių tyrimų ir vertimo raštu bei žodžiu srityse.
 
Šalys skatina abipusį mokslo ir studijų institucijų išduodamų aukštojo išsilavinimo dokumentų, profesinių kvalifikacijų ar mokslo laipsnių pripažinimą.
 
4 straipsnis
Šalys sudaro palankias sąlygas plėtoti tiesioginius mainus radijo, televizijos, spaudos ir kino srityse, ypač tarp institucijų ir profesionalių darbuotojų, ir teikia pirmenybę mokymui.
 
5 straipsnis
Šalys skatina bendradarbiauti abiejų valstybių mokslo ir studijų institucijas, akademinę visuomenę visose abiem šalims aktualiose tiksliųjų ir taikomųjų mokslų, humanitarinių ir socialinių mokslų, technologijų plėtros srityse. Tuo tikslu Šalys ypač remia:
- mokslininkų, specialistų ir ekspertų mainus;
- stažuotes mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityse;
- konferencijų, seminarų ir ekspertų susitikimų organizavimą;
- tiesioginius mokslinių tyrimų centrų ar laboratorijų ryšius;
- bendrų projektų mokslo ir/ar technologijų plėtros srityse
įgyvendinimą kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę;
- keitimąsi moksline ir technine informacija bei dokumentais;
- priemones, pagal valstybėse galiojančius teisės aktus užtikrinančias teisingą intelektinės nuosavybės teisių paskirstymą, jei bendradarbiaujant pagal šį Susitarimą dėl bendrai vykdomos veiklos rezultatų platinimo ir/arba naudojimo sukuriamos minėtos teisės. Šių teisių paskirstymo būdus gali nustatyti atskiri susitarimai. Šiems tikslams įgyvendinti Šalys gali sudaryti bendras ilgalaikes ar trumpalaikes programas arba atskirus susitarimus, skatinančius bendradarbiavimą mokslo ir technologijų plėtros srityse.
 
6 straipsnis
Vadovaudamosi bendru sutarimu nustatytais prioritetais, Šalys tęsia kuo glaudesnį bendradarbiavimą technikos srityse. Prancūzija yra pasirengusi viešojo administravimo srityje padėti: rengti administracijos darbuotojus, bendradarbiauti teisės srityje ir įgyvendinti ekonomines reformas. Ši pagalba apima ekspertizių organizavimą, konsultacijas ir mokymą Lietuvoje ar Prancūzijoje. Prireikus stažuotojams iš Lietuvos bus rengiami kalbos tobulinimosi kursai.
 
7 straipsnis
Šalys skatina mainus jaunimo ir sporto srityse. Jos ypač daug dėmesio skiria jaunimo mokymui ir tiesioginiams vyriausybinių bei nevyriausybinių organizacijų, atsakingų už šį mokymą, ryšiams.
 
Šalys sudaro sąlygas jaunimui dalyvauti vasaros stažuotėse, kurias rengia kita Šalis.
 
8 straipsnis
Šalys skatina įvairias decentralizuoto bendradarbiavimo formas, papildančias bendradarbiavimą tarp valstybių: tiesioginius žmonių ir institucijų ryšius, savivaldybių giminiavimąsi, bendradarbiavimą ir mainus.
 
9 straipsnis
Šalys tariasi dėl abipusiai naudingų projektų pagal daugiašales Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų institucijų bendradarbiavimo programas kultūros, švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityse.
 
10 straipsnis
Šio Susitarimo nuostatoms įgyvendinti sudaroma Jungtinė tarpvyriausybinė bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityse komisija (toliau - Komisija). Komisija renkasi ne rečiau kaip kartą per trejus metus, pakaitomis Lietuvoje ir Prancūzijoje, kad apibendrintų buvusius mainus, nustatytų ateities bendradarbiavimo prioritetus ir kryptis, parengtų veiksmų programą, numatytų praktinius jos vykdymo būdus ir prireikus nagrinėtų bendro pobūdžio problemas, iškylančias įgyvendinant šį Susitarimą. Komisijai pirmininkauja abiejų delegacijų vadovai. Komisijos darbą koordinuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Prancūzijos Respublikos užsienio reikalų ministerija.
 
11 straipsnis
Vadovaudamosi valstybėse galiojančiais teisės aktais, Šalys stengiasi sukurti palankias sąlygas pagal šį Susitarimą
organizuojamų mainų dalyviams įvažiuoti į jų teritorijas, būti jose, keliauti ir verstis kultūrine bei moksline veikla, kuri
numatyta šio Susitarimo pagrindu sudarytose programose. Šalys siekia palengvinti bendradarbiavimui skirtų materialinių vertybių judėjimą.
 
Diplomatiniais kanalais Šalys atskiru susitarimu nustato savo darbuotojų, dalyvaujančių bendradarbiavimo programose, statusą. Ši nuostata ypač taikytina prancūzų kalbos mokytojams ir dėstytojams, pakviestiems dirbti Lietuvoje mažiausiai vienerius mokslo metus.
 
12 straipsnis
Klausimai dėl šio Susitarimo aiškinimo ir taikymo, esant reikalui, sprendžiami diplomatiniais kanalais.
 
13 straipsnis
Abi Šalys viena kitai praneša, kad įvykdė visus galiojančiuose teisės aktuose numatytus reikalavimus, būtinus šiam Susitarimui įsigalioti. Šis Susitarimas įsigalioja antro mėnesio pirmą dieną po to, kai gaunamas paskutinis pranešimas.
Šis Susitarimas sudaromas penkeriems metams. Jis bus automatiškai pratęsiamas kiekvienam tolesniam penkerių metų laikotarpiui, jei viena Šalis raštu prieš metus iki šio Susitarimo galiojimo pabaigos neįspės kitos Šalies apie savo
sprendimą nutraukti šį Susitarimą. 
 
Pasirašytas 2003 m. balandžio 4 d. Vilniuje dviem egzemplioriais lietuvių ir prancūzų kalbomis. Abu tekstai yra autentiški.
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU
PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas