Titulinis
Sutartys (tarpvalstybinės)
Lietuvos ir Lenkijos sutartis dėl bendradarbiavimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityje

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUTARTIS
DĖL BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS, ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITYSE*
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lenkijos Respublikos Vyriausybė, toliau vadinamos Susitariančiomis Šalimis,

vadovaudamosios Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijos Baigiamuoju aktu, Madrido ir Vienos susitikimų baigiamaisiais dokumentais, Naujosios Europos Paryžiaus chartijos nutarimais ir Krokuvos simpoziumo dokumentu dėl kultūros paveldo,

atsižvelgdamos į Europos Kultūros konvencijos nuostatas,

vadovaudamosios 1994 m. balandžio 26 d. Vilniuje pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartimi dėl draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo,

remdamosios ilgaamžiais abiejų tautų kultūriniais ryšiais, atsižvelgdamos į tai, kad abiejų valstybių teritorijose gyvenantys lietuviai ir lenkai įnešė ir įneša didelį indėlį į abiejų tautų kultūrą ir Europos kultūrinį palikimą,

siekdamos plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą kultūros, švietimo ir mokslo srityse, būdamos įsitikinusios, kad platūs žmonių kontaktai pasitarnaus geresniam abiejų valstybių piliečių tarpusavio supratimui,

įvertindamos lietuvių-lenkų kultūrinių ir mokslinių ryšių reikšmę kultūriniam bendradarbiavimui Europoje, ypač Baltijos jūros regione,
s u s i t a r i a:

1 straipsnis
Pagrindine abiejų šalių kultūrinio ir mokslinio bendradarbiavimo forma Susitariančios Šalys laiko bendradarbiavimą, pagrįstą valdžios institucijų, valstybinių įstaigų, organizacijų, susivienijimų, vietos savivaldybių ir piliečių bendrais poreikiais ir interesais.

Šis bendradarbiavimas remsis abiejose valstybėse galiojančiais įstatymais.

Susitariančios Šalys palaikys esamus ryšius ir stengsis toliau juos plėtoti.

2 straipsnis
Susitariančios Šalys rems tiesiogines valstybinių, visuomeninių ir privačių institucijų bendradarbiavimo formas, kurios gilins abipusį supratimą.

3 straipsnis
Susitariančios Šalys visapusiškai rems abiejų šalių mokslininkų, mokslo institutų, tyrimo įstaigų, mokslo akademijų bei kitų mokslo institucijų glaudesnį bendradarbiavimą.

Susitariančios Šalys rems mokslo darbuotojų mainus, bendrų mokslinio tyrimo programų įgyvendinimą, mokslinės ir mokslinės-techninės informacijos bei mokslinės literatūros mainus, bendrų mokslo renginių organizavimą.

Susitariančios Šalys sudarys galimybes naudotis archyvais, bibliotekų fondais bei kitų šaltinių medžiaga.

4 straipsnis
Susitariančios Šalys keisis informacija aukštojo mokslo ir mokslo srityse ir sudarys sąlygas tiesiogiai bendradarbiauti abiejų šalių aukštosioms mokykloms, mokslo ir mokslinių tyrimų institucijoms, mokslininkams ir kitiems specialistams.

Šalys skatins mokslininkų, dėstytojų ir kitų specialistų vizitus, mokslines stažuotes, aukštųjų mokyklų studentų mainus.

5 straipsnis
Susitariančios Šalys, vadovaudamosios šalyje galiojančiais teisės aktais, sudarys sąlygas susipažinti su kitos šalies kultūra: mokytis kalbos, literatūros, istorijos ir geografijos bendrojo lavinimo mokyklose, švietimo ir kultūros įstaigose, veikiančiose kitos šalies teritorijoje, taip pat pagal galimybes aukštosiose mokyklose.

Susitariančios Šalys kreips ypatingą dėmesį į lietuvių (baltų) filologijos katedrų veiklą ir poreikius Lenkijos Respublikos aukštosiose mokyklose bei lenkų filologijos katedrų veiklą ir poreikius Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose, bendradarbiaus abipusio dėstytojų įdarbinimo jose srityje.

6 straipsnis
Susitariančios Šalys skatins bendradarbiavimą ir mainus švietimo srityje, ypatingą dėmesį skirs mokytojų, specialistų ir moksleivių mainams, keisis mokymo programomis, vadovėliais, istorijos, geografijos ir kita mokymo medžiaga, bendradarbiaus didaktinių priemonių srityje, rems vadovėlių vertinimo komisijų bendradarbiavimą.

Susitariančios Šalys sudarys galimybes palaikyti tiesioginius kontaktus tarp pagrindinių ir vidurinių bendrojo lavinimo bei profesinių mokyklų.

7 straipsnis
Susitariančios Šalys sieks sudaryti tarpvyriausybinę sutartį dėl abipusio brandos atestatų, aukštojo mokslo diplomų, mokslo laipsnių ir vardų pripažinimo.

8 straipsnis
Susitariančios Šalys skatins bendradarbiauti suaugusiųjų švietimo įstaigas, organizacijas, draugijas, rems konferencijų rengimą, suaugusiųjų švietimo specialistų ir dėstytojų mainus.

9 straipsnis
Susitariančios Šalys sudarys sąlygas asmenų, priklausančių lietuvių tautinei mažumai Lenkijos Respublikoje, ir asmenų, priklausančių lenkų tautinei mažumai Lietuvos Respublikoje, tautiniam, religiniam ir kalbiniam identitetui išlaikyti, plėtoti ir išreikšti.

Tuo tikslu kiekviena iš Susitariančių Šalių savo valstybės teritorijoje rems tautinių mažumų švietimo, kultūros institucijų bei visuomeninių organizacijų veiklą, taip pat prisidės prie šių asmenų kultūrinų ryšių su tautiečiais, gyvenančiais kitos Šalies valstybės teritorijoje, išlaikymo.

Susitariančios Šalys, kiekviena savo valstybės teritorijoje užtikrins galimybę aukščiau išvardytiems asmenims naudotis žiniasklaidos priemonėmis, taip pat savanoriškumo pagrindais mokytis gimtąja kalba ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, pradinėse ir vidurinėse bendrojo lavinimo mokyklose.

Susitariančios Šalys užtikrins mokytojų kadrų tautinių mažumų mokykloms rengimą ir jų kvalifikacijos kėlimą, kitos šalies nukreiptų mokytojų įdarbinimą mažumų mokyklose, galimybę plėsti gimtosios kalbos, istorijos, geografijos ir gimtosios kultūros žinias bei kelti šių dalykų dėstymo lygį.

Šalys bendradarbiaus rengiant lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos, geografijos programas bei vadovėlius Lenkijos pagrindinėms ir vidurinėms mokykloms lietuvių dėstomąja kalba, taip pat lenkų kalbos ir literatūros, Lenkijos istorijos ir geografijos mokymo programas bei vadovėlius Lietuvos pagrindinėms ir vidurinėms mokykloms lenkų dėstomąja kalba.

10 straipsnis
Susitariančios Šalys rems atitinkamų vyriausybinių organų ir institucijų bei nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas, padedančias geriau pažinti kitos valstybės kultūrą.
 

Šiuo tikslu Susitariančios Šalys rems bendradarbiavimą visose kultūros ir meno srityse ir sudarys atitinkamas sąlygas tiesioginiams šiose srityse dirbančių organizacijų, institucijų ir fizinių asmenų ryšiams.

11 straipsnis
Susitariančios Šalys rems fizinių ir juridinių asmenų, įgaliotų užsiimti tarptautine impresarijų veikla, bendradarbiavimą srityse, kurias reguliuoja ši Sutartis.

12 straipsnis
Susitariančios Šalys plėtos bendradarbiavimą verčiant grožinę, mokslinę ir mokslo populiarinimo literatūrą, leidybinės veiklos bei knygų, laikraščių ir žurnalų apyvartos srityse.

13 straipsnis
Susitariančios Šalys rems bendradarbiavimą kinematografijos srityje, ypatingą dėmesį skiriant bendriems filmų pastatymams ir teikiant abipuses filmų gamybos ir kūrimo paslaugas. Susitariančios Šalys rems savo šalių kino meno populiarinimą, organizuojant bendras kino filmų peržiūras, dalyvaujant kitoje šalyje rengiamuose tarptautiniuose kino festivaliuose, filmų peržiūrose pagal tų festivalių ir peržiūrų reglamentus, taip pat keičiantis filmais komerciniu ir nekomerciniu pagrindu.

14 straipsnis
Susitariančios Šalys suteiks galimybę veikti lietuvių kultūros centrams Lenkijos Respublikoje ir lenkų kultūros centrams Lietuvos Respublikoje. Ši veikla bus suderinta atskirais susitarimais.

Susitariančios Šalys sudarys palankiausias teisines ir finansines sąlygas centrų funkcionavimui, taip pat sudarys sąlygas juos remti įvairioms institucijoms, organizacijoms bei fondams pagal toje valstybėje galiojančius įstatymus.

15 straipsnis
Susitariančios Šalys pripažins viena kitos fizinių ir juridinių asmenų ir jų teisių perėmėjų autorines bei gretutines teises ir užtikrins jų apsaugą pagal Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos bei Romos konvencijos dėl atlikėjų fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos nuostatas.

Išsamiai tokios apsaugos sąlygos ir tvarka bus nustatyta atskiru Susitariančių Šalių susitarimu.

Susitariančios Šalys sieks įvesti ir taikyti visus autorinių ir gretutinių teisių apsaugos standartus, galiojančius ES valstybėse.

16 straipsnis
Susitariančios Šalys globos jų teritorijose esančias kultūrines vietas ir vertybes, liudijančias apie kitos šalies istorinius įvykius bei kultūros ir mokslo pasiekimus ir tradicijas, bei imsis veiklos, siekdamos jas įtraukti į kultūros vyksmą bei užtikrinti deramą teisinę, materialinę ir kitą apsaugą ir užtikrins, kad jos būtų laisvai ir nevaržomai prieinamos, taip pat tais atvejais, kai rūpinimasis tuo nėra valstybės kompetencijoje.

17 straipsnis
Susitariančios Šalys bendradarbiaus inventorizuojant, tiriant, konservuojant ir restauruojant istorines ir kultūrines vertybes, sudarys sąlygas kitos šalies specialistams, tyrinėtojams tyrinėti kultūros vertybes pagal kiekvienoje valstybėje galiojančius įstatymus.

18 straipsnis
Susitariančios Šalys imsis priemonių, siekdamos rasti, nustatyti saugojimo vietą ir grąžinti kultūros vertybes, kurios buvo išvežtos iš kitos valstybės teritorijos, pažeidžiant tarptautines teisės normas.

19 straipsnis
Šios Sutarties 16, 17 ir 18 straipsnių vykdymas pavedamas Vyriausybių Įgaliotiniams, kurie tiesiogiai pasirašys atskirą susitarimą.

20 straipsnis
Susitariančios Šalys rems intensyvų bendradarbiavimą archyvų srityje pagal tiesioginius abiejų valstybių atitinkamų archyvinių institucijų susitarimus.

21 straipsnis
Susitariančios Šalys skatins bendradarbiavimą medicinos mokslo ir sveikatos apsaugos srityse, kuris vyks pagal atskirus susitarimus.

22 straipsnis
Susitariančios Šalys skatins bendradarbiavimą kūno kultūros ir sporto srityse tarp vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų, kuris vyks pagal atskirus susitarimus.

23 straipsnis
Susitariančios Šalys rems abipusį laisvą informacijos apie kitos valstybės politinį, visuomeninį, kultūrinį ir mokslinį gyvenimą perdavimą.
Šiuo tikslu Susitariančios Šalys rems radijo ir televizijos įstaigų, spaudos agentūrų, žurnalistų draugijų, spaudos leidyklų ir redakcijų bendradarbiavimą.

24 straipsnis
Susitariančios Šalys abipusiškumo ir lygiateisiškumo pagrindais bendradarbiaus ir organizuos mainus šioje Sutartyje numatytose srityse.

Siekdamos vykdyti šią Sutartį, Susitariančios Šalys arba suinteresuotos institucijos ir organizacijos savo kompetencijos ribose ir laikydamosi kiekvienos valstybės įstatymų rengs susitarimus programas ir planus, nustatančius bendradarbiavimo formas, organizacines ir finansines sąlygas.

25 straipsnis
Ši Sutartis įsigalios nuo tos dienos, kai abi Susitariančios Šalys diplomatinėmis notomis praneš viena kitai apie pagal jų įstatymus atliktas teisines procedūras, būtinas šiai Sutarčiai įsigalioti.

Sutartis įsigalios vėlesnės notos gavimo dieną.

Sutartis galios penkerius metus ir bus automatiškai pratęsiama kiekvienam tolesniam penkerių metų laikotarpiui, jei viena iš Susitariančių Šalių prieš šešis mėnesius diplomatinėmis notomis nepraneš kitai Susitariančiai Šaliai nutraukianti Sutartį.

Sudaryta Vilniuje 1998 m. gruodžio 17 d. dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir lenkų kalba, abu tekstai turi vienodą galią.
 
 
Lietuvos Respublikos Lenkijos Respublikos
Vyriausybės vardu Vyriausybės vardu

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas