Titulinis
Sutartys (tarpvalstybinės)
Lietuvos ir Izraelio sutartis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR IZRAELIO VALSTYBĖS VYRIAUSYBĖS
SUTARTIS
DĖL BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS, ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITYSE
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Izraelio Valstybės Vyriausybė (toliau vadinamos Susitariančiosiomis Šalimis),
norėdamos daugiau bendradarbiauti kultūros, švietimo ir mokslo srityse,
būdamos įsitikinusios, kad toks bendradarbiavimas prisidės prie abiejų valstybių tarpusavio santykių gerinimo,
s u s i t a r ė:
 
1 straipsnis
Susitariančiosios Šalys, vadovaudamosi lygybės ir abipusės naudos principais, taip pat laikydamosi savo šalies įstatymų, plės visapusiškus kultūros ryšius, skatins abiejų šalių vyriausybines ir nevyriausybines institucijas bendradarbiauti kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
 
Susitariančiosios Šalys rems žydų kultūrą Lietuvoje ir lietuvių kultūrą Izraelyje.
 
2 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins užmegzti ir palaikyti tiesioginius ryšius tarp aukštųjų mokyklų, mokslo ir technologijų institucijų.
 
Susitariančiosios Šalys pagal savo galimybes skirs vietas ir stipendijas abipusiškai susitartų sričių magistrantūros ir doktorantūros studijoms.
 
Bendri mokslo tiriamieji darbai bus atliekami pagal atskirus susitarimus tarp abiejų Šalių institucijų.
 
3 straipsnis
Susitariančiosios Šalys bendradarbiaus švietimo srityje, organizuodamos mokytojų, paskaitininkų, mokslininkų ir specialistų vizitus, paskaitas ir studijas, skatins dalyvauti kitos šalies mokslininkus ir specialistus abiejose šalyse rengiamose tarptautinėse konferencijose.
 
4 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins keistis vadovėliais ir kitokiomis švietimo knygomis bei pedagogine medžiaga, pagal kurią kiekvienoje šalyje dėstoma istorija, geografija, kultūra, tikslieji mokslai, ekonomikos ir socialinio gyvenimo plėtotė, taip pat skatins keistis mokymo kursais, programomis, mokymo metodikomis, išleidžiamomis abiejų šalių švietimo įstaigų.
 
5 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins mokytis kitos šalies kalbos, literatūros ir istorijos, organizuodamos trumpalaikius bei ilgalaikius kursus ir paskaitų ciklus.
 
6 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins keistis knygomis ir publikacijomis apie kultūrą, meną, mokslą ir technologijas.
 
7 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti muzikos, teatro, operos ir baleto srityse ir padės apsikeisti solistų ir menininkų kolektyvų gastrolėmis, teatro ir operos spektakliais.
 
8 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins keistis meno ir kitokiomis kultūros parodomis.
 
9 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti kultūros paveldo, muziejininkystės ir archeologijos srityse. Kiekviena šalis sudarys sąlygas kitos šalies piliečiams naudotis savo šalies bibliotekomis, archyvais ir kitokiomis kultūros ir švietimo vertybėmis tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir savo šalies piliečiams, ir pagal tos šalies įstatymus, kurios teritorijoje šios vertybės yra.
 
10 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti kino meno srityje ir kviesis dalyvauti jų šalyse rengiamuose tarptautiniuose kino festivaliuose.
 
11 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti radijo ir televizijos organizacijas ir rems keitimąsi jų programomis.
 
12 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti abiejų šalių jaunimo organizacijas ir rems pasikeitimą jų atstovais.
 
13 straipsnis
Susitariančiosios Šalys prisidės prie fizinio lavinimo ir sporto organizacijų bendradarbiavimo.
 
14 straipsnis
Susitariančiosios Šalys nagrinės klausimus, susijusius su aukštojo mokslo liudijimų bei diplomų, mokslo laipsnių ir vardų tarpusavio pripažinimu.
 
15 straipsnis
Šios Sutarties įgyvendinimui Susitariančiosios Šalys įsteigs Mišrią Komisiją, susidedančią iš abiejų Šalių atstovų. Mišri Komisija susirenka kas treji metai, pakaitomis Vilniuje ir Jeruzalėje.
Mišri Komisija:
- nustato bendradarbiavimo prioritetus;
- sprendžia problemas, kylančias įgyvendinant šią Sutartį arba iškilusias jau įgyvendinus Sutarties nuostatas;
- sudaro specifines dvišalio bendradarbiavimo trimetes programas;
- nustato bendradarbiavimo programų finansines sąlygas.
 
16 straipsnis
Ši Sutartis neprieštarauja Susitariančiųjų Šalių įsipareigojimams ir teisėms, nustatytoms dvišalėse ir daugiašalėse sutartyse su kitomis šalimis.
 
Šalys rems viena kitos iniciatyvas kultūros srityje tarptautinėse organizacijose ir forumuose.
 
17 straipsnis
Ši Sutartis įsigalios nuo tos dienos, kai abi Susitariančios Šalys pasikeis diplomatinėmis notomis apie atliktas pagal jų įstatymus teisines procedūras, būtinas šiai Sutarčiai įsigalioti.
 
Sutartis galioja penkerius metus, po to ji bus automatiškai pratęsiama dar kiekvienam tolesniam penkerių metų laikotarpiui, jeigu viena iš Šalių ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius prieš galiojimo laikotarpio pabaigą raštu nepraneš kitai Šaliai nutraukianti Sutartį. Bet kokie Sutarties pakeitimai daromi tokia tvarka, kaip ir Sutarčiai įsigaliojant.
 
Sutartis pasirašyta Jeruzalėje 1994 m. spalio 2 d., tai atitinka 5754 metų 27 Tishrei, dviem egzemplioriais lietuvių, hebrajų ir anglų kalbomis, kiekvienas tekstas turi vienodą teisinę galią. Esant skirtingam šios Sutarties aiškinimui, bus remiamasi tekstu anglų kalba.
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU
IZRAELIO VALSTYBĖS VYRIAUSYBĖS VARDU

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas