Titulinis
Sutartys (tarpvalstybinės)
Lietuvos ir Italijos sutartis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, studijų, mokslo ir technologijų srityse

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR ITALIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUTARTIS DĖL BENDRADARBIAVIMO
KULTŪROS, ŠVIETIMO, STUDIJŲ, MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ SRITYSE
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Italijos Respublikos Vyriausybė, toliau vadinamos Susitariančiosiomis Šalimis,
siekdamos stiprinti abiejų šalių draugystės ryšius,
būdamos įsitikinusios, kad bendradarbiavimas kultūros, mokslo ir technologijų srityse padės geriau pažinti ir suprasti vienai kitą,
s u s i t a r i a:
 
1 straipsnis
Šia Sutartimi siekiama plėtoti ir tobulinti veiklą, kuri skatintų Susitariančiąsias Šalis geriau pažinti vienai kitos kultūrinį palikimą, bendradarbiauti kultūros, švietimo, studijų, mokslo ir technologijų srityse.
 
Abi šalys, nepažeisdamos savo įstatymų ir kitų teisės aktų, rems savo kalbos mokymą ir populiarinimą antrosios šalies teritorijoje.
 
2 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins tiesioginį aukštojo mokslo institucijų ir mokslo tyrimo institutų bendradarbiavimą. Šalys rems dėstytojų, mokslininkų akademinius mainus bei kultūros darbuotojų mainus.
 
3 straipsnis
Susitariančiosios Šalys ieškos galimybių kreiptis į tarptautines organizacijas materialinės paramos šios Sutarties pagrindu sudarytoms programoms ir projektams įgyvendinti.
 
4 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiavimą muzikos, šokio, teatro ir kino srityse, keičiantis atlikėjais, dalyvaujant festivaliuose, filmų peržiūrose ir kituose atitinkamuose renginiuose.
 
Šalys nuolat keisis vertingomis parodomis, atskleidžiančiomis abiejų šalių meno ir kultūros palikimą.
 
5 straipsnis
Susitariančiosios Šalys pagal galimybes rems abipusę kultūros asociacijų, draugijų, mokyklų ir kitų kultūros institucijų veiklą savo šalyje, nepažeisdamos abiejose šalyse galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.
 
6 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins antrosios šalies kalbos ir literatūros mokymą savo šalies aukštosiose mokyklose. Tam tikslui aukštosiose mokyklose bus steigiamos tų kalbų katedros bei skaityklos. Abi šalys visapusiškai rems jų veiklą.
 
7 straipsnis
Susitariančiosios Šalys, nepažeisdamos savo įstatymų ir kitų teisės aktų, keisis informacija ir nagrinės galimybes dėl abipusio valstybinių bei legaliai veikiančių švietimo įstaigų diplomų ir atestatų pripažinimo, jei tų mokyklų mokymo programa atitinka antrosios šalies mokyklų mokymo programas.
 
Be to, Susitariančiosios Šalys derėsis dėl aukštojo mokslo diplomų, mokslo laipsnių ir vardų pripažinimo, jei vienos šalies aukštojo mokslo programos atitinka antrosios šalies aukštojo mokslo programas.
 
8 straipsnis
Susitariančiosios Šalys reguliariai aptars bendradarbiavimo ir tyrimų sritis, kurios gali būti ypač svarbios, siekiant bendrų mokslinių tikslų.
 
Susitariančiosios Šalys kartu spręs, kurios sritys prioritetinės, siekiant bendrų mokslinių tikslų.
 
Siekdamos aktyvinti mokslinį ir techninį bendradarbiavimą, Susitariančiosios Šalys įsipareigoja:
a) skatinti keitimąsi moksliniais ir techniniais dokumentais;
b) skatinti ekspertų ir specialistų mainus, kad jie dalytųsi patirtimi ir plėstų mokslinius tyrimus;
c) organizuoti mokslo ir technologijos konferencijas bei seminarus;
d) rengti bendras tyrimo programas, planuoti bendras veiklos sritis.
 
Susitariančiosios Šalys taip pat skatins ir rems visuomeninių bei privačių mokslo institucijų ir organizacijų bendradarbiavimą, diegiant naujas technologijas.
 
9 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti archeologijos srityje: keisis informacija, dalysis patirtimi, organizuos simpoziumus ir seminarus, bendrus tyrimus, rems antrosios Šalies teritorijoje dirbančias archeologų ekspedicijas.
 
10 straipsnis
Susitariančiosios Šalys abipusiai skirs stipendijas studentams bei jauniems mokslininkams jų studijoms, podiplominėms studijoms, moksliniam darbui kitos Šalies mokslo ir studijų įstaigose.
 
11 straipsnis
Susitariančiosios Šalys užtikrins glaudų vyriausybių bendradarbiavimą, siekiant užkirsti kelią nelegaliai prekybai meno, kultūros, intelektualinėmis vertybėmis, audiovizualinėmis priemonėmis, dokumentais ir kitais istorinės reikšmės objektais.
 
12 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins sporto ir jaunimo organizacijas keistis informacija ir dalytis veiklos patirtimi.
 
13 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins keistis įvairiomis politinio, ekonominio, kultūrinio ir socialinio abiejų šalių gyvenimo žiniomis. Tam tikslui bus panaudoti ir informacijos bei kultūros pasaulio atstovų vizitai.
 
14 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti švietimo srityje, informuos viena kitą apie švietimo sistemas, keisis specialistais.
 
15 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti archyvus ir bibliotekas, keisis dokumentais ir ekspertais.
 
16 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins radijo ir televizijos stotis užmegzti ryšius ir bendradarbiauti.
 
17 straipsnis
Siekdamos sudaryti sąlygas šiai Sutarčiai įgyvendinti, Susitariančiosios Šalys įkurs bendrą komitetą, kuris prižiūrės, kaip plėtojamas kultūrinis ir mokslinis bendradarbiavimas ir realizuojamos šios Sutarties pagrindu sudarytos programos. Komitetas rinksis pakaitomis šalių sostinėse.
 
18 straipsnis
Ši Sutartis bus ratifikuota.
 
Sutartis įsigalios po 60 dienų, kai šalys apsikeis ratifikaciniais raštais.
 
19 straipsnis
Sutarties galiojimo laikas neribotas. Kiekviena Susitariančioji Šalis, abiem sutikus, gali bet kuriuo metu diplomatiniais kanalais pakeisti arba nutraukti sutartį.
 
Sutartis nustos galios praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai viena iš Susitariančiųjų Šalių diplomatiniais kanalais pranešė kitai Susitariančiajai Šaliai apie Sutarties nutraukimą. Nepaisant Sutarties nutraukimo, jos pagrindu sudarytos programos bus vykdomos toliau, nebent Šalys susitartų kitaip.
 
Pasirašyta Vilniuje 1996 m. balandžio 4 d. dviem egzemplioriais lietuvių, italų ir anglų kalbomis. Visi trys tekstai yra autentiški. Jei interpretacija skirtųsi, bus vadovaujamasi anglišku tekstu.
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTAS
ITALIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTAS

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas